A- A A+

Ogłoszenie o konsultacjach

Wójt Gminy Mszana informuje, iż w dniach od 20.10.2011 r. do 21.10.2011 r. zostaną przeprowadzone  konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie: zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Mszanie.

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Mszana informuje, iż w dniach od  17.10.2011 r. do 21.10.2011 r. zostaną przeprowadzone  konsultacje społeczne  dotyczące projektów aktów prawa miejscowego:


Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborze w Związku Gmin Subregionu Zachodniego

ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: MENADŻER DS. PROMOCJI

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborze w Związku Gmin Subregionu Zachodniego

ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: ASYSTENT KOORDYNATORA PROJEKTU


 

"Nowe wyzwania - nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 eInclusion.


1. Wymagania niezbędne:
a. Wykształcenie wyższe o profilu informatycznym
b. Co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie koordynowania projektami unijnymi o charakterze technicznym (infrastruktura internetowa – minimum 3 projekty)
c. Co najmniej 3 letni staż pracy w jednostce samorządu terytorialnego w charakterze informatyka
d. Niekaralność sądowa prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 2. Wymagania dodatkowe:
a. Znajomość zasad realizacji projektów unijnych
b. Znajomość zasad funkcjonowania Związku Subregionu Zachodniego i Biura Związku
c. Odpowiedzialność, dokładność i sumienność

d. Dyspozycyjność

e. Prawo jazdy kat. B3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Kierowanie wykonaniem projektu w formie merytorycznej i technicznej zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, a w szczególności:
• zastępowanie koordynatora podczas jego nieobecności,
• nadzór nad  harmonogramem budowy infrastruktury,
• pilotowanie współpracy Partnerów z Liderem,
• bieżąca współpraca z zespołem projektowym,
• opracowanie umów z personelem i umów użyczenia sprzętu ICT z BO i jednostkami,
• opracowanie umów z dostawcami i wykonawcami,
• przygotowanie regulaminów wykonawczych projektu,
• przeprowadzenie rekrutacji beneficjentów w projekcie,
• monitoring techniczny u Beneficjentów Ostatecznych - wizyty kontrolne i serwisowe/weryfikacja numerów seryjnych i stanu technicznego z częstotliwością raz na kwartał,
• wsparcie techniczne u beneficjentów oraz w ramach sprawnego zarządzania infrastrukturą,
• wydawanie zestawów komputerowych beneficjentom,
• prowadzenie statystyki wejść na strony www przez beneficjentów oraz statystyk dot. korzystania z usług on-line BO
• wykonywanie innych zadań kontrolno-monitoringowych wynikających z umowy o dofinansowanie projektu.4. Wymagane dokumenty:

a. list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 poz 926 z p.zm.),
b. kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
c. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
d. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
e. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.     

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 25 października 2011r. godz. 12.00 pod adresem:  Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, 44-200 Rybnik, ul. J. i F. Białych 7 w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
„Nabór na wolne stanowisko pracy ASYSTENT KOORDYNATORA PROJEKTU "Nowe wyzwania - nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego" w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”.

Aplikacje, które wpłyną do Biura Związku po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Biurze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku przy ul. J. i F. Białych 7, IIp. w dni robocze od 8,00-14,00).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 324222446
Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni telefonicznie wraz z podaniem terminu testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
Test i rozmowę kwalifikacyjną planuje się przeprowadzić w dniu 27 października 2011r. od godz. 9,00.


Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na tablicy ogłoszeń Biura Związku.        

Przewidywana forma zatrudnienia i termin:

1. umowa na czas określony (36 miesięcy)
2. termin zatrudnienia: listopad 2011r.  
3. wymiar: pełny etat.

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy

Na podst. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142  z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ zwołuję sesję zwyczajną Rady Gminy Mszana w dniu  24 października 2011 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie.

Czytaj więcej...

Protokół z konsultacji społecznych

Protokół z dnia 17.10.2011 roku z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Mszana z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o komunikacji

Urząd Gminy Mszana informuje, że w miesiącu listopadzie 2011 roku  komunikacja na trasie Wodzisław - Połomia - Gogołowa - Borynia   obsługiwana będzie przez Przedsiębiorstwo „Drabas”.

Czytaj więcej...

Tydzień dla przedsiębiorców w ZUS

W dniach od 17 do 21 października, w godzinach od 8.00 do 15.00 w rybnickim Oddziale ZUS oraz w inspektoratach ZUS w Tychach i Wodzisławiu Śląskim odbywać się będzie „Tydzień dla Przedsiębiorcy”.

Czytaj więcej...

Szkolenie w ramach programu "Śląskie w działaniu"

Międzynarodowy Instytut Dialogu i Tolerancji imienia Jana Karskiego - Regionalny Ośrodek Szkolący Programu „Młodzież w działaniu” dla województwa śląskiego serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu "Śląskie w działaniu".

Czytaj więcej...

Zmiana siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej

Informujemy, że od dnia 17 października br. Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie będzie przyjmował Strony w Połomi,  ul. Centralna 93 (budynek dawnej szkoły).

Czytaj więcej...

Rozprawa w sprawie DGP

Przypominamy, że dzisiaj, 10 października 2011 r. o godzinie 16.00 w Sali Klubowej Wodzisławskiego Centrum Kultury w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Kubsza 17 zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna,

Czytaj więcej...

Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Facebook

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie

Jubilaci

W kwietniu swoje jubileusze obchodzą:


 93 lata
Anna Wachtarczyk z Mszany
88 lat
Marta Rduch z Mszany
87 lat
Adelajda Matloch z Mszany
85 lat
Anna Szmid z Połomi
84 lata
Alojzy Krzyżok z Mszany
Helena Marek z Mszany
83 lata
Dorota Pawełek z Połomi
Jan Brzezik z Mszany
Agnieszka Andreczko z Połomi
82 lata
Leon Paloc z Mszany
Teresa Szołtysek z Mszany
Maria Musioł z Połomi
81 lat
Anna Smozik z Połomi
Felicja Sosna z Mszany
Rudolf Winkler z Gogołowej
Walter Pawliczek z Połomi
Anna Wita z Połomi
Agnieszka Nowak z Gogołowej
Gertruda Płaczek z Mszany
80 lat
Irena Młotek z Mszany

Z tej okazji wszystkiego, co w życiu najlepsze, dużo zdrowia, radości, pociechy z dzieci i wnuków życzy Jubilatom

Wójt Gminy Mszana
mgr Mirosław Szymanek