A- A A+

Posiedzenia Komisji RG

INFORMACJA O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ - 10.05.2017 r.

Zawiadamiam, że w dniu 10 maja 2017 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Mszana odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej  Rady Gminy Mszana.

Porządek posiedzenia:
1. Kontrola dokumentacji finansowej GOS – w siedzibie Gminnego Ośrodka Sportu.
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016.
3. Skierowanie wniosku do RIO w Katowicach w/s udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mszana za 2016 rok.
4. Kontrola wydatkowania środków z budżetu Gminy na realizację zadań w porozumieniu z PZD, związanych z budową i remontami chodników w 2016 roku przy drogach powiatowych.
5. Kontrola dotacji do klubów sportowych i UMKS Delfin.
6. Kontrola dokumentacji powykonawczej remontów wykonywanych na obiektach rewitalizacji centrum Połomi.


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Roman Bura


 

INFORMACJA O POSIEDZENIU KOMISJI INFRASTRUKTURY I ROZWOJU GOSPODARCZEGO - 25.04.2017 r.

Zawiadamiam, że w dniu 25 kwietnia 2017  r.  o godz. 14.30 w sali narad Urzędu Gminy w Mszanie odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego  Rady Gminy Mszana.

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego z dnia 20.03.2017 r.  
2. Omówienie wstępnego projektu połączenia bryły zwałowiska Pochwacie z terenem rekultywowanym w rejonie rzeki Szotkówki.
3. Oświetlenie uliczne – szczegółowe omówienie zasad funkcjonowania i finansowania oraz stanu technicznego.
4. Omówienie zadań inwestycyjnych oraz zasad pozyskiwania środków unijnych
na te zadania w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT) oraz na zadania wskazane do dofinansowania w ramach Lokalnej Grupy Działania „Morawskie Wrota” (LGD).
5. Omówienie zadań możliwych do dofinansowania ze środków Programu Szkolnego w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki (boiska przyszkolne).
6. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego
/-/ Jarosław Wala


INFORMACJA O POSIEDZENIU KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW - 20.04.2017 r.

Zawiadamiam, że w dniu 20 kwietnia 2017 r. o godz. 14.30 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy Mszana odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Mszana.

Porządek posiedzenia:
1. Analiza kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 r.
2. Analiza kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy Mszana za 2016 r.
3. Omówienie działań proekologicznych.
4. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów
/-/ Beata Wieszołek


INFORMACJA O POSIEDZENIU KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH - 10.04.2017 r.

Zawiadamiam, że w dniu 10 kwietnia 2017 r. o godz. 14.30 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy Mszana odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Mszana.

Porządek posiedzenia:
1. Współpraca gminy z Powiatowym Urzędem Pracy.
2. Bezpieczeństwo na terenie gminy.
3. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych
/-/ Jolanta Cieślik


INFORMACJA O POSIEDZENIU KOMISJI INFRASTRUKTURY I ROZWOJU GOSPODARCZEGO - 20.03.2017 r.

Zawiadamiam, że w dniu 20 marca 2017  r.  o godz. 14.30 w sali narad Urzędu Gminy w Mszanie odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego  Rady Gminy Mszana.

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego z dnia 27.02.2017 r.  
2. Zasady prowadzenia nadzoru i utrzymania działek będących własnością Gminy (mienie komunalne).
3. Informacja na temat wniosków stanowiących podstawę do podjęcia działań z zakresu komunalizacji.
4. Omówienie Funduszu Sołeckiego w zakresie rozliczenia i wykorzystania środków za rok 2016 oraz planów na rok 2017.
5. Sprawy bieżące.


Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego
/-/ Jarosław Wala


INFORMACJA O ŁĄCZONYM POSIEDZENIU KOMISJI RADY GMINY - 09.03.2017 r.

Zawiadamiam, że w dniu 9 marca 2017 r. o godz. 14.30 w sali narad Urzędu Gminy w Mszanie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mszana.

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy z dn. 06.02.2017 r.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Mszana z dnia 17 listopada 2016 r.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Mszana z dnia 10 stycznia 2017 r.
4. Analiza kosztów funkcjonowania instytucji kultury za 2016 r. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych za 2016 r.
- Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
- Gminna Biblioteka Publiczna
5. Działalność placówek kultury oraz organizacji na rzecz upowszechniania kultury.
6. Rozwój czytelnictwa na terenie Gminy – Gminna Biblioteka Publiczna.
7. Budżet Gminy Mszana na 2017 r.
8. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady Gminy Mszana
/-/ Andrzej Kaperczak


INFORMACJA O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ - 10.03.2017 r.

Zawiadamiam, że w dniu 10 marca 2017 r. o godz. 8.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszanie z siedzibą w Połomi, ul. Centralna 93 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej  Rady Gminy Mszana.

Porządek posiedzenia:
1. Kontrola dokumentacji finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie za rok 2016.

Następnie w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Mszanie, ul. Mickiewicza 92 odbędzie się dalsza część kontroli Komisji Rewizyjnej z dn. 28 lutego 2017, w temacie: Kontrola kompleksowa dokumentacji finansowej oraz kontrola całej dokumentacji związanej z organizacją wszystkich imprez i wyjazdów za 2016 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Roman Bura


POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ - 28.02.2017 r.

Kontrola dokumentacji Ochotniczych Straży Pożarnych za lata 2014 – 2016 w zakresie otrzymanej dotacji z gminy, kontrola sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych Prezesa RIO po kompleksowej kontroli Gminy Mszana za lata 2012 – 2016 oraz kontrola dokumentacji będącej w posiadaniu UG dotyczącej inwestycji prowadzonych przez firmy telekomunikacyjne - były tematami Komisji Rewizyjnej, która odbyła się 28 lutego w Urzędzie Gminy. Na posiedzeniu wybrano także Z-cę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - został nim Radny Piotr Kuczera.


Zaplanowany początkowo na ten sam termin punkt obrad: GOKiR Mszana – kontrola kompleksowa dokumentacji finansowej oraz kontrola całej dokumentacji związanej z organizacją wszystkich imprez i wyjazdów za 2016 rok, z powodu wcześniej zaplanowanego urlopu dyrektora placówki został przełożony na 10 marca.

 • reziwyjna_luty_00
 • reziwyjna_luty_01

POSIEDZENIE KOMISJI INFRASTRUKTURY I ROZWOJU GOSPODARCZEGO - 27.02.2017 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych za rok 2016 w zakresie stopnia realizacji zaplanowanych inwestycji i remontów oraz stopnia wykorzystania zaplanowanych środków finansowych, a także omówienie przyjętych do realizacji w roku 2017 remontów dróg powiatowych i wojewódzkich oraz chodników wzdłuż tych dróg i omówienie planów na rok 2017 w zakresie rozwoju gospodarczego yły tematami posiedzenia komisji dnia 27 lutego 2017 r.

Realizacja zadań inwestycyjnych za rok 2016 ze stopniem wykorzystania zaplanowanych środków finansowych. W 2016 wykonano m.in.:
- budowa parkingu przy GOKiR Połomia /fundusz sołecki/ wykonanie: 25.886,72 zł - 86,29 %
- budowa drogi do boiska w Gogołowej /fundusz sołecki/ wykonanie: 57.713,90 zł - 96,19 %
- remont chodnika przy ul. Boryńskiej w Gogołowej/ wykonanie: 130 381,55 zł - 60,64 %
- remont chodnika przy ul. Jastrzębskiej w Gogołowej/ wykonanie: 352 830,90 zł  -  59,43%
- adaptacja budynków magazynowych przy ul. Tuskera w Mszanie/ wykonanie: 231.052,44 zł - 98,32 %
- budowa oświetlenia ulicznego/ wykonanie: 4920,00 zł - 12,30 %
- przełożenie kostki brukowej na wjeździe do szkoły w Mszanie/ wykonanie: 11.475,25 zł - 79,77 %
- termomodernizacja budynku szatni sportowej w Mszanie (RIT), projekt/ wykonanie: 49.900,00 - 58,82 %

Zadania remontowe na drogach za rok 2016:
- budowa kanalizacji deszczowej na ul. Krótkiej w Mszanie wraz z remontem nawierzchni. Wykonanie: 58.696,41 zł + 3700 zł (nadzór inwestorski);
- remont drogi ul. Centralnej (boczna za Lewiatanem). Wykonanie: 47.879,18 zł;
- przebudowa drogi na ul. Ks. Pisuli. Wykonanie: 60.770,31 zł;
- przebudowa ul. Cichej (łącznik ze Słoneczną). Wykonanie: 153.166,43 zł;
- roboty remontowe na drogach gminnych. Wykonanie: 197.294,82 zł (w tym chodnik na ul. Sportowej - 38.405,02 zł);

W ramach umowy zawartej pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Gminą Mszana w roku 2016 zrealizowano następujące zadania:
- Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Gogołowej: wkład finansowy Gminy - 34.862,50 zł
- Budowa chodnika w ciągu ul. Centralnej w Połomi: wkład finansowy Gminy - 37.800,71 zł
- Przebudowa chodnika przy ul. 1 Maja w Mszanie:  wkład finansowy Gminy - 77.138,63 zł
Ponadto w ramach porozumienia z Powiatem Wodzisławskim na utrzymanie letnie i zimowe chodników oraz poboczy wzdłuż dróg powiatowych, wykonano miejscową przekładkę chodnika i regulację studzienek kanalizacyjnych na ul. 1 Maja w Mszanie. Koszt wykonanych robót wyniósł 10.378,92 zł i pokryty został z dotacji celowej przekazanej przez Powiat, która w roku 2016 wyniosła 30.000 zł.

Następnie temat przyjętych do realizacji w roku 2017 remontów dróg powiatowych i wojewódzkich oraz chodników wzdłuż tych dróg w ramach zadań współfinansowanych ze środków budżetu Gminy omówił Z-ca Wójta Pan Błażej Tatarczyk.
Połomia:
- przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Centralnej wraz z przebudową słupów oświetleniowych w kierunku Gminy Marklowice, jako kolejny etap;
Mszana:
- przekładka chodnika przy skrzyżowaniu ul. 1 Maja z Turską obok marketu Dino,
w kierunku piekarni – stan tego odcinka jest fatalny;
- przekładka odcinka chodnika na ul. 1 Maja od wiaduktu autostradowego w kierunku ul. Moszczeńskiej;
Gogołowa:
- w tym sołectwie dużo chodników zostało zrobionych lub poprawionych, chodniki są obecnie w dobrym stanie. Obserwacji poddany jest odcinek chodnika w rejonie skrzyżowania ulic Wiejska - Boryńska z racji wystąpienia szkód górniczych.

Na temat działań w kierunku budowy chodników wzdłuż dróg wojewódzkich głos zabrał Wójt Mirosław Szymanek, przypominając, że priorytetem jest obecnie doprowadzenie do decyzji o remoncie drogi wojewódzkiej DW 933 – ul. Wodzisławskiej w Mszanie, gdyż rozwiąże to wiele problemów mieszkańców, w tym wzdłuż drogi pojawią się chodniki, których obecnie nie ma. Jest duża szansa, że remont DW 933 uzyska dofinansowanie, bez którego inwestycja będzie niemożliwa do przeprowadzenia. Koszt przebudowy całego odcinka, od Wodzisławia Śląskiego za Pawłowice (bez Jastrzębia) oszacowano na 127 mln złotych. Gminy, przez które przebiega DW 933 muszą jak najbardziej lobbować za tą inwestycją, bo pieniędzy do podziału w konkursie jest znacznie mniej, niż złożonych projektów.
Co do ul. Wolności w Połomi, także drogi wojewódzkiej, działania władz Gminy są obecnie nakierunkowane na poprawę bezpieczeństwa poruszania się pieszych – po licznych interwencjach Zarząd Dróg Wojewódzkich utwardził pobocze od skrzyżowania z ul. Wiejską w kierunku Świerklan, pobocza zostały także w ubiegłym roku wykoszone, a drzewa i pnie wykarczowane. Pan Wójt dodał, że od wielu lat podczas wszystkich rozmów z Zarządem Województwa interweniuje w sprawie chodnika na ul. Wolności, zwraca uwagę, że inwestycja ta jest bardzo oczekiwana przez mieszkańców i potrzebna i w województwie zdają sobie z tego sprawę. Dwa lata temu poinformowano go, że nowe zadania współrealizowane z gminami zostały wstrzymane, ponieważ było bardzo dużo już podpisanych umów do realizacji z samorządami.

W ostatnim punkcie posiedzenia plany na rok 2017 w zakresie rozwoju gospodarczego Gminy Mszana omówił Doradca Wójta ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Pan Jacek Wnuk. Zrelacjonował m.in. swoje spotkania z przedsiębiorcami, planującymi rozwój działalności na terenie Gminy, a także działania samorządu mające na celu pomoc przedsiebiorcom mającym firmy lub działki wzdłuż ulicy Wodzisławskiej, w celu uregulowania legalności zjazdów.

 

 • kom_infrastruktury_01
 • kom_infrastruktury_02
 • kom_infrastruktury_03

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY - 06.02.2017 r.

Na łączonym posiedzeniu Komisji Rady Gminy dnia 6 lutego omawiano temat wdrażania w Gminie nowych przepisów Prawa Oświatowego i tworzenia nowej sieci szkół. Dyrektorzy i księgowe ze szkół przedstawili też realizację planów finansowych jednostek oświatowych za 2016 rok.


Kierownik Referatu Edukacji, Katarzyna Bylicka omówiła, jakie są warianty przekształceń istniejącej sieci szkół w perspektywie dwóch najbliższych lat, czyli w tzw. okresie przejściowym:


- Zespół Szkół w Mszanie od 1.09.2017 r. do 31.08.2019 r. (oraz po 31.08.2019 r.) staje się
z mocy prawa Szkołą Podstawową o strukturze klas I-VIII. Do 30 listopada br. Rada Gminy musi podjąć uchwałę tworzącą formalnie SP w Mszanie. Dyrektor Zespołu Szkół staje się Dyrektorem SP. W szkole pozostaną wygasające oddziały gimnazjum, ale nie będzie go już
w nazwie.

- Odnośnie przekształcenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Połomi – omawiane i przedstawiane w kuratorium były trzy warianty:
Wariant 1. – W ZS-P będzie działać: Gminne Przedszkole w Połomi, Szkoła Podstawowa w Połomi o niepełnej strukturze klas I – VI oraz SP w Gogołowej o niepełnej strukturze klas VII – VIII. Wariant ten został negatywnie zaopiniowany przez Kuratorium Oświaty.
Wariant 2. - W ZS-P będzie działać: Gminne Przedszkole w Połomi oraz Szkoła Podstawowa w Połomi o strukturze klas I – VIII, ale w budynku w Połomi uczą się klasy I – VI, a klasy VII – VIII w budynku w Gogołowej. Ma to być rozwiązanie na najbliższe dwa lata, tzw. okres przejściowy wprowadzania reformy.
Wariant w ub. tygodniu zyskał wstępną akceptację Kuratorium Oświaty. 3 lutego pracownicy Kuratorium telefonicznie poinformowali władze Gminy, że po dodatkowych szkoleniach okazało się, iż ten wariant nie spełnia wszystkich wymogów nowych przepisów. Po wizycie w Kuratorium dn. 6 lutego br. zmodyfikowano ten wariant na następujący:
Wariant 3. -  W ZS-P będzie działać: Gminne Przedszkole w Połomi oraz Szkoła Podstawowa w Połomi o strukturze klas I – VIII. Oddziały klas VII – VIII zostaną w drodze odrębnej uchwały Rady Gminy przesunięte do budynku Szkoły Podstawowej w Gogołowej, powstałej z przekształcenia Gimnazjum. Na takie przesunięcia pozwalają przepisy.

- Odnośnie przekształcenia Zespołu Szkół w Gogołowej – omawiane i przedstawiane w kuratorium były trzy warianty:
Wariant 1. – Będzie działać Zespół Szkół złożony z LO i Szkoły Podstawowej w Gogołowej o niepełnej strukturze klas. Wariant ten został negatywnie zaopiniowany przez Kuratorium.
Wariant 2. – Będzie działać LO w Gogołowej z wygaszanymi oddziałami gimnazjalnymi oraz SP w Połomi o strukturze klas I – VIII, ale klasy VII – VIII będą uczyły się w Gogołowej. Do zeszłego tygodnia ten wariant miał pozytywną opinię Kuratorium. Obecnie, po ostatnich rozmowach, przygotowano zmodyfikowany wariant:
Wariant 3. – Będzie działać Zespół Szkół w Gogołowej złożony z LO i SP w Gogołowej o strukturze klas I – VIII, która powstanie z przekształcenia gimnazjum. Obecnie będą do niej dołączane tylko klasy wygasającego gimnazjum, na co pozwalają przepisy.

W uzupełnieniu prezentacji Sekretarz Gminy Pani Joanna Szymańska dodała, że końcowy efekt tych zmian będzie taki sam, jaki wypracował zespół ekspercki, natomiast forma przekształcenia będzie inna.


Rada Gminy będzie musiała w najbliższym czasie podjąć uchwałę ws. projektu dostosowania sieci szkół do nowego Prawa Oświatowego. W uchwale musi być ustalony plan sieci szkół i granice obwodów na okres od 1.09.2017 do 31.08.2019, plan sieci gimnazjów na okres od 1.09.2017 do 31.08.2019, warunki przekształcania gimnazjów w ośmioletnie SP oraz projekt planu sieci publicznych szkół podstawowych od 1.09.2019 r. Uchwała ta nie będzie stanowić aktu prawa miejscowego, będzie natomiast przedstawiona do Kuratora Oświaty w celu zaopiniowania. Opinia Kuratora, który musi ją wydać w terminie 21 dni, będzie wiążąca dla Gminy. Uchwałę Gmina przekazuje także do związków zawodowych oświaty do zaopiniowania.
Po opinii Kuratora Rada Gminy ponownie musi podjąć uchwałę, która będzie już aktem prawa miejscowego, a więc będzie poddana konsultacjom społecznym.  Uchwała ta musi zostać podjęta do 31 marca br.

 

 • kom_wspolna_01
 • kom_wspolna_02
 • kom_wspolna_03
 • kom_wspolna_04
 • kom_wspolna_05
 • kom_wspolna_06

POSIEDZENIE KOMISJI INFRASTRUKTURY I ROZWOJU GOSPODARCZEGO - 31.01.2017 r.

Założenia do przetargów organizowanych w roku 2017 na pozimowe sprzątanie dróg, bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz letnie utrzymanie pasa zieleni dróg gminnych były głównym tematem posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego dnia 31 stycznia 2017 r.


Omawiano zakres koszenia poboczy przez wybrane w przetargu firmy. - Oprócz koszeń wykonywanych przez firmę, także pracownicy służb technicznych UG wykaszają skarpy, skwery przy cmentarzach itp. W okresie wegetacji trawy jest tego bardzo dużo. Niektórzy mieszkańcy także wykaszają pobocza przy swoich posesjach, za co im bardzo dziękuję - mówił wójt Mirosław Szymanek.
W projekcie budżetu na rok 2017 zaplanowane jest na ten cel 70 tys. złotych. Pobocza są koszone na szerokość przynajmniej 1 metra.


Następnie omawiano zakres sprzątania dróg po zimie: przedmiot zamówienia obejmuje sprzątanie pozimowe dróg gminnych, chodników wzdłuż dróg gminnych i powiatowych, placów i parkingów. Szacunkowa ilość dróg i chodników przewidziana do pozimowego sprzątania to 35.000 m2 (zależne od ilości środków w budżecie), w tym ilość chodników powiatowych – 18.524,25m2.
W budżecie Gminy na pozimowe sprzątanie przeznaczono 25 tys. złotych.

Na posiedzeniu omówiono także projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Program ten musi zostać podjęty przez Radę Gminy w terminie do 31 marca każdego roku. Przed podjęciem stosownej uchwały Program podlega zaopiniowaniu przez Powiatowego Inspektora Weterynarii oraz Koła Łowieckie działające na naszym terenie.


WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY - 30.01.2017 r.

30 stycznia 2017 r. odbyło się łączone posiedzenie komisji Rady Gminy, na którym najważniejszymi tematami było omówienie przyjętych do realizacji w roku 2017 zadań inwestycyjnych i remontowych oraz planowane zmiany w sieci szkół. Omawiano także plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.


Wśród przyjętych do realizacji w roku 2017 zadań inwestycyjnych i remontowych są m.in.:
- budowa kanalizacji na ul. Granice w Połomi - gmina będzie starać się o dofinansowanie z PROW, które jest możliwe w wysokości 63,63 %;
- budowa drogi do boiska w Gogołowej - w tegorocznym budżecie zaplanowano na ten cel 100.000,00  zł. Planowany zakres: 26 miejsc postojowych 5x2,5 m, 3 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, droga manewrowa o szerokości 5,00, dł. 88 m, utwardzone dojście  do istniejącego placu zabaw o szerokości 2,0 m, dł. 32 m, oświetlenie uliczne wzdłuż budowanych miejsc postojowych 3 sztuki  – oprawy LED słupy aluminiowe.
- przebudowa odcinka drogi ul. Ks. Pisuli w Połomi, kwota w budżecie - 60.000,00 zł.
- przebudowa ul. Szkolnej w Połomi w kierunku pól w ramach środków pochodzących z budżetu województwa śląskiego, kwota w budżecie - 200.000,00 zł.
- rewitalizacja centrum Gogołowej, kwota zaplanowana w budżecie na ten rok - 100.000,00 zł.
- boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół w Mszanie - remont istniejącego boiska trawiastego, kwota w budżecie - 400.000,00 zł. Na inwestycję Gmina chce pozyskać środki z LGD Morawskie Wrota. Nabór wniosków będzie najprawdopodobniej w końcówce I półrocza. W ramach planowanej inwestycji przewiduje się: wykonanie nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 28,26x47,06 m zakończonej obrzeżami betonowymi, na której zlokalizowane zostanie boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią dwukolorową oraz dwu torowa bieżna lekkoatletyczna o szerokości torów 1,22 m. Na nawierzchni wyznaczone zostaną: boisko do gry w piłkę ręczną o wym. 20x40 m, dwa boiska do gry w piłkę siatkową o wym. 9,0x18,0 m, dwa boiska do koszykówki o wym. 15,0x28,0 m, bieżnia lekkoatletyczna dwutorowa o szerokości torów 1,22 m. Planowany jest montaż piłkochwytów i wykonanie dojścia do boiska, chodników oraz wykonanie niwelacji terenu, montaż koszy na śmieci, tablicy informacyjnej, 20 szt. ławek, wykonanie instalacji odwodnienia boiska.
- modernizacja boiska przy ZS w Gogołowej. W ramach planowanej inwestycji przewiduje się: wykonanie nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 22,16 x 44,16 m. Na nawierzchni wyznaczone zostaną: boisko do gry w piłkę ręczną o wym. 20x40 m, dwa boiska do gry w piłkę siatkową o wym. 9,0x18,0m, boisko do koszykówki o wym. 15 x 28 m. Gmina będzie się starać o dofinansowanie z programu Ministerstwa Sportu i Turystyki.
- ograniczenie zużycia energii i niskiej emisji w szkołach – w ramach RIT. Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Ograniczenie zużycia energii i niskiej emisji poprzez termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Mszanie przy ul. Sportowej 3 wraz z przebudową budynków.
- projekt i wykonanie punktów oświetleniowych - na odnodze ulicy Centralnej w Połomi, kwota zaplanowana w budżecie - 45.000 zł.
- termomodernizacja budynku szatni sportowej w Mszanie - w ramach RIT, kwota zaplanowana w budżecie to 100.000,00. Wniosek należy złożyć do końca maja. Gmina jest w posiadaniu dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego.
- budowa systemu wentylacji wraz z odzyskaniem ciepła na Krytej Pływalni w Połomi, kwota zaplanowana w budżecie - 50.000,00 zł. Wniosek powinien zostać złożony do końca maja. Jest przygotowywana specyfikacja przetargowa. Na opracowanie dokumentacji zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony.

W trakcie dyskusji władze gminy podkreślały, że to, które inwestycje będą ostatecznie realizowane, zależy od Regionalnej Izby Obrachunkowej, która ustali budżet Gminy na 2017 rok, a także od możliwości pozyskania dotacji zewnętrznych.

W drugiej części posiedzenia dyskutowano o założeniach zmian w sieci szkół w gminie po wejściu w życie nowych przepisów Prawa Oświatowego. Wójt poinformował o ty, że został powołany zespół ekspercki, którego zadaniem jest wspólne wypracowanie najkorzystniejszego dla uczniów i nauczycieli oraz samorządu wariantu nowej sieci szkół. W skład zespołu, oprócz Wójta i pracowników Urzędu Gminy weszli też dyrektorzy szkół, przedstawiciele związków zawodowych oświaty, Rad Pedagogicznych, Rad Rodziców i przedstawicieli Rady Gminy. Zaznaczył, że wariant nowej sieci szkół, wypracowany w gminie, musi zostać zaakceptowany przez Kuratorium Oświaty.

Radni przeanalizowali także punkt po punkcie Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok i po przegłosowaniu poszczególnych zmian skierowali projekt na najbliższą sesję Rady Gminy.

 


POSIEDZENIE KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH - 10.01.2017 r.

Oferta placówek kultury i sportu na ferie zimowe, bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w trakcie ferii, a także plan doskonalenia zawodowego nauczycieli były tematami posiedzenia Komisji Spraw Społecznych 10 stycznia 2017 r.


Dyrektor GOKiR Rafał Jabłoński przedstawił bogatą ofertę Ośrodków Kultury na ferie zimowe - GOKiR oferuje w ferie zarówno zajęcia stałe, jak i wyjazdy oraz imprezy. Do wyjazdów do kina czy Parku Trampolin GOKiR dopłaca – pokrywając koszty transportu i ubezpieczenia, uzyskuje także zniżkę
na bilety grupowe. - Do Parku Trampolin pojadą dwa autokary, lista chętnych zapełniła się błyskawicznie, na długo przed rozpoczęciem ferii, co oznacza, że mieszkańcy są zainteresowani ofertą Ośrodka i śledzą ją na stronach internetowych i facebooku - powiedział R. Jabłoński.
Wspomniał także o ciekawej inicjatywie Ośrodka Kultury w Gogołowej, gdzie organizowane będą ferie pod znakiem rzemiosła. Chętne dzieci odwiedzą z opiekunem miejscową kuźnię (planowane jest grillowanie), stolarnię, piekarnię i stadninę koni. Dyrektor podziękował mieszkańcom Gogołowej, którzy są otwarci na takie inicjatywy.


Ofertę Gminnego Ośrodka Sportu na ferie zimowe przedstawił z kolei dyr. Adam Antończyk. Poinformował m.in., że w poniedziałki będą organizowane wyjazdy
na lodowisko, we wtorki, środy i czwartki - zajęcia na basenie, a w piątki - wyjazdy na narty na stok Złoty Groń. W środy również odbędą się zajęcia z tenisa stołowego w szatni sportowej w Połomi. Jeśli dopisze pogoda, GOS planuje również zorganizować kulig na terenie wokół boiska w Połomi.
Ofertę Świetlicy Środowiskowej w Połomi na ferie zimowe przedstawiła kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, pod który podlega placówka, Mirela Ledwoń. Świetlica w ferie będzie czynna od godz. 7.30 do 15.30, zajęcia dla dzieci będą się odbywać od poniedziałku do piątku od 9.00 do 13.00 i mają charakter otwarty – są przeznaczone nie tylko dla wychowanków Świetlicy, ale i pozostałych dzieci zamieszkujących Gminę. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Organizowane będą m.in. zajęcia plastyczne, gry i zabawy, a wszystko w ramach zajęć profilaktycznych, mających na celu propagowanie zdrowego stylu życia i utrwalanie postaw abstynenckich.


Następnie radni omawiali Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 r. Zgodnie z przepisami, w tym roku w budżecie placówek musi być wyodrębniona kwota na dofinansowanie doskonalenia zawodowego w wysokości 1 procenta środków na wynagrodzenia dla nauczycieli. W poprzednich latach mogło to być od 0,5 %, do 1 %. W ubiegłym roku kwota ta wyniosła 33,9 tys. zł i stanowiła 0,75 % kwoty bazowej. Z tej puli nie wykorzystano 3 tys. zł – środki te przeszły do nadwyżki budżetowej. W tym roku wspomniane 1 % wyniesie 45,7 tys. zł.


POSIEDZENIE KOMISJI INFRASTRUKTURY I ROZWOJU GOSPODARCZEGO - 22.12.2016 r.

Remonty dróg w zarządzie w latach 2014-2016 były głównym tematem posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego dnia 22 grudnia 2016 r. Począwszy od roku 2014 Gmina, na wniosek mieszkańców, na podstawie umów zarządu remontowała następujące drogi: boczna odnoga ul. Ks. Styry w Mszanie, boczna odnoga ul. Wodzisławskiej w Mszanie (obok ul. Dębowej), odnoga ul. Centralnej w Połomi, boczna odnoga ul. Wesołej w Mszanie, odnoga ul. Centralnej w kierunku p. Salamon w Połomi, ul. Nowa w Mszanie (zrobiona jako droga w klińcu), łącznik ul. Wodzisławskiej z ul. 1 Maja w Mszanie, boczna odnoga ul. Centralnej w Połomi (kierunek p. Wilk i p. Salamon), odnoga ul. Centralnej za Lewiatanem w Połomi.

Obecnie są jeszcze złożone wnioski na:
MSZANA:
- odnoga ul. Wodzisławskiej w Mszanie, w kierunku p. Gonsior
- odnoga ul. Wodzisławskiej w kierunku p. Bura, prowadząca do łącznika z ul. 1 Maja
- odnoga ul. Wodzisławskiej obok p. Pawera
- łącznik ul. Spacerowej z Ks. Styry (w kierunku p. Pawlas, niedaleko MOP Mszana)
- odcinek odnogi ulicy Skrzyszowskiej
POŁOMIA:
- odcinek na tzw. Bernatowcu w rejonie posesji p. Rduch – I etap jest zrobiony, do wykonania są kolejne;
- kolejny odcinek na tzw. pięciodrodze – górna część jest na etapie wydzielania, niektóre odcinki na etapie komunalizowania

Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Jarosław Wala podważał zasadność remontowania dróg w zarządzie, mówiąc że Gmina nie powinna przeznaczać środków na drogi prywatne. Zdaniem Radnego należy najpierw teren odkupić, a potem remontować. Zgłosił wniosek, aby w pierwszej kolejności remontować drogi gminne. Wójt gminy Mirosław Szymanek i z-ca wójta Błażej Tatarczyk podkreślali, że wątpliwości Radnego Wali to problem interpretacji przepisów. Wójt również zastanawiał się, czy Gmina może, na korzyść mieszkańców, remontować drogi w zarządzie. - Po rozmowach z prawnikiem podjąłem decyzję, że taką politykę będzie prowadził, ponieważ jest bardzo dużo problemów drogowych, o które mieszkańcy interweniują od wielu lat. Dlatego też drogi te są brane w zarząd i remontowane – dla dobra i na wniosek mieszkańców - wyjaśniał wójt Mirosław Szymanek.


POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ - 13.12.2016 r.

Komisja Rewizyjna spotkała się 13 grudnia 2016 r. w Urzędzie Gminy Mszana. Zakres kontroli: Dokumentacja przetargowa w Urzędzie Gminy Mszana za lata 2015 – 2016. Komisja nie wniosła żadnych uwag.


Na posiedzeniu ustalano także Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 r.


POSIEDZENIE KOMISJI WSPÓLNEJ - 12.12.2016 r.

12 grudnia odbyło się łączone posiedzenie komisji Rady Gminy w sprawie budżetu na 2017 rok. Wójt poinformował Radnych, że tak jak to sygnalizował już od wiosny, wskaźniki budżetowe z powodu zwrotów podatku do JSW i GDDKiA nie zostaną spełnione i w związku z tym budżet nie może zostać uchwalony w trybie normalnej procedury - a więc uchwalony przez Radę Gminy.


Gdyby niedochowanie wymaganych wskaźników wynikało z zadłużenia gminy lub złego zarządzania, Regionalna Izba Obrachunkowa narzuca budżet naprawczy. Jednak sytuacja naszej gminy jest inna: obniżenie wskaźników wynikło ze zwrotów podatku w roku 2015 i 2016 za lata 2003 - 2010 do JSW i GDDKiA.

- Zwroty kwot na sumę 17 milionów złotych doprowadziły do niespełnienia zasad określonych w artykule 243 ustawy o finansach publicznych. Nie ma możliwości dokonania zmian, które skorygowałyby niekorzystne wskaźniki, ponieważ do obliczenia wskaźnika bierze się okres trzech lat poprzedzających rok budżetowy, w tym wykonanie budżetu za 2015 rok- wyjaśnia skarbnik gminy Małgorzata Gąsior. - Niespełnienie wskaźników wiąże się z brakiem możliwości uchwalenia budżetu na rok 2017 przez Radę Gminy. Zgodnie z artykułem 240b ustawy o finansach, budżet jednostki samorządu terytorialnego ustala RIO i w tym przypadku może on być ustalony bez zachowania wspomnianych wskaźników - dodaje skarbnik.


Oprócz budżetu na przyszły rok, wspólne obrady komisji zdominował temat budowy odcinka chodnika przy ulicy Wolności w Połomi, od skrzyżowania z ul. Wiejską w stronę Świerklan. Na posiedzenie przyszło małżeństwo, miezkające przy tej drodze.


Urząd Gminy już na początku grudnia wysłał pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich, w sprawie chęci zawarcia porozumienia, by Gmina mogła partycypować w kosztach budowy, np. poprzez opracowanie dokumentacji projektowej. 12 grudnia przyszła odpowiedź, w której zarządca drogi przyznaje, że budowa chodników wzdłuż dróg wojewódzkich z uwagi na bezpieczeństwo pieszych jest zasadna, jednocześnie informuje, że "warunkiem budowy jest zapewnienie finansowania, poprzez umieszczenie inwestycji w planie rzeczowo - finansowym inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich". ZDW dodaje, że w ostatnich latach środki na inwestycje i remonty zostały znacznie ograniczone, ostateczną decyzję o zadaniach, które będą realizowane na drogach wopjewódzkich podejmie Zarząd Województwa Śląskiego.


- Chciałbym, ale nie da się wszystkich spraw rozwiązać od razu. Problemy na drogach wojewódzkich mamy nie tylko w Połomi, ale i na ulicy Wodzisławskiej w Mszanie, gdzie przecież wcale nie ma chodnika. Etapami staramy się realizować wnioski mieszkańców - mówi wójt Mszany Mirosław Szymanek. Przypomnina, że w 2016 roku odbyło się na ul. Wolności kilka wizji lokalnych z udziałem przedstawicieli ZDW. Gmina uzyskała od zarządcy drogi wykoszenie poboczy, które przez lata były zaniedbane, poprawiono także odwodnienie. - Mamy obietnicę, że do końca roku pobocze na feralnym odcinku ulicy Wolności ma zostać utwardzone zdrapką asfaltową, co na pewno poprawi tam sytuację pieszych - mówi wójt.

 

 • komisja_wspolna_grud_01
 • komisja_wspolna_grud_02
 • komisja_wspolna_grud_03
 • komisja_wspolna_grud_04
 • komisja_wspolna_grud_05
 • komisja_wspolna_grud_06

POSIEDZENIE KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH - 28.11.2016

Głównymi tematami posiedzenia Komisji Spraw Społecznych 28 listopada były: informacja o stanie realizacji zadań oświatowych placówek za rok 2015/2016, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminu oraz dożywianie dzieci.


Informację o stanie realizacji zadań oświatowych placówek za rok 2015/2016 przedstawiła Pani Katarzyna Bylicka, Kierownik Referatu Administracji, Edukacji i Informacji Urzędu Gminy w Mszanie.


Informację o wynikach sprawdzianu na zakończenie Szkoły Podstawowej i egzaminu kończącego Gimnazjum przedstawiły: Pani Janina Krzyżok, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Połomi, Pani Grażyna Chachulska, Dyrektor Zespołu Szkół w Gogołowej oraz Pani Renata Gałaszek, Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół w Mszanie.


O skali dożywiania dzieci w Gminie mówiła z kolei kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie, Mirela Ledwoń.

 

 • komisja_spoleczna_01
 • komisja_spoleczna_02
 • komisja_spoleczna_03

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY - 22.11.2016

Omówienie spraw związanych z opracowaniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana było głównym tematem łączonego posiedzenia komisji Rady Gminy. Gościem posiedzenia był urbanista z firmy, która opracowuje dla Gminy studium.

Radni, po zapoznaniu się z wszystkimi problemami i ewentualnymi zagrożeniami związanymi z nowymi procedurami, podjęli wniosek o kontynuowaniu prac nad zmianami w Studium. Wniosek został przegłosowany jednogłośnie.


Na wspólnym posiedzeniu Radni przyjęli także wniosek, aby Gmina zleciła opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację krytej pływalni w Połomi oraz termomodernizację Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Połomi. Projekty te powinny czekać w gotowości, jeśli będzie możliwość sięgnięcia po dofinansowanie ze środków zewnętrznych na realizację tych inwestycji.

 

 • komisja_wspolna_01
 • komisja_wspolna_02
 • komisja_wspolna_03

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW - 17.11.2016

Na posiedzeniu omawiane były informacje na temat stanu realizacji i finansowania inwestycji na terenie Gminy oraz realizacja funduszu sołeckiego w 2016 r.  Na posiedzeniu dokonano również wyboru Z-cy Przewodniczącego Komisji. Został nim jednogłośnie wybrany Radny Marek Kotula.


Komisja pozytywnie zaopiniowała także projekt uchwały ws. zmiany Uchwały Nr XIII/112/2015 Rady Gminy Mszana z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Mszana na 2016 rok, która ma być procedowana na obecnej sesji.

 • budzet_listopad_01
 • budzet_listopad_02
 • budzet_listopad_03

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ - 16.11.2016

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się 16 listopada 2016 r. w Zespole Szkół w Gogołowej. Zakres kontroli: Dokumentacja finansowa oraz remonty i inwestycje w latach 2014 – 2015.


POSIEDZENIE KOMISJI INFRASTRUKTURY I ROZWOJU GOSPODARCZEGO - 15.11.2016

Na posiedzeniu omawiane były informacje na temat rozstrzygniętych przetargów w zakresie Akcji Zima 2016/2017 oraz odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy w roku 2017, a także remonty dróg w zarządzie w latach 2014-2016.

W przetargu nieograniczonym  na utrzymanie zimowe dróg gminnych w Gminie Mszana w sezonie zimowym 2016/2017 (otwarcie ofert nastąpiło 05.10.2016) złożone zostały 3 oferty, dla poszczególnych części zamówienia: Sołectwo Mszana – 1, Sołectwo Połomia – 1, Sołectwo Gogołowa – 1. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty. Wybrane oferty są na poziomie cenowym podobnym do ubiegłorocznych i zostały złożone przez te same firmy, co w ubiegłym roku. Przedmiotem zamówienia było odśnieżanie, posypywanie dróg gminnych i chodników oraz montaż płotków przeciw śniegowych z podziałem na sołectwa. Umowa spisywana jest na okres zimowy od listopada br. do końca kwietnia przyszłego roku.
Sołectwo Mszana będzie odśnieżane przez SKR w Wodzisławiu Śląskim, oferta wynosi 113.648,40 zł brutto; Sołectwo Połomia – PHU Antoni Rduch w Połomi za cenę 110.905,20 zł brutto; Sołectwo Gogołowa – SKR Mszana z/s w Gogołowej za cenę 50.349,60 zł brutto. Jest to wartość szacunkowa, końcowe rozliczenie zależeć będzie od ilości faktycznie wykonanych usług i zużytego materiału.


Odpowiedzialność za wyjazdy spoczywa na firmach, jednak w godzinach pracy urzędu w przypadku zgłoszeń od mieszkańców on i jego referat również mogą wydać decyzję co do wyjazdu. Firmy muszą dołączyć do oferty przetargowej polisy ubezpieczeniowe, z których mogą być regulowane ewentualne roszczenia kierowców, jeśli zostanie udowodnione, że zdarzenie drogowe było spowodowane złym utrzymaniem nawierzchni drogowej.


Na posiedzeniu zapoznano Radnych z przetargiem na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy w roku 2017. Otwarcie ofert nastąpiło 26.09.2016 r. Wpłynęły 2 oferty:
- Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO – GLOB” Janusz Kuczaty z Bełsznicy na kwotę brutto 708 321,60 zł,
- „EKO” Sp. jawna z Rybnika na kwotę 826 914,87 zł.
Druga oferta była droższa o 118 tys. złotych od pierwszej. Tańsza, firmy „EKO – GLOB” pozwoli na utrzymanie dotychczasowej stawki odbioru śmieci od mieszkańców. Nowa firma jeszcze w listopadzie zacznie dostarczać swoje kubły do segregowania popiołu do każdej posesji, natomiast firma „EKO”, która obecnie obsługuje gminę, będzie odbierać swoje kubły po zakończeniu ostatniego wywozu popiołu.

Na posiedzeniu omawiano także remonty dróg w zarządzie Gminy Mszana lata 2014-2016. Gmina ma wzięte w zarząd 12 dróg, w tym 8 w Mszanie i 4 w Połomi. Przejmowanie w zarząd polega na wydzieleniu działek i spisaniu umów z właścicielami każdej z działek w pasie drogi,
na podstawie art. 8 ust. 2 i 3 Ustawy o drogach publicznych.
W roku 2016 remontowane były: boczna odnoga ul. Centralnej za Lewiatanem;
W roku 2015: boczna odnoga ul. Skrzyszowskiej II etap;
W roku 2014: boczna odnoga ul. Centralnej; boczna odnoga ul. Skrzyszowskiej I etap; łącznik ul. Wodzisławskiej z ul. 1 Maja; ul. Nowa (droga w klińcu); boczna odnoga ul. Centralnej; boczna odnoga ul. Wesołej; boczna odnoga ul. Centralnej.
Z remontów cząstkowych:
- boczna odnoga ul. Wodzisławskiej (obok Dębowej); boczna odnoga ul. Ks. Styry.

 • infrastruktura_listopad_01
 • infrastruktura_listopad_02
 • infrastruktura_listopad_03

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY - 27.10.2016


Propozycje stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2017 rok były głównym tematem łączonego posiedzenia wszystkich Komisji Rady Gminy Mszana dnia 27 października 2016. Wypracowane po długiej dyskusji propozycje stawek będą uchwalane na najbliższej sesji Rady Gminy.


Podatek rolny i leśny ma być w przyszłym roku nieco niższy niż obecnie, co wynika z obniżki średniej ceny skupu żyta oraz średniej ceny skupu drewna.

Większość podatków od nieruchomości ma wzrosnąć o 1,4 %, czyli w przypadku domów mieszkalnych o 1 grosz za metr kwadratowy. W przypadku podatku od nieruchomości przeznaczonych pod działalność gospodarczą wójt zaproponował pozostawienie aktualnej stawki 18,54 zł za m kw. co było podyktowane chęcią przyciągania do Gminy nowych inwestorów i ułatwienia działalności już istniejącym firmom. Ostatecznie większość radnych zdecodowała, że podatek ten powinien wzrosnąć, tak jak podatek od budynków mieszkalnych, o 1,4 % - czyli do stawki 18,80 zł za m kw. Tak samo procentowo mają wzrosnąć inne stawki - za budynki pozostałe i budynki gospodarcze oraz garaże wolnostojące i w budynkach gospodarczych.

Stawki podatkowe odnośnie środków transportu maja pozostać na tym samym poziomie, co w roku obecnym. - Analizując możliwości przyciągania inwestorów doszliśmy do wniosku, że największy atut gminy w oczach przedsiębiorców to bliskość węzła autostrady, dlatego nasza gmina jest atrakcyjna głównie dla firm transportowo-logistycznych i niższe stawki od środków transportu być może zachęcą je do rozpoczęcia działalności właśnie na naszym terenie - wyjasniał wójt Mirosław Szymanek.


Wójt podkreślił, że w porównaniu z gminami ościennymi, podatki u nas nie są zbyt wysokie. Zauważył też, że Gmina Mszana ma niewielką powierzchnię, dodatkowo duży pas zajęty pod autostradę nie przynosi żadnych dochodów podatkowych, a podatki od gruntów, gdzie są zwałowiska górnicze lub zalewiska są znacznie niższe, niż gdyby były tam działki budowlane, więc z tego tytułu Gmina ponosi straty.


Przewodniczący Rady Gminy podsumował, że podwyżka stawki o 1 grosz to dobry kierunek zmian, żeby w przyszłości nie trzeba było drastycznie podnosić podatków.


Na dotychczasowym poziomie 25 złotych ma pozostać opłata za psa (w gospodarstwach rolnych powyżej 1 ha użytków rolnych można mieć 2 psy, za które nie trzeba płacić podatku, z opłaty są także zwolnione osoby starsze, mieszkające samotnie). Również na dotychczasowym poziomie ma pozostać stawka opłaty targowej – 15 zł za metr. Opłata jest pobierana głównie przy odpustach przez sołtysów.

 

 • wspolne_posiedzenie_komisji_01
 • wspolne_posiedzenie_komisji_02

 


 

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ - 26.10.2016


26 października 2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mszana. Radni spotkali się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mszanie. Tematem posiedzenia była kontrola gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie w latach 2013-2015.


POSIEDZENIE KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH - 25.10.2016


Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie w 2016 roku była głównym tematem posiedzenia Komisji Spraw Społecznych dnia 25 października. Obecnie na terenie Gminy funkcjonują 23 punkty sprzedaży alkoholu, w tym:


17 ze sprzedażą napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 6 ze sprzedażą napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.


Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016 wyniosły 94.413,06 zł. Wydatkowano do tej pory 49.150,53 zł. Część środków przeznaczana jest na działania świetlicy środowiskowej w Połomi. W roku bieżącym przeznaczono na jej działanie 50.163,85 zł.


Corocznie opracowywany jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jednym z założeń programu jest powołany Punkt Konsultacyjny, w ramach którego działa prawnik oraz certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Z porad mogą skorzystać osoby mające problemy z uzależnieniem, członkowie ich rodzin oraz każda inna osoba, która chce uzyskać informacje o uzależnieniach i sposobach ich zwalczania. Specjalista psychoterapii pełni dyżur raz w tygodniu naprzemiennie - w Urzędzie Gminy Mszana i siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Połomi. Prawnik udziela porad (obecnie trzy godziny, raz w tygodniu, w każdym sołectwie).


GKRPA także m.in. prenumeruje czasopisma specjalistyczne tj. ANTIDOTUM oraz FENIX PSYCHOTERAPIA, pokrywa koszty wydawanych opinii biegłych sądowych, których opinie określają stopień uzależnienia od alkoholu badanych osób i sugerują kierunek dalszego leczenia. W stosunku do osób, które pomimo wezwań nie zgłosiły się na badania, wszczyna się procedurę o wydanie sądowego nakazu poddania się badaniu, poprzez doprowadzeniu przez policję.


Do GKRPA wpłynęło do tej pory 20 zgłoszeń o leczenie uzależnionej od alkoholu osoby (w tym 11 z Zespołu Interdyscyplinarnego tzn. po założeniu Niebieskiej Karty, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie istnienia przemocy w rodzinie), a 4 osoby zostały skierowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.


Komisja Spraw Społecznych zapoznała się także z projektami uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy i zaopiniowała je pozytywnie. W związku z nowymi zapisami w Statucie Gminy, został wybrany Z-ca Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych. Został nim Radny Roman Bura.

 

 • komisja_spoleczna_01
 • komisja_spoleczna_02
 • komisja_spoleczna_03

POSIEDZENIE KOMISJI INFRASTRUKTURY I ROZWOJU GOSPODARCZEGO - 24.10.2016


Posiedzenie rozpoczęło się od wizji w terenie na parkingu przy Zespole Szkół w Mszanie. Członkowie Komisji oglądali realizację zadania związanego z utwardzeniem terenu. Następnie posiedzenie kontynuowano w sali narad Urzędu Gminy. Tematami posiedzenia były:


1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego z dnia 22.08.2016 r. i 26.09.2016 r.
2. Bieżące sprawozdanie ze współpracy z PZD i ZDW w 2016 r.  
3. Informacja dotycząca modernizacji i remontów dróg gminnych oraz pozostałych prac
w zakresie infrastruktury finansowanych ze środków własnych w 2016 r.
4. Sprawy bieżące.

Bieżące sprawozdanie ze współpracy z Powiatowym Zarządem Dróg w Wodzisławiu Śl. i Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach w 2016 r.  złożyła Pani Dorota Rajszys, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Funduszy Zewnętrznych.


Na propozycję Przewodniczącego J. Wali Komisja podjęła wniosek, aby Urząd Gminy wystosował do ZDW pismo ws. chęci zawarcia porozumienia umożliwiającego partycypację gminy w kosztach budowy chodników, na przykład poprzez sfinansowanie dokumentacji projektowej. Wniosek przegłosowano jednogłośnie.


Informację dotyczącą modernizacji i remontów dróg gminnych przedstawił Pan Tomasz Gierczyk, Insp. ds. Dróg w Referacie GKiFZ. Poinformował on, że w drodze przetargu na remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie gminy Mszana wyłoniono na początku roku firmę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „HiM” s.c. z siedzibą w Raciborzu. Koszt brutto to 131,5 tys. zł. Do dnia dzisiejszego firma wykonała podstawowe remonty cząstkowe we wszystkich sołectwach za całą kwotę. Planowane remonty na drogach w ramach dodatkowych 50%, które gmina może wykonać w ramach umowy to: przekładka chodnika na ul. Sportowej w Mszanie (już została wykonana) oraz nakładka na ul. Chabrowej, Konopnickiej i Leśnej. Ponadto remont drogi wewnętrznej w kamieniu – droga boczna ul. Centralnej na długości około 90 mb. Zakres ww. nakładek zostanie określony po wykonaniu remontów cząstkowych, które planuje się wykonać jeszcze przed okresem zimowym. Wcześniej zostanie dokonany objazd z wykonawcą wszystkich dróg na terenie Gminy.

Informację na temat pozostałych prac w zakresie infrastruktury finansowanych ze środków własnych w 2016 r. przedstawiła Kierownik PI Pani Aleksandra Tkocz.


Zgodnie z nowym statutem Rady Gminy wybrano również wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury. Został nim Radny Łukasz Mura.

 

 • komisja_infrastruktury_01
 • komisja_infrastruktury_02
 • komisja_infrastruktury_03

POSIEDZENIE KOMISJI INFRASTRUKTURY I ROZWOJU GOSPODARCZEGO - 26 WRZEŚNIA 2016

Utrzymanie infrastruktury sportowej oraz infrastruktury ośrodków kultury na terenie Gminy Mszana było głównym tematem ostatniego posiedzenia komisji.

O wydatkach na utrzymanie krytej pływalni i boisk sportowych w Mszanie, Połomi i Gogołowej mówił dyrektor GOS Adam Antończyk. GOS administruje również budynkiem "starej szkoły" w Połomi, remizy strażackiej oraz sceny plenerowej. Radni pytali m.in. czy będzie w najbliższym czasie budowana druga sauna na basenie, bo takie informacje krążą wśród mieszkańców. Dyrektor zaprzeczył - nie ma na razie mowy o nowej saunie, gdyż brak środków na taką inwestycję. Faktem jest natomiast, że ta, która istnieje, cieszy się bardzo dużą popularnością.


O utrzymaniu trzech Ośrodków Kultury mówił z kolei dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji Rafał Jabłoński. W tym roku w żadnym z obiektów nie były prowadzone duże remonty. Radni pytali m.in. o dochód z wynajmu sal. Od stycznia do września 2016 było to: 15,7 tys. zł w Mszanie, 15,4 tys. zł w Połomi i 5,5 tys. zł w Gogołowej. - Sala w Gogołowej jest najczęściej wynajmowana. Jest mała, odmalowana, praktycznie co tydzień w weekendy odbywają się tam urodziny i inne uroczystości - mówił dyr. Jabłoński.


Tematem posiedzenia były także aktualne programy dofinansowań oraz sprawy bieżące.

 • komisja_infrastruktury_01
 • komisja_infrastruktury_02
 • komisja_infrastruktury_03

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW - 22 WRZEŚNIA 2016

Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 r. oraz propozycje do projektu budżetu na 2017 r. były głównymi tematami ostatniego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Mszana.


Informację z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 r. przedstawiła skarbnik, Małgorzata Gąsior.


W dalszej części posiedzenia radni przedstawiali swoje propozycje do budżetu na 2017 rok, głównie dotyczące zwiększenia środków finansowych na remonty dróg i chodników, boiska przyszkolnego, szatni sportowej itp.

 • komisja_01
 • komisja_02
 • komisja_03

POSIEDZENIE KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH - 20 WRZEŚNIA 2016

Głównymi tematami posiedzenia były informacje o stypendiach szkolnych oraz wyprawce szkolnej dla uczniów, a także działania proekologiczne w gminie.


Informację o stypendiach i wyprawce szkolnej przedstawiła Pani Katarzyna Bylicka, kierownik Referatu Administracji, Edukacji i Informacji UG w Mszanie. Do stypendium szkolnego uprawnieni są uczniowie z rodzin, których dochód nie przekracza ustawowego minimum. Generalnie jest to więc pomoc dla gorzej sytuowanych materialnie dzieci. - Od września do grudnia 2015 roku wypłaciliśmy stypendia szkolne w kwocie ponad 10 tys. zł, od stycznia do czerwca 2016 - ponad 7 tys. złotych. Do 15 września tego roku wpłynęło 21 wniosków o stypendium szkolne, obecnie sa one rozpatrywane. 80 procent środków na stypendia szkolne dostajemy od wojewody, pozostałe 20 procent pochodzi z budżetu własnego gminy - wyjaśniała Katarzyna Bylicka.


Z kolei środki na wyprawkę szkolną gmina w 100 procentach otrzymuje w formie dotacji. Ta forma pomocy jest już jednak coraz rzadsza, w związku z wprowadzaniem w szkołach darmowych podręczników.


Dorota Rajszys, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Funduszy Zewnętrznych UG w Mszanie przedstawiła informację na temat edukacji ekologicznej i działań proekologicznych na terenie Gminy Mszana. Gmina udziela dotacji do budowy przyłączy kanalizacyjnych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest. Dotacja jest udzielana na pisemny wniosek, a realizacja zadania objętego wnioskiem i umową o dofinansowanie musi zakończyć się w terminie do 30 listopada roku, w którym złożono wniosek. W przypadku budowy przyłącza kanalizacyjnego gmina dofinansowuje 70%, nie więcej niż 2000 zł, przy założeniu, że pierwszy 1000 zł stanowi wkład własny dotacjobiorcy. Na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków dofinansowanie wynosi 50% kosztów zadania, nie więcej niż 2000 zł. Dotacja jest możliwa, jeśli na danym terenie nie ma kanalizacji sanitarnej oraz gmina nie planuje budowy w terminie 1 roku od zgłoszenia przez wnioskodawcę zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, lub zlokalizowanych w odległości nie mniejszej niż 100m od miejsca, w którym podłączenie do kanalizacji sanitarnej byłoby możliwe. Na usunięcie azbestu dofinansowanie wynosi 70% kosztów realizacji zadania, nie więcej niż 2000 zł.


W roku 2015 dotację na usuwanie azbestu otrzymało 5 mieszkańców, na łączną kwotę 7.398,60 zł, a na kanalizację 34 osoby (suma wypłaconych dotacji – 57.269,92 zł).
W tym roku podpisano już 6 umów na dotację do usuniecia azbestu (wypłacono 7.500,12 zł), 2 umowy na przydomowe oczyszczalnie (w trakcie realizacji) i 25 umów na przyłącze kanalizacyjne (11 umów już rozliczono, suma wypłaconych dotacji – 18.700,63 zł).
Gmina realizuje także Program Ograniczania Niskiej Emisji, z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zadania z zakresu ograniczenia niskiej emisji, tj.: zakup i montaż ekologicznych źródeł ciepła w istniejących budynkach (kotły c.o. na eko-groszek, kotły gazowe) oraz zakup i montaż instalacji solarnych.
W roku 2015 w ramach PONE zrealizowano 73 inwestycje (na terenie 64 posesji) na łączną kwotę 907 234 zł. Środki pochodzące z pożyczki wynoszą 604 734,68 zł, w tym: 6 kotłów gazowych na łączną kwotę udzielonej dotacji 49 760,00 zł oraz 49 kotłów węglowych na łączną kwotę dotacji 404 389,32 zł oraz zainstalowanych 18 zestawów solarnych na łączną kwotę udzielonej dotacji 150 585,36 zł.
Pożyczka wykorzystana w 2015 roku zostanie spłacona w 36 ratach (od kwietnia 2016r. do marca 2019r.).


Na rok 2016 gmina pozyskała środki z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 713.247,00zł na realizację zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji dla Gminy Mszana w latach 2015-2016-etap II”. Do dofinansowania przewidziano 84 inwestycje polegające na zmodernizowaniu źródeł ciepła lub montażu instalacji solarnej. Dofinansowanie do każdej inwestycji wynosi 70%, nie więcej niż 8.491,00 zł. Dofinansowanie w roku 2016 obejmuje modernizację źródeł ciepła na:
- kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania lub kocioł gazowy kondensacyjny;
- kocioł węglowy retortowy lub tłokowy (kocioł spełniający wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN 303-5:2012, potwierdzonych certyfikatem lub sprawozdaniem z przeprowadzonych badań, które zostały wykonane przez laboratorium, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji. Kocioł w dniu złożenia sprawozdania końcowego musi być zamontowany w sposób trwały i umożliwiający jego prawidłową eksploatację);
- oraz montaż instalacji solarnej (urządzenie posiadające certyfikat wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, nie starszy niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, potwierdzający: a) zgodność z normą PN-EN 12975-1 wraz ze sprawozdaniem z badań przeprowadzonych zgodnie z normą PN-EN 12975-2 lub PN-EN ISO 9806; lub b) europejski znak jakości „Solar Keymark”. Instalacja solarna w dniu złożenia sprawozdania końcowego musi być zamontowana w sposób trwały i umożliwiający jego prawidłową eksploatację).


Do połowy września podpisano: 17 umów na zakup i montaż instalacji solarnej, 9 umów na zakup i montaż kotła gazowego oraz 47 umów na zakup i montaż kotła węglowego.


W ramach działań proekologicznych gmina prowadzi także na własny koszt likwidację dzikich wysypisk śmieci. - W budżecie gminy brak jest wydzielonej puli środków finansowych na ten cel, jednakże pracownicy urzędu z brygad interwencyjnych starają się na bieżąco usuwać powstające wysypiska, a zebrane odpady gromadzone są w kontenerach ustawionych za urzędem i na bieżąco odbierane przez firmę, z którą Urząd Gminy posiada podpisaną umowę. Koszty likwidacji dzikich wysypisk obciążają budżet gminy i wliczone są w koszty usuwania odpadów komunalnych powstających w urzędzie. Na bieżąco przez pracowników obsługi uprzątane są również przydrożne rowy, przystanki komunikacji publicznej, place, parkingi oraz inne miejsca publiczne - poinformowała Dorota Rajszys.


Kierownik Referatu AEI Katarzyna Bylicka uzupełniając informację o edukacji ekologicznej poinformowała, iż gmina co roku występuje do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w sprawie dofinansowania do „zielonej szkoły”. W 2015 roku z takiego wyjazdu skorzystali uczniowie klas III zarówno szkoły w Mszanie, jak i w Połomi. Dofinansowanie wynosi 170 zł na ucznia lub 400 zł, jeśli rodzina ucznia korzysta z zasiłku rodzinnego.


W roku obecnym z dofinansowania skorzystała tylko szkoła w Połomi, gdyż wyjazd na „zieloną szkołę” trzecioklasistów z Mszany został przesunięty na maj-czerwiec 2017 roku.

 • komisja_20_wrzesnia_2016_01
 • komisja_20_wrzesnia_2016_02
 • komisja_20_wrzesnia_2016_03

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY MSZANA - 23 MAJA 2016

Wczoraj odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mszana, pod kierownictwem przewodniczącego Rady Andrzeja Kaperczaka. Najważniejszym tematem była analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych za 2015 r. przed zbliżającą się sesją, na której radni będą głosować nad udzieleniem wójtowi absolutorium za wykonanie budżetu.

Informacje na temat finansów przekazała skarbnik Małgorzata Gąsior. Przedstawiła też uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z 7 kwietnia z pozytywną opinią w sprawie wykonania budżetu gminy Mszana za 2015 r. Pozytywną opinię wydała także Komisja Rewizyjna Rady Gminy.
Po analizie sprawozdań radni zaopiniowali je pozytywnie. Wniosek o absolutorium będzie głosowany na sesji 6 czerwca.


Na łączonym posiedzeniu radni zapoznali się także z wynikami rekrutacji do przedszkoli na rok 2016/2017. Zgodnie z przewidywaniami, większość rodziców dzieci sześcioletnich zdecydowała się na pozostawienie maluchów w przedszkolu.
W mszańskiej placówce pozostanie 51 6-latków oraz 64 dzieci młodszych, które już uczęszczały do tutejszego przedszkola. W sumie to 115 dzieci, a więc wolnych miejsc pozostało 10. W czasie rekrutacji złożono 32 wnioski, w Mszanie zabraknie więc ponad 20 miejsc.
W Połomi naukę w przedszkolu będzie kontynuować 107 dzieci (w tym 46 6-latków). Na pozostałe 18 wolnych miejsc złożono 35 wniosków. Zabraknie więc 16 miejsc dla dzieci 3-letnich, których oboje rodziców pracuje.


- Ten rok będzie trudny, a trudności te spowodowały zmiany w ustawie oświatowej. Chcemy jednak wyjść naprzeciw potrzebom rodziców, dlatego zastanawiamy się, czy i gdzie uda się uruchomić dodatkowe oddziały. Z decyzją musimy jednak czekać do końca czerwca, bo w systemie oświaty są szykowane kolejne zmiany, które mogą mieć wpływ na sytuację w naszych szkołach - wyjaśniał wójt Mirosław Szymanek.


Na wczorajszym posiedzeniu były też omawiane planowane zmiany w Statucie Gminy i Regulaminie Rady Gminy, który stanowi jego załącznik. W sprawach bieżących omawiano możliwość udzielenia dotacji dla naszych jednostek OSP oraz dotacji na zakup karetki pogotowia dla wodzisławskiego szpitala.

 • komisja_laczona_01
 • komisja_laczona_02
 • komisja_laczona_03
 • komisja_laczona_04
 • komisja_laczona_05
 • komisja_laczona_06

POSIEDZENIE KOMISJI INFRASTRUKTURY I ROZWOJU GOSPODARCZEGO - 21 MARCA 2016 

Stan oświetlenia ulicznego na terenie gminy oraz Lokalny Program Rewitalizacji były najważniejszymi tematami wczorajszego posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego.


W pierwszej części obrad uczestniczyli  Jerzy Cichoń i Janusz Kolbusz - przedstawiciele firmy Tauron. Wraz z pracownikami urzędu gminy przedstawili radnym szczegóły umowy oraz harmonogram konserwacji oświetlenia ulicznego i wymiany najstarszych opraw.


Umowa, podpisana w październiku 2015 będzie obowiązywać trzy lata. W ramach tej umowy zostanie dobudowanych na istniejących sieciach 15 nowych punktów oświetleniowych, w miejscach, o które najczęściej wnioskowali mieszkańcy (m.in. na ul.Krótkiej, Szymborskiej i Dębowej w Mszanie, Centralnej, Wolności i Szybowej w Połomi oraz ul. Słonecznej w Gogołowej.


Obecnie na terenie naszej gminy mamy łącznie 1049 punktów oświetlenia ulicznego przy drogach, chodnikach i parkingach. - Stan techniczny tych urządzeń ocenić możemy jako dobry. Sieć oświetleniowa jest w większości siecią skojarzoną, to znaczy na  słupach obsługujących linie  NN zawieszane są przewody i oprawy oświetlenia zewnętrznego. Na przełomie roku 2011/2012 wykonana została modernizacja oświetlenia, w ramach której wymienionych zostało 857 lamp na energooszczędne z obniżonym poborem mocy w godzinach nocnych, dobudowanych zostało 3393m sieci oświetleniowej  i utworzono 46 nowych punktów oświetleniowych - relacjonowała Urszula Rduch - Kołeczko z Referatu Gospodarki Komunalnej i Funduszy Zewnętrznych.


W ramach modernizacji oświetlenia ulicznego zostały również zdemontowane lampy na najbardziej oświetlonych ulicach - Wodzisławska w Mszanie, czy Folwark w Połomi. Działania prowadzone w ramach modernizacji  doprowadziły do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o około 1/3.


Kierownik Referatu GKiFZ Dorota Rajszys omówiła Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mszana, przyjęty uchwałą Rady Gminy Mszana Nr VII/57/2015 z dnia 29 czerwca 2015r. Środki finansowe na opracowanie dokumentu pozyskane zostały z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w ramach projektu partnerskiego „Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego”. Dotacja wyniosła ponad 15 tys. zł, wkład własny - niespełna 1,7 tys. zł


LPR jest dokumentem niezbędnym do aplikowania o środki unijne w ramach działania 10.3 Rewitalizacja. W roku 2016 ogłoszony zostanie pierwszy konkurs z tego działania. Kolejne otwarte konkursy będą prawdopodobnie ogłaszane w latach następnych.W związku tym, że ustawa o rewitalizacji weszła w życie 9 października 2015r., wszystkie Lokalne Programy Rewitalizacji opracowane przed dniem wejścia ww. ustawy (opracowywane były na podstawie projektu wytycznych), zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego celem weryfikacji ich zgodności z obowiązującą w chwili obecnej ustawą.

- Oczekujemy zatem na weryfikację naszego dokumentu i informacje dotyczące konieczności ewentualnych korekt lub aktualizacji - mówiła Dorota Rajszys.   


WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY MSZANA - 14 STYCZNIA 2016

Zmianom w Statucie Gminy Mszana było poświęcone łączone posiedzenie komisji Rady Gminy dnia 14 stycznia 2016 r. Nowe zapisy, wynikające między innymi ze zmiany przepisów prawa, proponowała sekretarz Joanna Szymańska, swoje propozycje składali również radni.

Najwięcej zmian dotyczyło Regulaminu Rady Gminy, który jest  załącznikiem do Statutu. Radni głównie dyskutowali o sposobie protokołowania posiedzeń komisji.


Wszystkie zaproponowane uwagi będą poddane pod głosowanie na kolejnym wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji.

 

 • komisja_statut_01
 • komisja_statut_02
 • komisja_statut_03

 


POSIEDZENIE WSPÓLNE KOMISJI RADY GMINY MSZANA - 21 GRUDNIA 2015

Analizie projektu budżetu na 2016 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2026, a także omówieniu innych projektów uchwał było poświęcone łączone posiedzenie komisji Rady Gminy 21 grudnia.

Radni zaopiniowali pozytywnie projekty uchwał budżetowych. Pozytywnie zaopiniowano też projekt uchwały ws. Regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Mszana oraz określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Na sesję trafi również projekt uchwały ws. wprowadzenia zwolnień w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi. - Chodzi o zwolnienie z opłat za śmieci najbiedniejszych mieszkańców, korzystających z pomocy społecznej. Będziemy jedną z nielicznych gmin w Polsce, która się na to decyduje. Obiecałem, że będziemy pracować nad ulgami w opłatach śmieciowych po tym, jak okazało się, że po przetargu na wybór firmy odbierającej odpady trzeba było podnieść stawkę za wywóz odpadów - wyjaśniał wójt Mirosław Szymanek.

Na łączonym posiedzeniu komisji omówiono też projekt uchwały ws. przyjęcia od Powiatu Wodzisławskiego zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Gminy Mszana w zakresie letniego i zimowego utrzymania nawierzchni chodników oraz zieleni przydrożnej oraz uchwały ws. przyjęcia i wdrożenia lokalnego programu pomocy społecznej „Program Aktywności Lokalnej dla gminy Mszana na  lata 2016-2017” i inne projekty przygotowywane na najbliższą sesję Rady Gminy.

 • komisja_laczona_o_budzecie_01
 • komisja_laczona_o_budzecie_02
 • komisja_laczona_o_budzecie_03
 • komisja_laczona_o_budzecie_04
 • komisja_laczona_o_budzecie_05
 • komisja_laczona_o_budzecie_06

POSIEDZENIE KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH RADY GMINY MSZANA - 30 WRZEŚNIA 2015

Pomoc materialna dla uczniów była głównym tematem wczorajszego posiedzenia Komisji Spraw Społecznych. Pomoc ta może mieć charakter socjalny albo motywacyjny.


Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, jest przyznawane na podstawie kryterium dochodowego. Miesięczna wysokość stypendium szkolnego wynosi od 120 d0 182 zł. Można je przeznaczyć na zakup podręczników, pomocy naukowych, obuwia i odzieży sportowej, akcesoriów potrzebnych w nauce i szkolnych zajęciach sportowych. Podstawą do wypłaty środków jest okazanie faktur lub rachunków. W roku szkolnym 2014/2015 stypendium szkolne w naszej gminie przyznano 31 uczniom. W tym roku wpłynęło 38 wniosków, już zostało wydanych 20 pozytywnych decyzji, pozostałe wnioski są w toku rozpatrywania, co może trwać do miesiąca od momentu złożenia wniosku.
Środki finansowe na wypłatę stypendiów szkolnych pochodzą w 80 proc. od wojewody, a w 20 proc. z budżetu gminy.


- Zainteresowanie tą formą pomocy mniej zamożnym rodzinom rośnie. Wraz ze szkołami prowadzimy kampanię informacyjną wśród rodziców. Dużą rolę ogrywa tu także Ośrodek pomocy Społecznej. Pracownicy socjalni wiedzą, które rodziny mogą skorzystać ze stypendiów i zachęcają je do składania wniosków - wyjaśniała na komisji Katarzyna Bylicka, kierownik Referatu Administracji, Edukacji i Informacji Urzędu Gminy w Mszanie.
Oprócz stypendium szkolnego może zostać wypłacony zasiłek szkolny - uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. W minionym roku nie było ani jednego takiego przypadku.


W szkołach przyznawane są również stypendia motywacyjne, za osiągnięcia w nauce. Otrzymują je uczniowie, którzy osiągnęli wymaganą średnią ocen i mają co najmniej dobrą ocenę z zachowania. W SP jest to 90 zł, w Gimnazjum - 100 zł, w LO - 120 zł. Można też dostać stypendium za osiągnięcia sportowe: w SP - 60 zł, w G - 80 zł. Stypendia te są przyznawane na koniec każdego semestru.


Kolejną formą pomocy uczniom jest rządowy program "Wyprawka szkolna" - tu również decyduje kryterium dochodowe, z wyprawki mogą też skorzystać uczniowie z orzeczeniem o kształceniu specjalnym. W roku szkolnym 2014/2015 w naszej gminie dofinansowano zakup podręczników dla 22 uczniów Zespołu Szkół w Mszanie, 10 w Zespole szkolno-Przedszkolnym w Połomi oraz 1 w Zespole Szkół w Gogołowej.
Środki na wyprawkę, w łącznej wysokości 8,5 tys. zł, pochodzą od wojewody.


Gmina przyznaje także stypendia dla najzdolniejszych studentów. W ubiegłym roku o taką pomoc wnioskowało 12 studentów. Wnioski składa się po zakończeniu roku akademickiego, jeśli uzyskało się średnią ocen w pierwszym terminie  egzaminów co najmniej 4,50 (przy 5-stopniowej skali ocen) lub co najmniej 5,00 (przy 6-stopniowej skali ocen).  Po zakończeniu poprzedniego roku akademickiego wpłynęło 12 wniosków, 10 zostało rozpatrzonych pozytywnie, 2 wnioski zostały odrzucone (ocena z przedmiotów zakończonych egzaminem - poniżej 4,50). W tym roku wpłynęły na razie 2 wnioski, studenci mają czas do 31 października.

 • posiedzenie_komisji_spolecznej01
 • posiedzenie_komisji_spolecznej02
 • posiedzenie_komisji_spolecznej03

POSIEDZENIE KOMISJI INFRASTRUKTURY I ROZWOJU GOSPODARCZEGO RADY GMINY  MSZANA - 21 WRZEŚNIA 2015

Stan infrastruktury Gminnego Ośrodka Sportu oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mszanie był jednym z tematów posiedzenia Komisji infrastruktury 21 września. Księgowa GOS, Weronika Blokesz przedstawiła radnym temat remontu części dachu na budynku krytej pływalni. W planach na przyszły rok GOS ma jeszcze odmalowanie ścian i wymianę tynków na hali basenowej, by były bardziej odporne na wilgoć. Do remontu są również schody boczne do budynku.

W Ośrodku Kultury w Mszanie w tym roku przeprowadzono remont kuchni przy sali bankietowej, z nową wentylacją, zakupem sprzętów i wyposażenia  m.in. stołów przemysłowych ze stali nierdzewnej.

W Połomi również kuchnia doczekała się wentylacji, jest nowy okap, patelnia przemysłowa i została wymieniona instalacja elektryczna. Remonty w obu kuchniach kosztowały ponad 40 tys. zł.

W Gogołowej w tym roku zakupiono nowe oświetlenie, rolety firanki i inne ozdoby okien. Pracownicy GOKiR-u własnymi siłami odmalowali plac zabaw przy ośrodku. Dyrektor GOKiR podał też roczny dochód z wynajmu sali głównej. W Mszanie jest to ok. 12 tys. zł, w Połomi 10 tys. zł, a w Gogołowej 3 tys. zł.

Druga część posiedzenia komisji miała charakter wyjazdowy. Radni pojechali na ulicę Moszczeńską w Mszanie, gdzie w ramach umowy z powiatem ma być budowany odcinek chodnika.

 • komisja_infrastruktury1
 • komisja_infrastruktury2
 • komisja_infrastruktury3

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY  MSZANA - 15 CZERWCA 2015


Analiza finansowa Gminy była najważniejszym tematem łączonego posiedzenia komisji Rady Gminy. Odbyło się ono 15 czerwca. Oprócz radnych i pracowników urzędu obecni byli również kierownicy jednostek oświatowych, kulturalnych i sportowych z terenu gminy.

- Stan finansów gminy dotyczy wszystkich w równym stopniu, chcieliśmy, by zarówno radni, jak i szefowie placówek mieli dokładny ogląd, jak przedstawia się sytuacja po konieczności spłaty ponad 8 milionów złotych Jastrzębskiej Spółce Węglowej i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Sprawa nie jest beznadziejna, ale trudna, szukamy rozwiązań, by gmina w kolejnych latach nie popadła w regres, ale dalej mogła się rozwijać - mówił wójt Mirosław Szymanek.


W kolejnym punkcie obrad radni zapoznali się w Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Mszana na lata 2015 – 2022. Ten dokument ułatwi nam pozyskiwanie środków zewnętrznych w nowej perspektywie programowania.


Z racji zbliżających się wakacji następnym punktem posiedzenia był wypoczynek letni dzieci i młodzieży. Oferty i propozycje organizacji wakacyjnego wypoczynku przedstawili dyrektorzy: Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji - Rafał Jabłoński oraz Gminnego Ośrodka Sportu - Henryk Niesporek. Omówiono również planowane remonty i inwestycje w placówkach oświatowych.


W sprawach bieżących radni opiniowali projekty uchwał na najbliższą sesję, pozytywnie zaopiniowano również ostateczny projekt Strategii Gminy Mszana na lata 2015 - 2025. Powołano także Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. W jego skład weszli: Łukasz Mura jako przewodniczący, Sebastian Berger (zastępca), Piotr Kuczera i Andrzej Kaperczak. Termin zgłaszania kandydatów na ławników mija 30 czerwca.

 

 • wspolne_posiedzenie_komisji_01
 • wspolne_posiedzenie_komisji_02
 • wspolne_posiedzenie_komisji_03
 • wspolne_posiedzenie_komisji_04
 • wspolne_posiedzenie_komisji_05
 • wspolne_posiedzenie_komisji_06
 • wspolne_posiedzenie_komisji_07
 • wspolne_posiedzenie_komisji_08
 • wspolne_posiedzenie_komisji_09

 


POSIEDZENIE  KOMISJI  INFRASTRUKTURY I  ROZWOJU GOSPODARCZEGO - 1 CZERWCA 2015

Plany pracy i utrzymania rowów melioracyjnych oraz działalność Gminnej Spółki Wodnej w Mszanie były tematem posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego, które odbyło się 1 czerwca. Gościem tej części obrad był Zygmunt Migas z Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Wodzisławiu Śląskim.

Głos zabrał również radny Łukasz Mura, który jest przewodniczącym Gminnej Spółki Wodnej. Jak zaznaczył, są rowy, których remont kosztuje 10 zł za metr, ale i takie, gdzie koszty wynoszą 50 zł za metr.

- Lubię spacerować, więc ostatnio przeszedłem się wzdłuż całego rowu R1 w Połomi. Są odcinki, gdzie wygląda on bardzo fajnie, ale są też odcinki tragiczne. Mieszkańcy powinni dbać o rów na terenie swojej posesji - wykosić, wykarczować, wtedy rowy będą drożne. Niestety, nie wszyscy się do tego przykładają. Podczas mojego spaceru trafiłem na jedną posesję, gdzie było idealnie. Pozostałe pozostawiały sporo do życzenia - mówił Łukasz Mura.

W Połomi jest w sumie 11.130 metrów rowów melioracyjnych, w Gogołowej - 6,7 tys. metrów, a w Mszanie 14,6 tys. m. W tym ostatnim sołectwie spółka wodna kilka lat temu zawiesiła działalność. Mieszkańcy sami muszą dbać o rowy na swoich posesjach.

Kolejnym tematem posiedzenia był stan techniczny dróg gminnych i oświetlenia ulicznego. Po modernizacji oświetlenia ulicznego na przełomie 2011/2012, kiedy to wymieniono żarówki na energooszczędne, wprowadzono ograniczenia poboru prądu, usystematyzowano sieć lamp drogowych, znacznie zmalały koszty oświetlenia. Dodatkowo we wrześniu 2013 gmina przystąpiła do Wspólnej Grupy Zakupowej na zakup prądu, dzięki czemu rachunki za energię elektryczną w Urzędzie Gminy i większości gminnych jednostek są również o kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie niższe.

Zastępca wójta Błażej Tatarczyk przedstawił radnym średnie roczne wydatki na pozimowe remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych. Środki te pochodzą z budżetu gminy oraz z odszkodowania za szkody górnicze (głównie w sołectwie Gogołowa).

 • posiedzenie_komisji_infrastruktury2
 • posiedzenie_komisji_infrastruktury3
 • posiedzenie_komisji_infrastruktury4

 


WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY MSZANA - 14 MAJA 2015

Wersja robocza Strategii Rozwoju Gminy Mszana na lata 2015 - 2025 była tematem wczorajszego połączonego posiedzenia komisji Rady Gminy. Projekt jednego z najważniejszych dokumentów strategicznych gminy przedstawili specjaliści z Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie.

Prace nad strategią rozpoczęły się już w ubiegłym roku. Dokument był tworzony częściowo metodą uczestnictwa, odbywały się spotkania z przedstawicielami społeczności lokalnej, radnymi, pracownikami urzędu gminy i placówek gminnych, a pozostali mieszkańcy mieli możliwość wyrazić swoją opinię w badaniu ankietowym, przeprowadzonym wiosną tego roku.

Radni zapoznali się też z wynikami rekrutacji do przedszkoli gminnych i sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok. Opiniowali również projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.

 


POSIEDZENIE  KOMISJI  BUDŻETU  I  FINANSÓW - 23 KWIETNIA 2015

Posiedzenie komisji Budżetu i Finansów Posiedzenie Komisji  Budżetu i Finansów  odbyło się 23  kwietnia w sali posiedzeń Urzędu Gminy. Głównym tematem obrad była analiza kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy. Informacje na ten temat przekazała skarbnik Małgorzata Gąsior. Omawiano także sprawy bieżące.

 

 

 


 

POSIEDZENIE  KOMISJI  SPRAW  SPOŁECZNYCH - 21 KWIETNIA 2015

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia w Połomi oraz sprawozdanie placówek oświatowych z realizacji planu doskonalenia nauczycieli w 2014 roku były głównymi tematami posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy, które odbyło się 21 kwietnia w sali posiedzeń Urzędu Gminy.

Gośćmi obrad byli przedstawiciele Caritas Archidiecezji Katowickiej, która prowadzi Ośrodek Św. Hiacynta i Franciszek, pod który podlega placówka w Połomi.

 


 

POSIEDZENIE  KOMISJI  INFRASTRUKTURY  - 20 KWIETNIA 2015

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego 20 kwietnia w sali posiedzeń Urzędu Gminy odbyło się Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego. Głównymi tematami obrad były: sprawozdanie z realizacji zadań „Akcji Zima” oraz inwestycje drogowe prowadzone przez gminę we współpracy z Powiatowym Zarządem Dróg w ramach przekazanej dotacji.

Radni ustalili, że spotkają się ponownie na zebraniu wyjazdowym w terenie - na miejscu inwestycji planowanych do realizacji w tym roku.

 


 

POSIEDZENIE KOMISJI INFRASTRUKTURY I ROZWOJU GOSPODARCZEGO - 24 MARCA 2015

Posiedzenie komisji infrastruktury Posiedzenie Komisji Infrastruktury odbyło się 24 marca. Głównym tematem była informacja o rozstrzygniętych i będących w trakcie realizacji przetargach dotyczących robót inwestycyjnych i remontowych.

Radni dyskutowali też o inwestycjach w trakcie realizacji. Sprawy te referowała kierownik Referatu Planowania i Inwestycji Aleksandra Tkocz.

Następnie radni pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał do podjęcia na najbliższej sesji Rady Gminy, która odbędzie się 30 marca.

 

 

 


 

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW Z KOMISJĄ SPRAW SPOŁECZNYCH - 23 MARCA 2015

Działalność placówek kultury wraz z kosztami funkcjonowania jednostek w roku 2014, sprawozdania finansowe instytucji kultury za 2014 rok, a także praca Gminnego Ośrodka Sportu oraz  koszty działalności w roku 2014  były głównymi tematami łączonego posiedzenia Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy.

Spotkanie odbyło się 23 marca. Na pytania radnych odpowiadał Rafał Jabłoński, dyrektor GOKiR, a z ramienia GOS dyr. Henryk Niesporek i księgowa Weronika Blokesz.

Radni zostali też zapoznani przez skarbnik Małgorzatę Gąsior z sytuacją finansową gminy związaną ze zwrotami środków finansowych GDDKiA oraz JSW S.A. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał do podjęcia na najbliższej sesji Rady Gminy, która odbędzie się 30 marca.

   

 


 

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW -  25 LUTEGO 2015

Funkcjonowanie jednostek oświatowych na terenie gminy było głównym tematem posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów. Sytuację finansową za ubiegły rok oraz główne punkty tegorocznego budżetu przedstawiły panie księgowe z poszczególnych szkół i przedszkoli. Na pytania o sytuację placówek odpowiadały też panie dyrektor.

Następnie radni zaopiniowali pozytywnie projekty uchwał na najbliższą sesję: w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok oraz w sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 2 w  Jastrzębiu-Zdroju. Gmina ma przekazać tej placówce dotację w kwocie 3,5 tys. złotych, która zostanie przeznaczona na współfinansowanie zakupu 5 pomp infuzyjnych. W 2014 roku w jastrzębskim szpitalu hospitalizowano 370 pacjentów z terenu naszej gminy, a a 579 udzielono porady w Izbie Przyjęć.

 


 

POSIEDZENIE KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH - 23 LUTEGO 2015

O planach wprowadzenia nowych programów zdrowotnych na terenie gminy, zmianach w Statutach Sołectw i projektach uchwał do podjęcia na najbliższej sesji dyskutowali radni na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych 23 lutego. Władze gminy zastanawiają się nad programem szczepień ochronnych przeciwko rakowi szyjki macicy, skierowanym do młodych dziewcząt z terenu gminy. Żeby jednak taki projekt mógł ruszyć, trzeba stworzyć Program Ochrony Zdrowia, który musi zaakceptować Agencja Oceny Technologii Medycznych.

- Droga to stworzenia programu będzie długa, może potrwać ponad rok i nie wiadomo, czy zakończy się pozytywną opinią. W sąsiednich gminach takie programy jednak funkcjonują, u nas kilka lat wcześniej także działały, więc chcemy znów spróbować - mówiła sekretarz Joanna Szymańska.

Radni pozytywnie odnieśli się do pomysłu.

Na wniosek sołtysów na najbliższej sesji mają zostać wprowadzone zmiany w Statutach Sołectw. Chodzi m.in. o zmniejszenie liczby mieszkańców potrzebnych do tzw. kworum czyli minimalnej liczby członków zgromadzenia, niezbędnej do prowadzenia obrad lub podejmowania uchwał podczas zebrań wiejskich. - Bywa problem z zebraniem odpowiedniej liczby uczestników, choć dzwonimy po wszystkich sąsiadach i znajomych. Szczególnie na jesienne zebrania w sprawie podziału środków z Funduszu Sołeckiego jest trudno zebrać ludzi - mówią zgodnie panie sołtyski z Mszany, Połomi i Gogołowej.

Na komisji omawiano również projekty zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Mszana na obwody głosowania oraz na okręgi wyborcze. Chodzi o dopisanie do właściwego obwodu i okręgu dwóch ulic, którym w ubiegłym roku nadano nowe nazwy: Szymborskiej w Mszanie i Boryńskiej w Gogołowej. - Na razie nie mamy tam jeszcze zameldowanych mieszkańców, ale kilka domów jest już wybudowanych i wkrótce mieszkańcy się pojawią - wyjaśniała sekretarz.

Radni zapoznali się również ze Sprawozdaniem Wójta Gminy Mszana z wykonania Programu Współpracy Gminy Mszana z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014. Sprawozdanie do wglądu w załączniku.

  

 


 

POSIEDZENIE  KOMISJI  INFRASTRUKTURY I  ROZWOJU GOSPODARCZEGO - 19 LUTEGO 2015

Dyskusja nad Regulaminem w sprawie udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2015-2016 była głównym tematem obrad posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Mszana dn. 19 lutego. Gmina w ub. roku przygotowała PONE, na podstawie Programu sporządzono następnie wniosek o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, mieszkańcy będą mogli starać się o dofinansowanie do wymiany starych źródeł ciepła na ekologiczne.

- Informację o wysokości dofinansowania dostaniemy prawdopodobnie na przełomie marca i kwietnia. Wtedy Rada Gminy będzie musiała uchwalić Regulamin udzielania dotacji - wyjaśniała Dorota Rajszys, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Funduszy Zewnętrznych.

W dalszej części posiedzenia wicewójt Błażej Tatarczyk zapoznał radnych z planowanymi na 2015 rok robotami remontowymi na drogach gminnych finansowanymi ze środków własnych. Omawiano też plany remontów dróg  powiatowych oraz chodników w ramach zadań współfinansowanych przez gminę.

 

 


 

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW - 19 STYCZNIA 2015

Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach była tematem obrad ostatniego posiedzenia Komisji Budżetu Rady Gminy. Pracownicy Urzędu Gminy odpowiedzialni za realizację przepisów "ustawy śmieciowej" przedstawili radnym dane o realizacji zadań w 2014 roku, m.in. jakie ilości odpadów oddali mieszkańcy oraz jak wyglądała ściągalność opłat.

 

 


 

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ - 21 STYCZNIA 2015

Posiedzenie komisji rewizyjnej 21 stycznia odbyło się posiedzenie Komisji  Rewizyjnej Rady Gminy Mszana. Tematem obrad była kontrola środków przeznaczonych na inwestycje i inne działania zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za lata 2013 i 2014.

 

 

 


 

POSIEDZENIE KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH - 12 STYCZNIA 2015

Ofercie zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie nadchodzących ferii była poświęcona pierwsza część posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z 12 stycznia.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mszanie, Rafał Jabłoński, przedstawił plan zajęć świetlicowych i wycieczek zaplanowanych na okres zimowej laby. W każdym z ośrodków kultury będą się odbywać zajęcia w dni powszednie od godziny 9.00 do 14.00. Planowane są m.in. bardzo lubiane przez dzieci zajęcia kulinarne, grillowanie w altanie oraz wyjazdy na narty i rozgrywki ping-ponga. GOKiR specjalnie w tym celu zakupił drugi stół i pozostały sprzęt do tenisa stołowego.

Ciekawą ofertę ma też Gminny Ośrodek Sportu. Przedstawiła ją Weronika Blokesz. Dwa razy w tygodniu planowane są wyjazdy na lodowisko (dziecko zapłaci tylko 5 zł ubezpieczenia), dla dzieci ze świetlicy środowiskowej będzie za darmo udostępniony basen. Na pływalni będzie specjalna oferta dla rodzin z dziećmi oraz tak zwane happy hours (wejście na dwie godziny w cenie jednej).

W dalszej części posiedzenia komisji radni wraz z zaproszonymi na obrady dyrektorami placówek oświatowych omawiali Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2015 oraz określenie kryteriów na II etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych.

 


 

ŁĄCZONE POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY - 15 GRUDNIA 2014

Projekt ustawy budżetowej na 2015 rok był głównym tematem wczorajszych połączonych obrad  wszystkich komisji Rady Gminy Mszana. Po dyskusji radni jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie przedstawiony przez wójta projekt budżetu. Jednogłośnie zaakceptowali też projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2019.

Radni zaproponowali też kandydatów na delegatów gminy do związków międzygminnych. W jastrzębskim Międzygminnym Związku Komunikacyjnym ma to być w dalszym ciągu Roman Bura, w Międzygminnym Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu ma nas reprezentować radny Piotr Kuczera. Kandydatury te, jak również projekty uchwał budżetowych będą głosowane na najbliższej sesji Rady Gminy.

Większością głosów radni przychylili się także do propozycji zmiany w sposobie wypłaty diet. Zamiast diety wypłacanej od razu po sesji czy komisji, radni mają otrzymywać miesięczny ryczałt. Za nieobecność na każdym posiedzeniu czy to sesji, czy komisji potrącana ma być kwota 150 zł.

Propozycje omawiane na komisjach zostaną poddane pod głosowanie na sesji, która odbędzie się 22 grudnia 2014 r. o godz. 14.00.

      

 


Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Facebook

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie

Jubilaci

W kwietniu swoje jubileusze obchodzą:

103 lata
Maria Książek z Mszany
92 lata
Anna Wachtarczyk z Mszany
91 lat
Alojzy Waltar  z Mszany
87 lat
Marta Rduch z Mszany
Maria Kąsek z Gogołowej
86 lat
Adelajda Matloch z Mszany
84 lata
Adolf Matloch z Mszany
Anna Szmid z Połomi
83 lata
Alojzy Krzyżok z Mszany
Helena Marek z Mszany
82 lata
Dorota Pawełek z Połomi
Jan Brzezik z Połomi
Agnieszka Andreczko z Połomi
81 lat
Leon Paloc z Mszany
Bronisława Paździor z Gogołowej
Teresa Szołtysek z Mszany
Maria Musioł z Połomi
80 lat
Anna Smolik z Połomi
Felicja Sosna z Mszany
Rudolf Winkler z Gogołowej
Walter Pawliczek z Połomi
Hildegarda Musioł z Mszany
Anna Wita z Połomi
Agnieszka Nowak z Gogołowej
Otylia Urbaniak z Połomi
Gertruda Płaczek z Mszany

 

Z tej okazji wszystkiego, co w życiu najlepsze, dużo zdrowia, radości, pociechy z dzieci i wnuków życzy Jubilatom

Wójt Gminy Mszana
mgr Mirosław Szymanek