A- A A+

Rolnictwo

Ważne informacje i komunikaty dla świadczeniobiorców KRUS, na temat bieżących rozliczeń finansowych i uprawnień.

 

Informacje dostępne są w załączniku poniżej (załącznik: KRUS informuje i przypomina)


Nowa oferta edukacyjna Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Sp. z o.o.

Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. przedstawia ofertę edukacyjną na zdobycie kwalifikacji rolniczych. Kwalifikacje rolnicze można zrobić całkowicie za darmo, zaocznie, bez matury i w krótkim czasie.

Więcej informacji znajduje się TUTAJ


Przypominamy o obowiązku spisu zwierząt

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego PZDR w  Wodzisławiu Śląskim  przypomina wszystkim rolnikom o  obowiązku przeprowadzenie spisu zwierząt (bydło, owce, kozy, świnie)  do 31 grudnia 2017 roku.  

Wypełniony formularz spisu zwierząt gospodarskich należy złożyć do kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ciągu 7 dni od jego przeprowadzenia.   

Szczegółowe  informacje oraz formularze można uzyskać w biurach ŚODR i ARiMR.


Informacja Terenowej Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu ws. wiosennego wypalania traw

Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu mając na uwadze coroczne przypadki wiosennego wypalania traw na gruntach rolnych odłogowych, łąkach, pastwiskach, nieużytkach oraz kompleksach leśnych położonych w sąsiedztwie terenów nieużytkowanych rolniczo, na których występują pozostałości roślin z lat ubiegłych, zwraca uwagę na konieczność przestrzegania warunków umowy dzierżawy, w tym o obowiązku przestrzegania niżej wymienionych przepisów.

Więcej informacji w załączniku.


Zakaz uwalniania GMO do środowiska

W Sejmie jest procedowana propozycja ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw.

Zawiera zapisy, które w praktyce otworzą Polskę na uprawy GMO:
Art. 49a. 1. Ustanawia się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej strefą wolną od GMO, z zastrzeżeniem (!!!) ust. 2.
2. Uprawę GMO prowadzi się (!) wyłącznie w strefie wskazanej do jej prowadzenia na określonym obszarze położonym na terenie gminy, zwanej dalej "strefą wskazaną do prowadzenia upraw GMO"

Prosimy o wysyłanie listów do Pani Premier, Ministra Środowiska, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Sejmowej Komisji Rolnictwa i Komisji Środowiska ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) oraz rozmów ze swoimi posłami i senatorami.

Należy domagać się:
1. Wprowadzenia w proponowanej ustawie zapisu o całkowitym i bezwarunkowym zakazie uwalniania GMO do naturalnego środowiska (w celach komercyjnych i eksperymentalnych).
2. Wydania odpowiednich rozporządzeń dla służb w celu skutecznego egzekwowania wyżej wspomnianego zakazu.
3. Aby Rząd PiS wypełnił swe zobowiązania dane wyborcom w sprawie bezwarunkowego zakazu GMO.

Petycja dostępna jest TUTAJ


Sprawdź, gdzie możesz zgłosić szkodę spowodowaną przez dzikie zwierzęta

Znaczny wzrost populacji dzików oraz zmiana naturalnych do tej pory zachowań tych zwierząt, poprzez zmianę miejsc żerowania z naturalnych na tereny mieszkaniowe spowodowało, że populacja dzików na terenie Gminy Mszana bytuje stale lub regularnie pojawia się poza obszarem, na którym można przeprowadzać polowania. Zwierzyna wkracza na tereny należące do osób prywatnych w granicach zabudowań mieszkalnych, wraz z podwórzami stwarzając realne zagrożenia dla osób tam przebywających.

Zgodnie z przepisem art. 33a ust.1 ustawy o ochronie zwierząt, który mówi, iż w przypadku gdy zwierzęta stanowią nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka, w tym gospodarki łowieckiej, dopuszcza się podjęcie działań mających na celu ograniczenie populacji tych zwierząt.

Władze Gminy podejmują wszystkie dozwolone prawem działania w celu ochrony mieszkańców i ich nieruchomości oraz dóbr publicznych przed zniszczeniami jakich dokonają dziki. Wójt Gminy Mszana współpracuje ze Starostwem Powiatowym, Kołami Łowieckimi w celu rozwiązania nadmiernej liczby populacji dzików na terenie Gminy.

Apelujemy, aby:
- W żadnym wypadku nie zbliżać się do dzików, które pojawiają się na terenach zabudowanych, nie głaskać młodych, nie próbować karmić z ręki.
- Na widok dzików nie krzyczeć, ale rozmawiać donośnym głosem.
- Spacerując z psem trzymać go zawsze na smyczy. Ujadający i atakujący pies może być przyczyną szarży dzika.
- Nie przeganiać dzików w miejsca, z których nie ma ucieczki. Zagrożone mogą próbować ataku.
- Nigdy nie dokarmiać dzików, nie wyrzucać odpadów żywnościowych w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
- Należy utrzymywać czystość i porządek na posesjach - zbierać opadłe owoce i warzywa, kosić trawy, zamykać śmietniki przy posesjach, nie pozostawiać worków ze śmieciami obok kubłów.
- Należy naprawić ogrodzenia, aby zmniejszyć możliwość wejścia dzika na posesję.

Tereny Gminy Mszana wydzierżawiane są obecnie dla celów gospodarki łowieckiej przez cztery koła łowieckie. Wszelkie zgłoszenia dotyczące pojawienia się dzików w niebezpiecznej odległości od zabudowań oraz ewentualnych szkód wyrządzonych przez te zwierzęta można kierować bezpośrednio do odpowiedniego Koła Łowieckiego.

UWAGA! Przed zgłoszeniem spraw związanych ze zwierzętami dzikimi prosimy o sprawdzenie na terenie, którego z Kół Łowieckich znajduje się zwierzę. Granice oddziaływań poszczególnych Kół Łowieckich przedstawia poniższa mapa w załączniku.


Apel do hodowców drobiu

Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący wirusa zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

Więcej informacji w załączniku poniżej.


Zaproszenie do współpracy w ramach partnerstwa SIR

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, jako koordynator Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) ma zaszczyt zaprosić Państwa do współpracy w ramach działań mających na celu wsparcie wdrażania oraz promocji innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. 

W załączeniu przesyłam informacje na temat Sieci oraz korzyści wynikających z partnerstwa w ramach SIR.


Dyżury doradcy rolniczego w Urzędzie Gminy Mszana.

Przez dwa miesiące w Urzędzie Gminy Mszana odbywają się dyżury doradztwa rolniczego, organizowane przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

Punkt konsultacyjny w sprawie wypełniania wniosków o dopłaty obszarowe i do materiału siewnego jest czynny w każdą środę, w okresie od 15 marca do 16 maja br. Doradca rolniczy Dawid Prochasek z PZDR w Wodzisławiu Śl. czeka na zainteresowanych w godzinach od 8.00 do 13.00 (sala posiedzeń UG).

Można się również umówić telefonicznie. Kontakt w godzinach pracy: 515 275 928 lub w siedzibie PZDR w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kubsza 28, tel. (32) 455 17 06, poczta e - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 Urząd Statystyczny w Katowicach zaprasza do udziału w badaniu pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego.

Celem badania jest ocena aktualnego stanu pogłowia świń według grup wagowo – użytkowych. Zgromadzone dane służą do analizy zmian zachodzących w produkcji zwierzęcej, a wyniki wykorzystywane są we wszelkiego rodzaju publikacjach wydawanych przez Główny Urząd Statystyczny oraz urzędy statystyczne w poszczególnych województwach.

Więcej informacji w załączniku poniżej.


 Informacja o wsparciu na przystępowanie do systemów jakości objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Wnioski można składać do 29 stycznia 2016 r. w oddziale terenowym Agencji Rynku Rolnego, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.


Pomoc przyznawana jest rolnikowi aktywnemu zawodowo, który uczestniczy w systemach jakości, wytwarza produkty, przeznaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia przez ludzi oraz spełnia określone warunki.

Aby skorzystać z pomocy należy wytwarzać produkty:
a) których nazwy zostały wpisane do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności, o którym mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012, str. 1) lub rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych, o którym mowa w art. 11 tego rozporządzenia, lub
b) objęte systemem rolnictwa ekologicznego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG)  nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.), lub
c) objęte systemem ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich, o których mowa w części II tytule II rozdziale I sekcji 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013,  str. 671, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1308/2013”, lub
d) integrowanej produkcji roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin       (Dz. U. z 2015 r. poz. 547), lub
e) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Jakość Tradycja”, lub
f) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Meat Program”, lub
g) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Pork Quality System”, lub
h) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej”, lub
i) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Kulinarne mięso wieprzowe”, lub
j) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Wędliny”.
Szczegółowe informacje nt. warunków i trybu przyznawania (w tym formularze wniosków), wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” dostępne są na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego http://www.arr.gov.pl/wsparcie-rynkowe/wsparcie-na-przystepowanie-do-systemow-jakosci oraz w siedzibach Oddziałów Terenowych Agencji.

Czyt. także w załączniku


Informacja dotycząca zmian przepisów dla rolników

Wystąpiły zmiany dla osób uprawnionych do pobierania zasiłku macierzyńskiego oraz zmiany dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna.

Więcej informacji w załączniku zamieszczonym poniżej lub na stronie internetowej www.krus.gov.pl


Facebook

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie

Jubilaci

W lutym swoje jubileusze obchodzą:

91
Irena Matera z Mszany
89
Elżbieta Rotkegel z Połomi
Elżbieta Cichy z Mszany
88 lat
Zofia Stęchły z Mszany
87 lat
Helena Hejna z Mszany
86 lat
Krystyna Brzezik z Połomi
85 lat
Józef Rduch z Połomi
84 lata
Jadwiga Mitko z Mszany
Aniela Błatoń z Połomi
Gertruda Machnik zMszany
Kazimierz Matejek z Gogołowej
83 lata
Dorota Szulik z Połomi
Anna Andreczko z Połomi
82 lata
Małgorzata Brudny z Mszany
81 lat
Gertruda Bednarczyk z Mszany
Helena Marek z Mszany
Ryta Frysztacka z Połomi
Leon Sobala z Mszany
Helena Buchta z Mszany
Stefania Zywert z Połomi
80 lat
Jan Bura z Mszany
Stanisława Harmus z Mszany
Tomasz Woźnica z Połomi
Aniela Tatarczyk z Mszany

Z tej okazji wszystkiego, co w życiu najlepsze, dużo zdrowia, radości, pociechy z dzieci i wnuków życzy Jubilatom

Wójt Gminy Mszana
mgr Mirosław Szymanek