Urząd Gminy Mszana

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mszana w dniu 27 listopada br.

Na podst. art. 20 ust. 1 ustawy  z  dnia  8  marca  1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 40) zwołuję sesję Rady Gminy Mszana w dniu 27 listopada 2023 r. o godz. 14.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie.

Porządek posiedzenia:

 1.    Otwarcie posiedzenia.
 2.  Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4.  Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Mszana z dn. 26 października 2023 r.
 5. Sprawozdania z prac komisji.
 6.  Podjęcie uchwał w sprawie:
  • a/ zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2023 – 2029,
  • b/ zmiany budżetu Gminy Mszana na 2023 rok,
  • c/ wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Mszana oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku na 2024 rok,
  • d/ wysokości stawek podatku od środków transportu na terenie Gminy Mszana na 2024 rok i zwolnień w tym podatku,
  • e/ opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Mszana na 2024 r.,
  • f/ wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Mszana na 2024 rok,
  • g/ przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2024 – 2028,
  • h/ określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
  • i/ podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
  • j/ ustanowienia sztandaru Gminy Mszana oraz zasad jego używania.
 7. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych radnych i pracowników za 2023 r.
 8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy Mszana 
/-/ 
Marek Liśnikowski

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
wydarzenia