Informacja o realizacji projektu "Szkoła twórczych rozwiązań" w Zespole Szkół w Gogołowej

Niebawem nowy rok szkolny. Wraz z nim powrót do codziennych zajęć i lekcji, a we wszystkich gminnych szkołach kontynuacja rozpoczętych w lutym tego roku projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

We wrześniu w ramach projektu "Szkoła twórczych rozwiązań – program poprawy jakości kształcenia w Zespole Szkół w Gogołowej rozpocznie się nowy nabór na zajęcia dodatkowe. Wszyscy uczestnicy, którzy brali udział w projekcie w ubiegłym roku szkolnym będą mogli kontynuować rozpoczętą już naukę na różnego rodzaju zajęciach realizowanych w ramach projektu, to jest na:
- zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych w Gimnazjum z: matematyki, fizyki, geografii, chemii, biologii i języka angielskiego;
- zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych w LO z: matematyki, geografii, języka angielskiego i chemii;
- zajęciach dodatkowych dla uczniów Gimnazjum z: fizyki, chemii, języka angielskiego, matematyki oraz zajęcia biologiczno – chemiczne;
- zajęciach dodatkowych dla uczniów LO z: matematyki, zajęcia biologiczno – chemiczne, zajęcia przygotowujące do matury z matematyki;


Zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie zajęcia realizowane są dla uczniów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego.W ramach projektu wspierane są działania edukacyjne szkoły z przedmiotów, z których uczniowie osiągają najsłabsze wyniki na testach gimnazjalnych i na egzaminie maturalnym.

Aby zajęcia mogły być realizowane na wysokim poziomie edukacyjnym, przystającym do współczesnych realiów zdobywania wiedzy, szkoły doposażone zostały w nowoczesne narzędzia dydaktyczne TIK. Doposażenie szkoły w sprzęt komputerowy i elektroniczny stworzyło możliwość nauczania w oparciu o nowoczesne metody i techniki pracy z uczniem. W ramach projektu zakupiono 6 laptopów, 6 projektorów i 4 tablice interaktywne. Ponadto zakupiono odbiorniki turystyczne, drukarkę laserową, aparaty fotograficzne, kamerę cyfrową, dyktafony, kalkulatory i tablety dla uczniów.

Zakupienie różnorodnych pomocy dydaktycznych pozwoliło na urozmaicenie zajęć tak, aby wzbudzić większe zainteresowanie i zaangażowanie uczniów na zajęciach. Nowe pomoce dydaktyczne umożliwiają prowadzenia zajęć metodą warsztatową. Wdrożenie praktycznego działania i doświadczania podczas zajęć skutkuje osiąganiem wyższych wyników nauczania.


Dzięki zakupowi 10 komputerów stacjonarnych oraz specjalistycznego oprogramowania do projektowania graficznego oraz oprogramowania do obróbki zdjęć możliwe było utworzenie w szkole profesjonalnej pracowni komputerowej, w której uczniowie nabywają kompetencje informatyczne oraz zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach związanych z branżą teleinformatyczną m.in. Grafik/Webmaster i Specjalista ICT. Są to bardzo cenne i pożądane przez pracodawców na obecnym rynku pracy kwalifikacje zawodowe. W ramach projektu 10 uczniów z Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego uczestniczy w zajęciach dodatkowych „ Z grafiką na co dzień”. Ponadto projekt odpowiadając na potrzeby szkoły obejmuje wsparciem obecnie 12 uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce m.in. z dysleksją rozwojową, dysleksją, dysgrafią, itp. W ramach projektu prowadzone są zajęcia „Dysleksja mi nie straszna”.


Ze względu na fakt, iż szkoła w Gogołowej to II i III etap edukacji, w ramach projektu otwarto punkt doradztwa zawodowego oraz zatrudniono doradców zawodowych, w którym wszyscy uczniowie oprócz zajęć grupowych mogą skorzystać z możliwości indywidualnych rozmów ze specjalistą dotyczących wyboru zawodu i specyfiki współczesnego, dynamicznego rynku pracy.


W ramach projektu zaplanowano także spotkania z seksuologiem, zajęcia z profilaktyki oraz zajęcia komunikacji interpersonalnej dla całych klas.
Wart podkreślenia jest fakt, że projekt obejmuje wsparciem wszystkich uczniów szkoły, a także zainteresowanych rodziców – spotkania indywidualne z nauczycielami, a w nadchodzącym roku szkolnym zorganizowane zostaną również tematyczne spotkania z rodzicami.Łączna wartość projektu wynosi 606 200,01 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 515 270,01 zł, natomiast z Budżetu Państwa 30 310,00 zł. Wkład własny jest wkładem niepieniężnym i wynosi 60 620,00 zł (sale lekcyjne). Dotychczas wydatkowano kwotę 204 169,18 zł w tym na komputery i tablice interaktywne 81 587,05 zł oraz na pomoce dydaktyczne 47 908,39 zł.


Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.