Wczoraj odbyła się pierwsza w tym roku sesja Rady Gminy Mszana

Na wczorajszej sesji Rada Gminy Mszana podjęła sześć uchwał, w tym coroczny plan doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu - na dofinansowanie działalności Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Gmina przekaże dotację celową w wysokości 6.196 zł jako pomoc finansową dla powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania oraz inne wydatki związane z PODN.


Przyjęto także Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2020 rok. Rada Gminy musi uchwalić taki program corocznie do dnia 31 marca. Program obejmuje realizację takich zadań jak: zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; odławianie bezdomnych zwierząt; obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; usypianie ślepych miotów; wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.


Projekt programu został przekazany do zaopiniowania powiatowemu lekarzowi weterynarii, organizacjom społecznym, których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze Gminy Mszana. Nie wniesiono uwag. Zostały również przeprowadzone konsultacje społeczne, w czasie których nie wpłynęły uwagi.


Na kompleksowe świadczenie usług w ramach programu Gmina ma podpisaną umowę z gabinetem weterynaryjnym z Gołkowic.


Ponadto podjęto uchwały w sprawie:
- określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mszana w roku szkolnym 2019/2020,
- określenia trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Mszana
- zmieniająca Uchwałę Nr XIII/94/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług we zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Mszana.

 

  • sesja_styczen_2020_01
  • sesja_styczen_2020_02
  • sesja_styczen_2020_03