Zawiadomienie o sesji zwyczajnej Rady Gminy Mszana - odbędzie się 24 lutego br.

Na podst. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 506) zwołuję sesję zwyczajną Rady Gminy Mszana w dniu 24 lutego 2020 r. o godz. 14.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji nr XVI/2020 Rady Gminy Mszana z dnia 27 stycznia 2020 r.
5. Interpelacje.
6. Sprawozdania z prac Komisji.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2020 – 2027;
b/ zmiany budżetu Gminy Mszana na 2020 rok;
c/ uchylenia uchwały Nr XVI/114/2020 Rady Gminy Mszana z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu;
d/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu;
e/ zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Mszana z zakresu ochrony środowiska na wymianę urządzeń grzewczych;
f/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu;
g/ uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszana w 2020 roku
h/ zmieniająca Uchwałę Nr XIII/94/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Mszana
/-/ Marek Liśnikowski