Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mszana. Posiedzenie odbędzie się 14 kwietnia br.

Na podst. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 713) zwołuję sesję zwyczajną Rady Gminy Mszana w dniu 14 kwietnia 2021 r. o godz. 14.30.

Sesja odbędzie się zdalnie, przez system teleinformatyczny e-sesja, w przypadku braku możliwości technicznych jest możliwość wzięcia udziału na sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXVIII/2021 Rady Gminy Mszana z dnia 9 marca 2021 r.
 5. Interpelacje.
 6. Sprawozdania z prac komisji.
 7. Bezpieczeństwo na terenie Gminy.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a/ zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2021 – 2028,
  b/ zmiany budżetu Gminy Mszana na 2021 rok,
  c/ uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Połomia,
  d/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w gminie Mszana – etap II,
  e/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w gminie Mszana – etap IIIa,
  f/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w gminie Mszana – etap IIIb,
  g/ przyjęcia "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Mszana w latach 2018-2022 - rok 2021",
  h/ przystąpienia Gminy Mszana do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021.
 9. Rozpatrzenie petycji z dnia 17 lutego 2021 r. o opinię w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego.
 10. Rozpatrzenie petycji z dnia 26 lutego 2021 roku o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.
 11. Rozpatrzenie skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez Dyrektora Szkoły Podstawowej.
 12. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Mszana
/-/ Marek Liśnikowski