A- A A+

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Mszana z dnia 8 września 2015 r. Nr X/67/2015 zawiadamiam wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25.07.2018 r. do 16.08.2018 r., w siedzibie Urzędu Gminy Mszana, ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana, pok. Nr 28 w godz. od 800 do 1400.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana, odbędzie się w dniu 13.08.2018 r. w Urzędzie Gminy Mszana, sali nr 10(Sala Posiedzeń), o godz. 16.00.

 

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 5, art. 46 pkt 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. 2017 r, Dz. U., poz. 1405 z późn. zm.), informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją związaną z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana, w terminie i miejscu podanym powyżej oraz o możliwości złożenia uwag i wniosków.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy składać na piśmie do Wójta Gminy Mszana, ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.08.2018 r.

Zgodnie z art. 11 ust. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium. Uwagi dotyczące wprowadzonych zmian należy składać na piśmie do Wójta Gminy Mszana, ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.08.2018 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana oraz o prognozie oddziaływania na środowisko w/w opracowania.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Mszana.

Z up. Wójta

mgr Błażej Tatarczyk

Zastępca Wójta


Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie