Informacja ws. potwierdzania przez Wójta Gminy Mszana umów dzierżaw zawieranych przez rolników

Wójt Gminy Mszana informuje, że od dnia 31 lipca 2020 r. weszły w życie przepisy nakładające na wójtów, (burmistrzów, prezydentów miast) nowe obowiązki polegające na potwierdzaniu zawartych umów dzierżawy w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tj. Dz.U.2020, poz.174).


Działając na mocy art. 28 ust. 4 i art. 38 pkt 1 tej ustawy Wójt Gminy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, będzie potwierdzał zawarte co najmniej na 10 lat umowy dzierżawy gruntów, osobie niebędącej:

  • a) małżonkiem emeryta lub rencisty,
  • b) jego zstępnym lub pasierbem,
  • c) osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • d) małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c.

W celu uzyskania zaświadczenia należy złożyć do Urzędu Gminy Mszana wniosek o wydanie zaświadczenia wraz z podpisaną umową dzierżawy.
Na wydanie przedmiotowego zaświadczenia Wójt ma 7 dni.


Wydanie zaświadczenia jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U.2019, poz. 1000 ze zm.).

W załączeniu dokumenty do wypełnienia i wydruku oraz zarządzenie Wójta Gminy