A- A A+
Projekty unijne

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gogołowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) [dalej UPZP] oraz art. 29, 39 ust. 1 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) [dalej UOOŚ] a także stosownie do uchwały Rady Gminy Mszana Nr XXIII/159/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gogołowa, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gogołowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko [dalej projekt planu].

Wyłożenie projektu planu odbywać się będzie w dniach od 27 kwietnia 2021 r. do 9 czerwca 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mszana (ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana) w poniedziałki w godz. od 800 do 1700, od wtorku do czwartku w godz. od 800 do 1530 , w piątki w godz. od 800 do 1400 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mszana pod adresem: https://www.mszana.finn.pl/ w zakładce Obwieszczenia. Ponadto, dodatkowe informacje dotyczące projektu planu będzie można również uzyskać pod numerem telefonu 32 475 97 45.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w dniu 9 czerwca 2021 r. o godzinie 1500. Szczegółowe informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasad udziału w dyskusji publicznej zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mszana w zakładce Obwieszczenia dnia 31.05.2021 r.

Zgodnie z art. 18 ust 1 UPZP każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi .

Stosownie do art. 8c i art. 18 ust. 1 uwagi mogą być wnoszone do Wójta Gminy Mszana w terminie do dnia 29 czerwca 2021 r. w formie papierowej na adres Urzędu Gminy Mszana (ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana) lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Jednocześnie, zgodnie z art. 29 i 39 ust. 1 UOOŚ, uwagi do prognozy oddziaływania projektu planu miejscowego na środowisko, należy wnosić do Wójta Gminy Mszana w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 czerwca 2021 r.

Zgodnie z art. 40 UOOŚ uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone:

Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres zamieszkania lub siedziby ze wskazaniem nieruchomości, których uwaga dotyczy.

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mszana pod adresem https://www.mszana.finn.pl/ w zakładce RODO.


Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie