A- A A+

Sesja Rady Gminy

Na podst. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142  z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ zwołuję sesję zwyczajną Rady Gminy Mszana w dniu 30 maja 2011 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie.

Czytaj więcej...

Uwaga mieszkańcy: przerwy w dostawie prądu

alt

Firma Vattenfall informuje, że w dniu 26 maja od godziny 8.00 do 15.00 planowana jest przerwa w dopływie energii elektrycznej dla mieszkańców ulic 1 Maja i Sportowej w Mszanie.

Czytaj więcej...

Opłata za posiadanie psa

alt

Urząd Gminy w  Mszanie informuje, iż zgodnie z uchwalą nr XLIV/48/2010 Rady Gminy Mszana z dnia 25.10.2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Mszana na 2011r.

Czytaj więcej...

Powiat ogłosił konkursy na stanowiska dyrektorów szkół

alt
icon Konkursy na stanowiska dyrektorów (83.31 kB)

Informacja

Wójt Gminy Mszana informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 1 oraz art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.08.199.1227 z późn. zm.), w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczono pod pozycją nr RIOS.000043.2011 dane dotyczące złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji p.n.: „Budowa kontenerowej stacji na olej napędowy typu ON na działkach nr 1516/125, 1586/107, 1657/99 oraz 1652/98 w Mszanie”.

Czytaj więcej...

W maju sołtysi czekają na podatek

alt

W maju we wszystkich trzech mszańskich sołectwach będzie pobierany podatek gruntowy. Sołtys Mszany, Ilona Mura, będzie czekała na mieszkańców od 4 do 16 maja (w poniedziałek i środę od godziny 8.00 do 17.00,  a we wtorek, czwartek i piątek od 8.00 do 15.00) w sali ślubów budynku urzędu gminy przy ul. 1 Maja.

Czytaj więcej...

Plan do wglądu w urzędzie gminy

alt

OGŁOSZENIE

 

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla parceli nr 474/16, 575/16, 577/16, 576/16, 268/16, 650/16 położonych w sołectwie Mszana
Czytaj więcej...

Sesja Rady Gminy

Na podst. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami/zwołuję sesję zwyczajną Rady Gminy Mszana w dniu 18 kwietnia 2011 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie.
Czytaj więcej...

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 123, poz. 858 z 2006r.) Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. informuje, że w okresie od 1.05.2011r. do 30.04.2012r. pozostały bez zmian obowiązujące ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców rozliczanych według wskazań wodomierza głównego oraz dla odbiorców rozliczanych wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.
Czytaj więcej...

Obwieszczenie

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Azbestowych dla Gminy Mszana”.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

Wzorem lat ubiegłych Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego PZDR w Wodzisławiu Śląskim zaprasza rolników na konsultacje i pomoc w wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie. Dyżury odbywać się będą w każdą środę w godzinach od 8.00 do 15.00 w budynku Urzędu Gminy Mszana (Sala posiedzeń) do 15 maja 2011 r.
Uwaga w dniu 20 kwietnia 2011 dyżur w godzinach 8.00-13.00

Obwieszczenie

Wójt Gminy Mszana, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracynego (t.j. Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm.), art. 21 ust. 1 i art. 21 ust. 2 pkt 16 oraz art. 30 i 33 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.08.199.1227 z późn. zm.) informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Stacja paliw płynnych WYGODA IV w gminie Mszana“ planowanego do realizacji przez Stacje Paliw Napędowych „WYGODA“ S.A. z siedzibą 43-400 Cieszyn, ul. Graniczna 48.

Czytaj więcej...

Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie