A- A A+

Posiedzenia Komisji RG

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ

Zawiadamiam, że w dniu 22 października 2018 r. o godz. 12.00 w Gminnym Ośrodku Sportu w Mszanie z/s w Połomi odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mszana.

Porządek posiedzenia:
Kontrola dokumentacji finansowej Gminnego Ośrodka Sportu w Mszanie za 2017 r.


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Roman Bura


ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH

 
Zawiadamiam, że w dniu 11 października 2018 r. o godz. 14.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mszana odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Mszana.
 
Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 20 września 2018 r.
2. Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 oraz projekt programu na rok 2019.
3. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.
4. Polityka senioralna na terenie gminy.
5. Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych
/-/ Jolanta Cieślik

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI INFRASTRUKTURY I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Zawiadamiam, że w dniu 8 października 2018 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Mszana.

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dn. 26.09.2018 r.
2. Informacja Gminy na temat stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange w Połomi.
3. Informacja na temat realizowanych i planowanych do realizacji w 2018 r. nakładek na drogach gminnych.
4. Omówienie zasad i założeń dla „Akcji Zima” w sezonie 2018/2019.
5. Sprawy bieżące.

 Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego
/-/ Jarosław Wala


POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ - 27.09.2018

Przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu w dniu 27 września 2018 r. była dokumentacja finansowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie.
 
Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie OPS w Połomi przy ul. Centralnej 93, komisja obradowała w pełnym składzie.
Informacji i wyjaśnień ze strony jednostki kontrolowanej udzielały: Mirela Ledwoń – kierownik Ośrodka oraz Monika Strof – główna księgowa.
 
Radni zapoznali się z głównymi punktami sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2017 rok, zasadami przyznawania zasiłku 500+ dla rodzin, w których rodzic pracuje za granicą, zasadami kierowania i finansowania pobytu mieszkańców Gminy w domach pomocy społecznej, zasadami programu pomocy żywnościowej i projektami realizowanymi przez Ośrodek.
 
Do kontrolowanej dokumentacji Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag.

POSIEDZENIE KOMISJI INFRASTRUKTURY I ROZWOJU GOSPODARCZEGO - 26.09.2018

Tematami posiedzenia były:
- Oświetlenie uliczne
- Uwagi złożone w trakcie wyłożenia projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Gminy Mszana.


W posiedzeniu komisji wzięli udział zaproszeni goście - przedstawiciele firmy, która wydzieliła się z Tauron Dystrybucja - o nazwie Tauron Dystrybucja Service.
Z końcem września skończyła się umowa na eksploatację oświetlenia, zawarta z firmą Tauron. Gmina rozpoczęła z firmą rozmowy na temat nowej oferty. Jednak ta, która została przedstawiona, jest nie do zaakceptowania, ze względu na koszt, jaki Gmina miałaby płacić za 1 punkt oświetleniowy. Cena do tej pory wynosiła 18,40 zł, a nowa ma wynieść 23,74 zł brutto. W 2011 roku Gmina dokonała wymiany opraw oświetleniowych ze starego typu, na nowsze, sodowe. Obecnie oświetlenie jest bardzo dobre, w porównaniu do niektórych gmin. Należało się spodziewać, że taka renowacja przyniesie obniżenie kosztów, tymczasem kolejne oferty są coraz wyższe.


Radni zwracali uwagę, że sieć została wybudowana i zmodernizowana przez Gminę. A więc Tauron nie poniósł żadnych kosztów na budowę tej sieci oświetlenia, która następnie, na podstawie przepisów, została przekazana do zakładu energetycznego. Tauron teraz zwraca się do samorządu, aby kolejny raz Gmina inwestowała publiczne pieniądze w następną modernizację oświetlenia ulicznego, które nie jest naszą własnością.
Po dyskusji przedstawiciele firmy Tauron zostali zobowiązani do przygotowania nowej oferty dla Gminy.


Omawianie uwag złożonych w trakcie wyłożenia projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Gminy Mszana rozpoczęła Kierownik Referatu Planowania i Inwestycji, Aleksandra Tkocz. Poinformowała, że zgodnie z procedurą uzgadniania studium jednym z etapów było jego wyłożenie do publicznego wglądu. Możliwość wnoszenia uwag była w dzień wyłożenia oraz do 14 dni po wyłożeniu. Wpłynęło w tym czasie 30 uwag. Zgodnie z prawem uwagi te uwzględnia lub odrzuca wójt gminy. Ponieważ nad studium trwała dyskusja, Pan Wójt przekazuje podjęcie decyzji w sprawie omawianych uwag radnym z komisji. Wypracowane propozycje zostaną zgłoszone do projektanta studium.


Po omówieniu uwag i dyskusji Przewodniczący Komisji Jarosław Wala w związku z tym, że w dotychczasowej procedurze nie było jego zdaniem jednakowych kryteriów i zasad w zakresie tego, które wnioski mieszkańców zostaną uwzględnione w studium, a które nie, zawnioskował, aby uwzględnić wszystkie te uwagi mieszkańców, które wpłynęły w okresie wyłożenia studium, pod warunkiem, że nie ma żadnych przeciwwskazań w zakresie prawnym. Wniosek został poddany pod głosowanie. Głosowało 5 radnych. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.


W sprawach bieżących omawiano m.in. temat rozprawy administracyjnej w sprawie stacji bazowej telefonii komórkowej w Połomi, która odbyła się tego dnia rano. 27 sierpnia Starostwo Powiatowe powiadomiło strony, że jest możliwość zapoznania się z dokumentami w sprawie tej inwestycji. Wójt zorganizował spotkanie z mieszkańcami będącymi stroną postępowania, aby przekazać, jakie mają możliwości ruchu. Poinformowano mieszkańców, że mogą wystąpić o rozprawę administracyjną. W międzyczasie jedna z osób wniosła informację, że na terenie, gdzie ma powstać inwestycja znajduje się siedlisko orła bielika, chronionego gatunku ptaka. Na tej podstawie wójt zawnioskował do starostwa o wstrzymanie postępowania ws. wydania pozwolenia na budowę do czasu przeprowadzenia przez Gminę postępowania ws. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 • 2018_09_infra_00
 • 2018_09_infra_01
 • 2018_09_infra_02
 • 2018_09_infra_03
 • 2018_09_infra_04

POSIEDZENIU KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW - 25.09.2018

Na posiedzeniu analizowano informację o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2018 r. oraz składano propozycje zadań do projektu budżetu na 2019 r.


Informacja o wykonaniu budżetu została zgodnie z przepisami złożona do Rady Gminy oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej do dnia 31 sierpnia. Informację na komisji przedstawiła Skarbnik Małgorzata Gąsior. Wykonanie dochodów ogółem ukształtowało się na poziomie 53,14%. Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 42,67%.

Radni składali propozycje zadań do projektu budżetu na 2019 rok:
- zakup samochodu dla OSP Mszana. Obecny wóz jest już bardzo wysłużony.
- dokończenie remontu łącznika ul. Centralnej z Przyległą – 120-metrów wraz z wymianą korytek odwadniających, które są zdeformowane. Radny zauważył, że składa ten wniosek co roku i do tej pory nie jest zrealizowany.
- odwodnienie odcinka ul. Przyległej od salonu fryzjerskiego Nefretete w kierunku sołtysa.
- utwardzenie łącznika ul. 1 Maja z Wodzisławską od posesji p. Haśko do posesji p. Godulli. Powstało tam dużo nowych domów, a przejazd jest bardzo zły.
- zwiększenie o 100% wydatków na remonty dróg w stosunku do tego, co jest obecnie. Powinny zostać ustalone kryteria, według których będzie się kwalifikować do remontów i remontować według ustalonych zasad drogi gminne.
- remont kolejnego odcinka ul. Kwiatowej w Mszanie, w miarę posiadanych środków.
- remont ulicy Konopnickiej w Mszanie od skrzyżowania z ul. Skrzyszowską do posesji p. Kozielski.

W sprawach bieżących komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta. Rada Gminy jako organ stanowiący określa zasady wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta. Dokonywanie czynności w tym zakresie należy do kompetencji Wójta. Gmina posiada udziały w spółkach, a do tej pory nie było podobnej uchwały. Projekt uchwały ma charakter ogólny i ustala zasady wnoszenia, cofania i zbywania udziałów. Uchwała jest prawem miejscowym, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 • 2018_09_budzet_01
 • 2018_09_budzet_02
 • 2018_09_budzet_03

POSIEDZENIE KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH - 20.09.2018

Tematami posiedzenia były: utrzymanie infrastruktury sportowej i realizacja działań sportowych na terenie gminy oraz stypendia i nagrody wypłacane z budżetu gminy w 2018 r.


Sprawozdanie opisowe Gminnego Ośrodka Sportu w Mszanie za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2018 r. złożył Dyrektor Adam Antończyk. Pprzedstawił także realizację działań sportowych na terenie Gminy. Oferta imprez i zawodów sportowych oraz wakacyjnych wyjazdów GOS była bardzo bogata, zwłaszcza dużym zainteresowaniem cieszyły się wyjazdy do Energylandii i Żyrafa Parku, a w ferie zimowe - dmuchany tor przeszkód na basenie.


Temat stypendiów i nagród omówiła kierownik Referatu Administracji Edukacji i Informacji Pani Katarzyna Bylicka.


W sprawach bieżących Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy - wpłynął do Wójta wniosek właściciela działki drogowej (boczna odnoga ul. Słonecznej w Gogołowej) w sprawie nadania nazwy ulicy, która skomunikuje powstające w tej okolicy działki budowlane. Właściciel działki drogowej sam zaproponował nazwę – ul. Spokojna i ta propozycja znalazła się w projekcie uchwały.


Komisja omawiała też wniosek o przyznanie Nagrody Wójta za osiągnięte wyniki sportowe, złożony przez Pana Szymona Winklera za osiągnięcia na Motoparalotniowych Mistrzostwach Świata. Wniosek został zaopiniowany negatywnie, ponieważ zgodnie z § 2 regulaminu przyznawania nagród kandydat musi łącznie spełnić dwa warunki: zdobyć wysokie osiągnięcie i być zamieszkałym na terenie Gminy Mszana. W przypadku tego wnioskodawcy, gminne ewidencje wskazują, że choć jest zameldowany na terenie gminy, faktycznie w niej nie zamieszkuje, jest mieszkańcem Świerklan.

 • 2018_09_spoleczna

POSIEDZENIE KOMISJI INFRASTRUKTURY I ROZWOJU GOSPODARCZEGO - 28.08.2018

Tematami posiedzenia były: omówienie inwestycji zrealizowanych i będących w realizacji w 2018 r. oraz nakładki na drogach gminnych zrealizowane w 2017 i 2018 r.

Inwestycje zrealizowane i będące w realizacji w 2018 roku przedstawiła Kierownik Referatu Planowania i Inwestycji, Aleksandra Tkocz. Pani Kierownik poinformowała także o czekającym remoncie skate parku w Gogołowej i o problemach z wyborem firmy do realizacji zadania termomodernizacji szatni sportowej w Mszanie.


Nakładki na drogach gminnych zrealizowane w 2017 roku omówił i przedstawił na prezentacji insp. ds. dróg, Pan Tomasz Gierczyk.
W Mszanie zostały wykonane nakładki na:
- ul. Kopernika – o powierzchni 345 m2, za kwotę 13.113,80 zł netto,
- ul. Ks. Styry – o pow. 96 m2, za kwotę 3.936,00 zł netto,
- ul. Górniczej – o pow. 266 m2, za kwotę 10.123,20 zł netto,
W Połomi wykonano nakładki na:
- ul. Szkolnej (obok Vivy) – o pow. 315 m2, za kwotę 11.970,00 zł netto,
- ul. Szkolnej (za szkołą) – o pow. 466 m2, za kwotę 17.700 zł netto.
W 2018 roku nie zostały jeszcze wykonane żadne nakładki, jedynie remonty cząstkowe.


W sprawach bieżących dyskutowano o sprawie powołania fundacji przez JSW, która ma finansować rewitalizację centrum Gogołowej.

 • infrastruktura_08_2018_01
 • infrastruktura_08_2018_02
 • infrastruktura_08_2018_03

POSIEDZENIE KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH - 23.08.2018

Tematem posiedzenia było:
- Przygotowanie placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2018/2019 (organizacja, remonty).
- Realizacja programów rządowych przez placówki oświatowe w 2018 r.
 
Informacje na temat przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego przedstawili dyrektorzy szkół.
- W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Połomi rok szkolny rozpocznie się bez zakłóceń. W czasie wakacji przeprowadzono roboty malarsko-tynkarskie pomieszczeń magazynowych kuchni, pomalowano kuchnię, archiwum i 1 salę lekcyjną. Rozebrano zniszczony taras z kostki brukowej, teren został wyrównany i obsiany trawą. Naprawiona została droga dojazdowa do przedszkola. Zostanie jeszcze przeprowadzony remont schodów terenowych prowadzących do kotłowni.
We wrześniu naukę w Szkole Podstawowej rozpocznie 230 dzieci w 12 oddziałach lekcyjnych, 24 nauczycieli i specjalistów. Do przedszkola będzie uczęszczać 149 dzieci w 6 oddziałach, jest 1 miejsce rezerwowe. Zatrudnionych jest 9 nauczycieli.

- W Zespole Szkół w Gogołowej zakupiono nowe oprawy świetlne, którymi są sukcesywnie wymieniane stare świetlówki. Będzie również wymienione oświetlenie sali gimnastycznej.
Pod względem organizacyjnym szkoła jest przygotowana do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Kadra nauczycielska jest zapewniona. Przybyło 3 uczniów w klasie VII i jeden w klasie VIII. Nie udał się nabór do I klasy Liceum Ogólnokształcącego. Było tylko 6 chętnych, dyrekcja skierowała ich do szkół o podobnym profilu, wszyscy zostali przyjęci.
 
- W Szkole Podstawowej w Mszanie w wakacje w szkole nie były prowadzone żadne remonty w związku z planowaną termomodernizacją budynku. Jedynie drobne prace zostały wykonane w szatni uczniów w związku z powtarzającym się zawilgoceniem. Szkoła jest gotowa na rozpoczęcie roku szkolnego. W 18 oddziałach będzie się uczyć 329 uczniów, jest 39 nauczycieli.

- W Gminnym Przedszkolu w Mszanie został przeprowadzony remont kuchni, wymiana płytek. Miał też miejsce drobny remont dachu, na ukończeniu jest remont oświetlenia ewakuacyjnego. Od września do przedszkola pójdzie 135 dzieci, będzie 13 nauczycieli.

Realizację programów rządowych przez placówki oświatowe w 2018 r. omówiła kierownik Referatu Administracji Edukacji i Informacji Pani Katarzyna Bylicka.

W sprawach bieżących:
- Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/13/2018 Rady Gminy Mszana z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli za 2018 r. Projekt uchwały również zaopiniowany przez związki zawodowe – NSZZ Solidarność i Związek Nauczycielstwa Polskiego.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała 2 wnioski o przyznanie Nagrody Wójta za osiągnięte wyniki sportowe:
- wniosek Pani Klaudii Mitko za zajęcie II miejsca na Mistrzostwach Europy jiu-jitsu
w kategorii drużynowej. Zawody odbyły się w dniach 1-3.06. 2018 r. w Gliwicach.
Wniosek wpłynął 25.07.2018 r. Spełniał wymogi formalne. Pod wniosek zostało dołączone zaświadczenie Polskiego Związku Jiu-Jitsu.
W głosowaniu Komisja jednogłośnie, 6 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała wniosek.
- wniosek Pani Klaudii Mitko za zajęcie I miejsca na Mistrzostwach Europy jiu-jitsu
w kategorii senior. Zawody odbyły się w dniach 1-3.06. 2018 r. w Gliwicach.
Wniosek wpłynął 25.07.2018 r. Spełniał wymogi formalne. Pod wniosek zostało dołączone zaświadczenie Polskiego Związku Jiu-Jitsu.
W głosowaniu Komisja jednogłośnie, 6 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała wniosek.
 
 • spoleczna_08_2018_01
 • spoleczna_08_2018_02
 • spoleczna_08_2018_03


POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW - 21.08.2018

Tematem posiedzenia były inwestycje na terenie gminy w 2018 – stan realizacji i finansowanie.

Realizowane bądź przewidywane do realizacji inwestycje na terenie gminy omówiła insp. Aleksandra Tkocz – Kierownik Referatu Planowania i Inwestycji. W tym roku inwestycji jest dużo, są na różnym etapie - niektóre zrealizowane, inne w trakcie, a niektóre przesunięte do zakończenia na kolejny rok.

W sprawach bieżących Z-ca kierownika Referatu Finansów i Budżetu, Pani Renata Rojek, przedstawiła do zaopiniowania projekty uchwał:
a/ w sprawie zmiany budżetu Gminy Mszana na 2018 rok - Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt.


b/ w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2018 – 2026.
„Za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały opowiedziało się jednogłośnie 8 radnych.


c/ w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/39/2018 Rady Gminy Mszana z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie przeznaczenia kwoty pochodzącej z umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Uchwała powinna zostać uchylona w związku z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej, która stwierdziła, że tożsame zmiany dotyczące realizacji zadania "Ograniczenie Niskiej Emisji dla Gminy Mszana w latach 2018 - 2022- etap I rok 2018" zostały dokonane w uchwale w sprawie zmiany budżetu Gminy Mszana na 2018 rok, podjętej na sesji nadzwyczajnej.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt.

 • budzetowa_08_2018_01
 • budzetowa_08_2018_02
 • budzetowa_08_2018_03

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ - 20.08.2018

Posiedzenie Komisji odbyło się w Urzędzie Gminy Mszana. Komisja obradowała w pełnym składzie. Zakresem kontroli objęte zostały:

- dokumentacja przetargowa za I półrocze 2018 r.
- realizacja Funduszu Sołeckiego za 2017 r.
Informacji i wyjaśnień na temat przetargów ze strony jednostki kontrolowanej udzielał Pan Piotr Kowol, insp. ds. zamówień publicznych.
Komisja nie wniosła uwag i wniosków.
Informacji i wyjaśnień na temat Funduszu Sołeckiego za 2017 r. ze strony jednostki kontrolowanej udzielał Pan Piotr Kowol, insp. ds. zamówień publicznych.


Komisja nie wniosła uwag i wniosków.

 • rewizyjna_08_2018_01
 • rewizyjna_08_2018_02
 • rewizyjna_08_2018_03

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW - 21.06.2018

Tematem  obrad była analiza kosztów funkcjonowania OPS w Mszanie w 2017 r. oraz opiniowanie projektów uchwał do procedowania na sesji Rady Gminy. Koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie w 2017 r. przedstawiła księgowa placówki.


W sprawach bieżących komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał do procedowania na sesji Rady Gminy:
a/ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Mszana za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mszana za 2017 rok;
b/ w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mszana za 2017 rok;
c/ w sprawie zmiany budżetu Gminy Mszana na 2018 rok;
d/ w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2018 – 2026


W sprawach bieżących radni dyskutowali także o nowo otwartym boisku wielofunkcyjnym w Mszanie oraz o możliwości estetycznego zagospodarowania skarpy rowu R8 przy okazji trwającej inwestycji budowy drogi dojazdowej do boiska w Gogołowej.

 • budzet_06_2018_01
 • budzet_06_2018_02

POSIEDZENIE KOMISJI INFRASTRUKTURY I ROZWOJU GOSPODARCZEGO - 18.06.2018

Temat gospodarki odpadami komunalnymi oraz z zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy omówiła Dorota Rajszys, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Funduszy Zewnętrznych.

W 2018 roku usługę odbioru odpadów świadczy firma Eko-Glob. Członkowie komisji debatowali, czy korzystniejsze jest ogłaszanie przetargu na odbiór odpadów co roku, czy na kilka lat.


Informacje na temat kosztów utrzymania infrastruktury ośrodków kultury omówił Rafał Jabłoński, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mszanie. Dyrektor poinformował, że do projektu remontu Ośrodka Kultury w Połomi zostały wprowadzone zmiany dotyczące górnego pomieszczenia do wydawania potraw - część wnęki od strony wejścia zostanie zabudowana na potrzeby kuchni i magazynu.


Informacje na temat kosztów utrzymania infrastruktury sportowej przedstawił Pan Adam Antończyk, Dyrektor GOS Mszana. Pan Dyrektor zaapelował, odnośnie awansu klubu „Płomień” Połomia do IV ligi – obiekt boiska sportowego w Połomi musi spełnić dodatkowe wymogi, będą musiały być dołożone krzesełka, a płot od strony rzeczki znajduje się za blisko płyty boiska. Omawiano także temat kosiarek – traktorków, szafek na buty i parkingu przy szatni sportowej.


W sprawach bieżących omawiano tematy:
a/ dokumentacja przetargowa na zimowe utrzymanie dróg lata 2015 – 2016;
b/ dokumentacja dot. wykonania miejsc postojowych przy SP w Mszanie;
c/ dokumentacja dróg w zarządzie: odnogi ul. Skrzyszowskiej w Mszanie i odnogi ul. Centralnej w Połomi (do posesji Wilk).


Komisja dyskutowała nt. pisma mieszkańców odnogi ul. Wiejskiej (obok lodziarni), czy jest możliwość poprawy stanu nawierzchni ich drogi, np. w ramach usuwania szkód górniczych. Problemem jest fakt, że droga ta ma nieuregulowany stan prawny, w dokumentach właścicielem jest ogół właścicieli dóbr ziemskich, nie ma księgi wieczystej. Z prawnego punktu widzenia nie ma podmiotu, do którego Gmina mogłaby się w tej sprawie zwrócić.

 • infr_czerwiec_2018_01
 • infr_czerwiec_2018_02

POSIEDZENIE KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH - 12.06.2018

Tematami posiedzenia były: wypoczynek letni dzieci i młodzieży w czasie wakacji 2018 r., oferta placówek kultury i sportu na wakacje 2018 r., planowana organizacja pracy w roku szkolnym 2018/2019 oraz sprawy bieżące.


Szkoły na terenie gminy nie organizują wypoczynku w wakacje. Informacje o poszczególnych imprezach i wyjazdach GOS i GOKiR umieszczają też na bieżąco na swoich stronach internetowych i Facebooku. W Świetlicy Środowiskowej w Połomi będą się odbywać otwarte zajęcia dla wszystkich chętnych dzieci. Ponadto, podobnie jak w roku ubiegłym, OPS zrealizuje wspólnie z GOKiR festyn dla dzieci z terenu Gminy Mszana.
Ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych OPS planuje zorganizować letni wypoczynek nad morzem dla 13 dzieci z rodzin objętych pomocą społeczną, które do tej pory na takie kolonie nie wyjeżdżały.


Informacje na temat planowanej organizacji pracy w roku szkolnym 2018/2019 przedstawiła kierownik Referatu AEI Pani Katarzyna Bylicka. Poinformowała, że na rok szkolny 2018/2019 nie było konieczności zmniejszeń w wymiarach zatrudnienia. Taka konieczność może się pojawić w kolejnym roku, gdy ze szkół odejdą ostatnie klasy gimnazjów i jednocześnie uczniowie klas VIII.


W sprawach bieżących:
Komisja zaopiniowała pozytywnie wniosek o przyznanie Nagrody Wójta za osiągnięte wyniki sportowe dla Zofii Zdziebło za zajęcie I miejsca w Mistrzostwach Polski jiu-jitsu w kategorii U-15 ne waza, w dniu 15.04.2018 r.


Komisja także zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie nadania pośmiertnie tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Mszana” Ks. Prałatowi Franciszkowi Pisulli, wieloletniemu proboszczowi parafii w Połomi.

 

 • spoleczna_06_2018_01
 • spoleczna_06_2018_02
 • spoleczna_06_2018_03
 • spoleczna_06_2018_04

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ - 06.06.2018

Tematem posiedzenia była kontrola dokumentacji finansowej Urzędu Gminy za 2017 r. oraz kontrola zadań zrealizowanych w ramach porozumienia z JSW w 2018 r.


Wnioski Komisji:
1/ Komisja wnioskuje o zorganizowanie spotkania pracowników UG i przedstawicieli kopalni na łączniku ul. Przyległej z Centralną w celu oszacowania występowania szkód górniczych – są tam spękania.
2/ Komisja wnioskuje o zorganizowanie spotkania pracowników UG i przedstawicieli kopalni na ulicy Dworskiej w Połomi (od ul. Wolności do góry), w celu sprawdzenia, jakie są tam sfałdowania terenu.
3/ Komisja wnioskuje, aby zwrócić się do prawnika o wykładnię przepisów dotyczących wydawania przez Wójta Gminy zezwoleń na sprzedaż alkoholu na imprezach organizowanych na terenie gminy. Chodzi o interpretację, czy każdy przedsiębiorca handlujący alkoholem na terenie gminy musi się zwrócić do wójta o jednorazowe zezwolenie, także w przypadku, gdy ma tzw. zezwolenie kateringowe obowiązujące na terenie całego kraju.
4/ Po porównaniu list wypłat diet radnym za 2017 rok z listami obecności na sesjach i komisjach zwrócono uwagę na pomyłkę w wypłacie diety za miesiąc maj 2017 roku. Komisja zawnioskowała, aby sprawdzić cały rok 2017.
Pracownik sprawdził – wszystkie pozostałe diety zostały wypłacone zgodnie z listami obecności.
5/ Komisja wnioskuje, aby w pierwszej kolejności, jeśli zostaną środki budżetowe niewykorzystane w tym roku, w trybie pilnym zawrzeć porozumienie z Powiatem i wykonać odwodnienie ulicy 1 Maja w Mszanie, gdyż po ulewach woda pędząca z góry, m.in. od ul. Wesołej zalewa położone poniżej posesje, powodując wilgoć w domach.
6/ Komisja wnioskuje, aby również z niewykorzystanych środków w budżecie wykonać odwodnienie w rejonie posesji p. Polnik na ul. Mickiewicza w Mszanie, gdzie po obfitych opadach woda spływa na poniżej położoną posesję z obniżonym krawężnikiem.


POSIEDZENIE KOMISJI INFRASTRUKTURY I ROZWOJU GOSPODARCZEGO - 22.05.2018

Tematami były: sprawozdanie z „Akcji Zima” oraz z pozimowego sprzątania dróg i chodników za 2017/2018, które omówił pracownik UG, Tomasz Gierczyk oraz działania w zakresie melioracji i na ciekach wodnych, które omówił Pan Łukasz Mura, Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej w Mszanie. Po dyskusji nt. zalewania wodami opadowymi posesji przy odnodze ul. Przyległej (Rojek, Szczuka) Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek, aby Urząd Gminy wystąpił do Powiatu z wnioskiem o wyczyszczenie rowu obok posesji p. Rojek, co pomogłoby odebrać część wody. Komisja jednogłośnie przegłosowała wniosek.

W sprawach bieżących Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały ws. przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Mszana na lata 2018-2021”.

Komisja zapoznała się także z przedstawionym przez Z-cę Wójta projektem remontu Ośrodka Kultury w Połomi. Po dyskusji Komisja przegłosowała wniosek, aby w celu powiększenia powierzchni górnego pomieszczenia do wydawania posiłków została zabudowana część wnęki sali głównej. Wniosek przegłosowano jednogłośnie.

W sprawach bieżących poruszano także przebieg realizacji obecnie prowadzonych inwestycji i remontów cząstkowych dróg. Na pytania odpowiadał Z-ca Wójta.

 • infr_maj_2018_01
 • infr_maj_2018_02
 • infr_maj_2018_03
 • infr_maj_2018_04
 • infr_maj_2018_05

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW - 21.05.2018

Tematami posiedzenia komisji były: sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r. oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych za 2017 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego przedstawiła Skarbnik Gminy Małgorzata Gąsior. Pani Skarbnik odczytała też pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Mszana sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok. Do sprawozdań nie było pytań. W głosowaniu Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r.
Sprawozdania finansowe za 2017 r. z jednostek podległych oraz z Urzędu Gminy przedstawiła Skarbnik M. Gąsior. Do sprawozdań nie było pytań.

W sprawach bieżących Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Mszana na 2018 rok, do procedowania na najbliższej sesji Rady Gminy.


POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ - 17.05.2018

Tematami posiedzenia były: kontrola koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy w 2017 r., wydatkowanie środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 r. oraz kontrola dotacji przyznawanych w ramach ustawy o pożytku publicznym oraz ustawy o sporcie w 2017 r.


Komisja skontrolowała 16 zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatkowanie środków z GKRPA. Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 roku wyniosły – 121.130,15 zł. Wydatkowano: 77.756,91 zł.
Następnie skontrolowano dotację przyznawane w ramach ustawy o pożytku publicznym oraz ustawy o sporcie w 2017 r. Komisja nie wniosła uwag.

 • rewizyjna_05_2018_01
 • rewizyjna_05_2018_02

POSIEDZENIE KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH - 14.05.2018

Na posiedzeniu w dniu 14 maja br. Komisja Spraw Społecznych zapoznała się z informacjami na temat udziału Gminy Mszana w związkach międzygminnych, stowarzyszeniach oraz spółkach. Sekretarz Gminy omówiła roczne składki które gmina odprowadza w związku z przynależnością do: Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Euroregionu Silesia, Subregionu Zachodniego, MZWiK, MZK oraz LGD Morawskie Wrota.

Informacje na temat ochrony środowiska i działań proekologicznych na terenie gminy omówiła Pani Dorota Rajszys, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Funduszy Zewnętrznych.

Rekrutację do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 omówiła Pani Katarzyna Bylicka, kierownik Referatu Administracji, Edukacji i Informacji.
W wyniku przeprowadzonej rekrutacji do Gminnego Przedszkola w Połomi zostały 4 miejsca wolne. W Przedszkolu Gminnym w Mszanie po weryfikacji wniosków wynika, że zabraknie miejsc dla 7 dzieci. Dzieciom, które nie zostały przyjęte, Wójt Gminy jest zobowiązany wskazać inne miejsce realizacji wychowania przedszkolnego. Wójt dla 4-latka i najstarszych 3-latków wskaże przedszkole w Połomi, gdzie są 4 wolne miejsca. Z doświadczenia ubiegłych lat wynika, że na początku września w przedszkolach są jeszcze roszady, część rodziców wypisuje dzieci, zwłaszcza najmłodsze, jest więc szansa, że wszyscy chętni znajdą miejsce w przedszkolu.

W sprawach bieżących Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał:
- w sprawie nadania imienia Gminnemu Przedszkolu w Mszanie przy ul. 1 Maja;
Na wspólny wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej Gminnego Przedszkola w Mszanie placówka od 1 września ma się nazywać „Wesoły dzwoneczek”. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt.
- w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego, w którym kończą 6 lat w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mszana;
- w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Mszana;
oraz:
- w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Mszana miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
Nastąpiły zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Stąd projekty uchwał oparte na nowych przepisach. Po zaopiniowaniu przez Komisję Spraw Społecznych, a przed ich procedowaniem przez Radę Gminy, projekty muszą jeszcze zostać poddane konsultacjom przez mieszkańców na zebraniach wiejskich.

Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek Wójta Gminy Mszana w związku z interpelacją Radnych Alojzego Wity i Piotra Kuczery ws. nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Mszana pośmiertnie Ks. Prałatowi Franciszkowi Pisulli, wieloletniemu proboszczowi parafii w Połomi.

Komisja Spraw Społecznych dokonała wyboru 2 radnych do prac w Komisji ds. przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. W wyniku głosowania wybrano Radnego Rafała Burę i Radną Beatę Wieszołek.

Komisja również pozytywnie zaopiniowała 2 wnioski o przyznanie Nagrody Wójta za osiągnięcia sportowe.
- wniosek Pana Sebastiana Kiermaszka z Mszany za zdobycie złotego medalu Mistrzostw Polski w Jiu-Jitsu w kat. senior, na zawodach w dniu 24-25.02.2018 r. w Luboniu.
- wniosek Pani Klaudii Mitko z Mszany za zdobycie I miejsca na Mistrzostwach Polski Jiu-Jitsu w kat. senior na zawodach 15.04.2018 r. w Sochaczewie.

 • spol_maj_2018_01
 • spol_maj_2018_02
 • spol_maj_2018_03
 • spol_maj_2018_04

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ - 26.04.2018

Tematem posiedzenia Komisji Rewizyjnej była analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r., skierowanie wniosku do RIO w Katowicach w/s udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mszana za 2017 r. oraz kontrola wydatkowania środków z budżetu gminy na realizację zadań związanych z budową i remontami dróg i chodników przy drogach gminnych i powiatowych w 2017 r.


Zadania związane z budową i remontami dróg i chodników przy drogach powiatowych w 2017 roku:
- Porozumienie dotyczące letniego i zimowego utrzymania chodników przy drogach powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie Gminy Mszana w 2017 r. – Powiat przekazuje Gminie dotację celową w wysokości 30.000,00 zł. Do tej kwoty wykonywane są prace związane z utrzymaniem chodników. W ramach tej umowy została także wykonana miejscowa przekładka chodnika na ul. 1 Maja w Mszanie.
- Porozumienie ws. budowy chodnika przy ul. Centralnej w Połomi  - przebudowa linii napowietrznej nN, teletechnicznej i oświetlenia – na kwotę 30.917,31 tys. zł.
- Porozumienie na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej ul. Wiejskiej z drogą gminną ul. Boryńską w Gogołowej”. Gmina poniosła koszty związane z budową oświetlenia w rejonie skrzyżowania – powstało 6 nowych punktów oświetleniowych, a 3 istniejące oprawy zostały przebudowane – na kwotę 29.616,97 zł.
Radni szeroko dyskutowali o zasadności remontu nawierzchni ulicy Górniczej (Wallacha), który został wykonany w ramach remontów cząstkowych oraz o braku chodnika na ul. Podgórnej.
Komisja wysunęła wniosek w sprawie wystąpienia przez Gminę Mszana do Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim o zwiększenie środków na porozumienie ws. letniego i zimowego utrzymania chodników przy drogach powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie Gminy Mszana.


Następnie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017 przedstawiła i omówiła Skarbnik Gminy Małgorzata Gąsior. Skarbnik odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wykonania budżetu Gminy Mszana w 2017 r.
Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia, informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana za 2017 r., informacją o kształtowaniu się przedsięwzięć wieloletnich za 2017 rok, informacją o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury. Badali także sprawozdania finansowe: bilans z wykonania budżetu, bilans łączny jednostek budżetowych, łączny rachunek zysków i strat oraz łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek.

Po dyskusji prowadzący obrady W-ce Przewodniczący Komisji Piotr Kuczera poddał pod głosowanie wniosek do RIO w/s udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mszana za 2017 r. Głosowało 4 Radnych. „Za” wnioskiem opowiedział się 1 Radny, 3 było „przeciw”, bez głosów „wstrzymujących się”. Na podstawie przeprowadzonego głosowania Komisja Rewizyjna zawnioskowała o nie udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Mszana za rok 2017. Opinia Komisji Rewizyjnej jest załącznikiem do protokołu. Została również przesłana przez Przewodniczącego Rady Gminy do zaopiniowania przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

 • rewizyjna_kwiecien_2018_01
 • rewizyjna_kwiecien_2018_02
 • rewizyjna_kwiecien_2018_03

POSIEDZENIE KOMISJI INFRASTRUKTURY I ROZWOJU GOSPODARCZEGO - 19.04.2018

Na swoim posiedzeniu Komisja analizowała wnioski dotyczące zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w sołectwie Gogołowa, a także w sołectwach Mszana i Połomia. Omawiany był temat działek w Gogołowej.


Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek, aby wnioski do studium o numerach 43 i 6, dotyczące przekształcenia terenów zielonych na budowlany w drugiej linii zabudowy wycofać ze studium i przekwalifikować na to konto mniejsze działki.


- Radny P. Kuczera ponowił wniosek o dokończenie remontu łącznika ulicy Przyległej z Centralną w Połomi;
- Radny A. Wita ponowił wniosek o wyrównanie garbu na odnodze ul. Wolności. Ponowił też wniosek o remont niebezpiecznego odcinka za mostkiem w kierunku p. Gojny, gdzie z powodu nierówności przewracają się przyczepy;
- Przewodniczący Komisji J. Wala zawnioskował, aby w planie remontów dróg gminnych uwzględnić: remont ul. Konopnickiej od skrzyżowania z ul. Skrzyszowską do posesji p. Kozielski, remont odcinka drogi gminnej ul. Krótkiej przy posesji p. Wija, remont najbardziej zniszczonych odcinków ul. Chabrowej, remont odcinka ul. Kopernika powyżej posesji p. Brudnego – do skrzyżowania z ul. Mickiewicza jest tam stary odcinek, który łączy się z nową nakładką koło posesji p. Brudnego.
- Radny A. Wita zgłosił, że sypią się 2 drogi gminne: odnoga ul. Wolności obok posesji p. Edwarda Rducha, jest tylko prowizorycznie naprawiona oraz droga za p. Ostrzołek – należałoby zaasfaltować odcinek, który jest obecnie tylko wysypany klińcem.

 • infrastruktura_kwiecien_2018_01
 • infrastruktura_kwiecien_2018_02
 • infrastruktura_kwiecien_2018_03
 • infrastruktura_kwiecien_2018_04

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW - 17.04.2018

Tematem posiedzenia była analiza kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy Mszana za 2017 r. Koszty funkcjonowania Urzędu Gminy Mszana za 2017 r. przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Gąsior.


Komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał w sprawie:
- zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2018 – 2026 ;
- zmiany budżetu Gminy Mszana na 2018 r.;
- podziału Gminy Mszana na stałe obwody głosowania,  ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
- rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz  warunków i sposobu ich przyznawania.

 • spoleczna_kwiecien_2018_01
 • spoleczna_kwiecien_2018_02
 • spoleczna_kwiecien_2018_03
 • spoleczna_kwiecien_2018_04
 • spoleczna_kwiecien_2018_05

POSIEDZENIE KOMISJI INFRASTRUKTURY I ROZWOJU GOSPODARCZEGO - 22.03.2018

Tematami posiedzenia były: informacja o stanie mienia komunalnego gminy, informacja na temat wniosków stanowiących podstawę do podjęcia działań z zakresu komunalizacji, informacja o planowanych przejęciach działek drogowych i sprawy bieżące.

Stan mienia komunalnego gminy Mszana oraz informację na temat wniosków stanowiących podstawę do podjęcia działań z zakresu komunalizacji omówił szczegółowo Pan Przemysław Gąsior, insp. ds. mienia komunalnego w UG. Najwięcej gruntów komunalnych stanowią grunty pod drogami – 24,6 ha, produkcyjne – 5,5 ha, tereny rolne – 7,1 ha, tereny usług publicznych – 8,2 ha, tereny usług sportu i rekreacji – 5,2 ha, zieleń nieurządzona – 10 ha. Informację o planowanych przejęciach działek drogowych – temat omówili Pan P. Gąsior i z-ca wójta Błażej Tatarczyk.

W sprawach bieżących Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Mszana darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej ewidencyjnie działkami nr 1392/374, 1424/375 i 1423/375 o łącznej powierzchni 9425 m2, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr GL1W/00073434/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Połomia – chodzi o działki pod boiskiem przy szkole w Połomi.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, będzie on głosowany na sesji RG.

Następnie Komisja analizowała wniosek mieszkańców o przejęcie drogi – odnogi ul. Bernatowiec w Połomi. W planie zagospodarowania istnieje jako droga, ale faktycznie nie jest nawet wydzielona. Komisja zajęła stanowisko, że odcinek ten nie może być obecnie przejęty przez Gminę, ponieważ nie jest wydzielony geodezyjnie. Powinni to zrobić mieszkańcy.

Członkowie Komisji zostali również zapoznani z koncepcją budowy sali gimnastycznej w Gogołowej.

Następnie dyskutowano temat podziału środków na zadania przy drogach powiatowych w ramach porozumienia z Powiatem Wodzisławskim. Uznano, że gmina nie powinna partycypować w kosztach nakładek na drogach, a jedynie w remontach chodników. Po dyskusji Komisja przegłosowała propozycję władz Gminy, aby 200 tys. złotych podzielić następująco:
- 150 tys. zł – na budowę chodnika wzdłuż ul. Centralnej w Połomi,
- 50 tys. zł – na remont chodnika przy ul. 1 Maja w Mszanie (od sklepu Dino).
Do tych środków taką samą pulę dołoży powiat.

Komisja jednogłośnie przegłosowała też pozytywnie przekazanie 25 tys. zł przez Gminę do Zarządu Dróg Wojewódzkich na projekt chodnika przy ul. Wolności. Zawnioskowano także, aby UG zwrócił do Zarządu Dróg Powiatowych o wykonanie projektu chodnika przy ul. Podgórnej w Połomi.


POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ - 20.03.2018

20 marca 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Mszanie odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mszana, na którym kontroli poddano dokumentację finansową za 2017 r. Członkowie Komisji skontrolowali faktury za 2017 rok, zeszyt delegacji, dofinansowanie do grup i stowarzyszeń działających przy Ośrodkach Kultury, listy uczestników wycieczek organizowanych przez GOKiR i wykaz wszystkich imprez, które były organizowane przez Ośrodek w 2017 roku, a także umowę promocyjną pomiędzy GOKiR Mszana i Jastrzębską Spółką Węglową.

Odpowiedzi i wyjaśnień udzielali: Dyrektor GOKiR Pan Rafał Jabłoński i księgowa jednostki Pani Blandyna Nowak.

Do kontrolowanej dokumentacji Komisja nie wniosła uwag.


POŁĄCZONE POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW ORAZ KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH - 19.03.2018

Połączone posiedzenie zwołano ze względu na zbieżne tematy prac obu komisji. A były to:

1. Analiza kosztów funkcjonowania jednostek oświatowych za 2017 r.
2. Analiza kosztów funkcjonowania i działalności instytucji kultury za 2017 r. oraz plany działań na 2018 r.

Komisje zapoznały się ze sprawozdaniami z wykonania budżetu za 2017 rok: Zespołu Szkół w Gogołowej, Szkoły Podstawowej w Mszanie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Połomi oraz Gminnego Przedszkola w Mszanie. Informacji udzielali dyrektorzy placówek i księgowe.

Następnie sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków za miniony rok przedstawiła księgowa i dyrektorzy Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mszanie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej. Dyrektorzy przedstawili też sprawozdanie z działalności w 2017 oraz plany działań na 2018 rok swoich placówek.

W sprawach bieżących Komisje zaopiniowały pozytywnie projekty uchwał do procedowania na najbliższej sesji Rady Gminy:
a/ w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2018 – 2026,
oraz:
b/ w sprawie zmiany budżetu Gminy Mszana na 2018 rok,
Projekty omówiła Pani Skarbnik Małgorzata Gąsior. Poinformowała m.in. o konieczności zabezpieczenia środków w budżecie na remont zespołu figuralnego w Połomi. Jest możliwość pozyskania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, projekt należy złożyć do 30 marca, do tego czasu muszą już być zabezpieczone środki w budżecie.

c/ w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszana w 2018 r.

d/ w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu
Gmina chce przeznaczyć 200 tys. zł na zadania na drogach powiatowych. Tak jak w latach poprzednich potrzeba jest uchwały RG w sprawie przekazania pomocy finansowej powiatowi, następnie Rada Powiatu podejmuje uchwałę ws. przyjęcia pomocy finansowej. Szczegóły zadań określi porozumienie spisane pomiędzy Gminą Mszana a Powiatem Wodzisławskim.

e/ w sprawie podziału Gminy Mszana na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Projekt uchwały omówiła Sekretarz Gminy Joanna Szymańska. Po zmianie Kodeksu Wyborczego Rada Gminy musi do końca marca br. podjąć ww. uchwałę. Przedstawiony projekt zakłada taki sam podział, jak został uchwalony w 2012 roku. Jedyną przesłanką do zmiany dotychczas obowiązującej uchwały Rady Gminy Mszana jest zmiana podstawy prawnej. Pani Sekretarz poinformowała, że projekt został wysłany do zaopiniowania Komisarzowi Wyborczemu, na razie nie przesłał on opinii.
Radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.

 • wspolna_03_2018_00
 • wspolna_03_2018_02
 • wspolna_03_2018_03
 • wspolna_03_2018_04

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW - 5.03.2018

Na swoim posiedzeniu Komisja omawiała projekty uchwał budżetowych i w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2018 – 2026. Projekty omówiła Skarbnik Gminy Małgorzata Gąsior. Odczytała Uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie ustalenia budżetu Gminy Mszana na 2018 rok. RIO nie zmieniła dochodów w porównaniu do projektu budżetu, który złożył Wójt. Usunęła z niego natomiast wszystkie zaplanowane na ten rok inwestycje. Nie zamyka to jednak Radzie Gminy drogi do wprowadzenia zmian do budżetu.


W projektach uchwał w sprawie uzupełnienia budżetu oraz zmiany budżetu Gminy Mszana na 2018 rok zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.349.862,00 zł, wprowadzając inwestycje, które były w projekcie budżetu. Po wprowadzonych zmianach różnica miedzy dochodami i wydatkami budżetu w kwocie 4.734.071,07 zł stanowi deficyt budżetu Gminy. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.


W głosowaniu Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie:
a/ Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2018 – 2026;
b/ zmiany budżetu Gminy Mszana na 2018 rok;
c/ uzupełnienia budżetu Gminy Mszana na 2018 rok.

Komisja Budżetu zaopiniowała także pozytywnie projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.

 • budzet_03_2018_00
 • budzet_03_2018_01
 • budzet_03_2018_02
 • budzet_03_2018_03

POSIEDZENIE KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH - 26.02.2018

Tematami posiedzenia były: działania prorodzinne na terenie gminy, realizacja programu 500+, Karta Dużej Rodziny oraz dożywianie dzieci i młodzieży w 2017 r., a także opiniowanie projektów uchwał i wniosków.
Prezentację na temat działań prorodzinnych na terenie Gminy przedstawiła Sekretarz Gminy Joanna Szymańska. Gmina Mszana w 2017 roku zajęła I miejsce w konkursie „Gmina przyjazna rodzinie”, zorganizowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego.
Szczegółowe informacje na temat dożywiania dzieci i młodzieży, Karty Dużej Rodziny oraz realizacji programu 500+ w 2017 r. przedstawiła Mirela Ledwoń.

W sprawach bieżących Komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał:
a/ w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas VI Szkoły Podstawowej w Połomi;
b/ w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów oraz doradców zawodowych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mszana;
c/ w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 rok;
d/ w sprawie nadania pośmiertnie tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Mszana”;
Na wniosek Wójta Gminy, tytułem ma pośmiertnie zostać uhonorowana Pani Maria Chorowska, która w okresie II wojny światowej uratowała żydowskiego więźnia obozu KL Auschwitz, a po wojnie była aktywną działaczką społeczną, założyła Koło Gospodyń Wiejskich i zespołu folklorystycznego „Mszanianka”.
e/ w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;
f/ w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji;
g/ w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.

Dalej w sprawach bieżących komisja opiniowania 2 wnioski ws. przyznania Nagrody Wójta za osiągnięcia sportowe.
1. Wniosek Pana Szymona Winklera z Gogołowej za zdobycie:
- I miejsca drużynowo na Motoparalotniowych Mistrzostwach Europy w Czechach, w sierpniu 2017 r.
- II miejsca jako naród na Motoparalotniowych Mistrzostwach Europy w Czechach, w sierpniu 2017 r.
- I miejsca jako naród na Motoparalotniowych Mistrzostwach Europy w Hiszpanii, w 2016 r.
Wniosek nie spełniał wymogów pod względem formalnym, w przypadku wszystkich osiągnięć został złożony po terminie. Dodatkowo Radni z Gogołowej zwrócili uwagę, że wnioskodawca nie jest mieszkańcem Gminy, faktycznie nie mieszka w Gogołowej, choć jest tu zameldowany.
W głosowaniu Komisji wyraziła jednogłośnie negatywną opinię ws. przyznania nagrody.
2. Wniosek p. Klaudii Mitko, za zdobycie II miejsca na Mistrzostwach Europy w jiu-jitsu ne waza młodzieżowców w dniach 27-29.10.2017 r. w Bukareszcie. Wniosek spełniał wymagania formalno-prawne.
W głosowaniu Komisji wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię ws. przyznania nagrody.
 
 • kom_spol_26_kwietnia_2018_01
 • kom_spol_26_kwietnia_2018_02
 • kom_spol_26_kwietnia_2018_03


POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ - 20.02.2018

Komisja przeprowadziła kontrolę dokumentacji finansowej za 2017 rok w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Połomi. Członkowie Komisji skontrolowali faktury, omawiali też stan techniczny budynku.

Do kontrolowanej dokumentacji Komisja nie wniosła uwag.


POSIEDZENIE KOMISJI INFRASTRUKTURY I ROZWOJU GOSPODARCZEGO - 19.02.2018

Na posiedzeniu Komisji informację o podjętych działaniach w zakresie rozwoju gospodarczego Gminy Mszana przedstawił Pan Jacek Wnuk, insp. ds. promocji i rozwoju gospodarczego w UG Mszana. Omawiano m.in. tereny inwestycyjne na tzw. Szybach Zachodnich w Mszanie oraz pomoc mieszkańcom w znalezieniu pracy.


Założenia do przetargów omówił ogólnie Pan Piotr Kowol, insp. ds. zamówień publicznych w UG Mszana. Obecnie są dwa otwarte postępowania przetargowe:
1. na budowę boiska wielofunkcyjnego w Mszanie, na którą w budżecie przeznaczono 600 tys. zł. Wpłynęło 5 ofert poniżej tej kwoty. Najkorzystniejsza wynosi 582 tys. zł.
2. na budowę przejścia z parku na teren GOKiR w Mszanie. Przetarg jest w trakcie, wykonawca, który złożył najlepszą ofertę musi dokonać uzupełnień.
Został już także ogłoszony przetarg na remont szatni sportowej w Mszanie. Termin składania ofert do połowy marca.


W sprawach bieżących na wniosek Przewodniczącego Komisji Pani Dorota Rajszys, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Funduszy Zewnętrznych UG w Mszanie przedstawiła informację nt. zimowego utrzymania dróg w gminie w obecnym sezonie 2017/2018. Na sali byli obecni przedstawiciele firm prowadzących Akcję zima.


W sprawach bieżących Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Mszana w latach 2018 – 2022”.


Komisja negatywnie zaopiniowała prośbę Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ws. przejęcia przez gminę na własność drogi – odnogi ul. Jastrzębskiej w Gogołowej.


Komisja opowiedziała się za przygotowaniem uchwały ws. poparcia przez Radę Gminy Mszana negatywnego stanowiska Związku Gmin Wiejskich RP wobec projektu ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej.


Komisja omawiała również skargę Pana J. Winklera z Gogołowej w sprawie nieuwzględnienia jego działek w Studium zagospodarowania na tereny usługowe. Komisja przegłosowała stanowisko, aby wszystkie te działki zostały wprowadzone do studium i przekwalifikowane zgodnie z wnioskiem właściciela.

 • kom_infrastr_19_kwietnia_2018_01
 • kom_infrastr_19_kwietnia_2018_02
 • kom_infrastr_19_kwietnia_2018_03
 • kom_infrastr_19_kwietnia_2018_04

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW - 22.01.2018

Tematem posiedzenia była realizacja projektów unijnych przez urząd gminy i jej jednostki w 2017 r. Mirela Ledwoń, Kierownik OPS omówiła realizowany w latach 2016 – 2017 projekt pozakonkursowy „Lepsze jutro”, informacje o projektach unijnych realizowanych w 2017 roku w szkołach w Mszanie, Połomi i Gogołowej przedstawił Michał Marek, Główny Księgowy UG w Mszanie. Realizacja projektów pozwala doposażyć placówki w nowoczesny sprzęt, nauczyciele dzięki nadgodzinom poprawiają swoją sytuację finansową, a uczniowie zyskują bogatą ofertę zajęć dodatkowych i wsparcie w nauce.
Urząd Gminy realizował też projekt z Funduszu Spójności - Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mszana na lata 2018 – 2022. Jest to dokument wymagany przy aplikowaniu o środki w ramach rewitalizacji. Gmina realizowała również projekt pn. „Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami”. W ramach projektu gmina pozyskała środki, z których zostały zorganizowane szkolenia dla pracowników, zakupiono oprogramowanie do obsługi podatków i opłat lokalnych, uruchomiono system powiadamiania klientów-bramka sms i zakupiony nowy serwer.

GOKiR Mszana realizował projekt pn. „Poznaj mało znane. Festiwale na pograniczu polsko-czeskim”. Szczegóły znajdują się w protokole z ww. posiedzenia.

 • komisja_budzet_01
 • komisja_budzet_02
 • komisja_budzet_04
 • komisja_budzet_05

POSIEDZENIE KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH - 18.01.2018

Komisja zapoznała się z ofertą placówek kultury i sportu na ferie zimowe 2018 r., bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w trakcie ferii zimowych oraz planem doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018.
GOKiR organizuje zajęcia stałe, a także wycieczki autokarowe, wyjazdy do kina i kulig. GOS organizuje turnieje sportowe, wyjazdy na lodowisko i narty oraz zabawy w wodzie na krytej pływalni w Połomi. Na basenie obowiązywać będzie także happy hours – wejście na 2 godziny w cenie 1 godziny. W świetlicy środowiskowej OPS w Połomi będą się odbywać zajęcia stałe, zarówno dla podopiecznych, jak i wszystkich chętnych dzieci. Prowadzone będą także działania profilaktyczne. Ponadto, dzięki środkom pochodzącym z Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych OPS zorganizuje dla 13 dzieci profilaktyczne zimowisko w miejscowości Małe Ciche w Tatrach.
Temat Planu doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018 przedstawiła Sekretarz Gminy Joanna Szymańska. Wstępnie planowane jest przeznaczenie na ten cel 1 % zaplanowanych środków na wynagrodzenia. Dopóki jednak nie zostanie ustalony przez RIO budżet gminy, Plan nie może zostać przyjęty.
W sprawach bieżących Komisja po dyskusji i poprawkach jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt Regulaminu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. Ustalono, że kwoty nagród zostaną zaproponowane po ustaleniu budżetu na 2018 rok przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
Także w sprawach bieżących Komisja jednogłośnie podjęła wniosek, aby nie wprowadzać zmian do Regulaminu przyznawania nagród Wójta Gminy za osiągnięcia sportowe.

 • komisja_spoleczna_01
 • komisja_spoleczna_02
 • komisja_spoleczna_04
 • komisja_spoleczna_05
 • komisja_spoleczna_06

POSIEDZENIE  KOMISJI REWIZYJNEJ - 15.01.2018

Tematem kontroli była:
1. Ściągalność i zwolnienia podatków i opłat lokalnych za 2017 r.
2. Dokumentacja Ochotniczych Straży Pożarnych za 2017 r. w zakresie otrzymanej dotacji z gminy.
Po zapoznaniu się z informacjami Komisja przegłosowała wniosek, aby środki z zaległości podatkowych, które uda się ściągnąć w 2018 roku, zostały przeznaczone w budżecie na dotacje ekologiczne do wymiany pieców przez mieszkańców Gminy Mszana.

POSIEDZENIE KOMISJI INFRASTRUKTURY I ROZWOJU GOSPODARCZEGO - 10.01.2018

Tematami posiedzenia były: Fundusz Sołecki w zakresie planów na rok 2018; Informacja o podjętych działaniach związanych z ochroną środowiska oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana.
Informację o podjętych działaniach związanych z ochroną środowiska przedstawiła Dorota Rajszys, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Funduszy Zewnętrznych. Radni szeroko debatowali na temat dofinansowań do wymiany źródeł ciepła.
Prace związane ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana przedstawiła Kierownik Referatu PI Pani Aleksandra Tkocz. Przedstawione do zaopiniowania Studium, uwzględniające wszystkie wnioski złożone przez mieszkańców w sprawie przekwalifikowania terenu na budowlany, zostało negatywnie zaopiniowane przez Zarząd Województwa Śląskiego. Po dyskusji w tym temacie uznano, że jedyną szansą jest skorygowanie założonych w Studium terenów budowlanych.
W sprawach bieżących Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały ws. Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mszana na lata 2017 – 2022. Komisja zapoznała się także z wnioskiem mieszkańców o przejęcie na własność Gminy drogi – odnogi łącznika ul. Centralnej z Przyległą w Połomi. Komisja nie zajęła ostatecznie stanowiska w tym temacie, gdyż pismo było skierowane do Wójta, a nie do Komisji.
Przewodniczący Komisji złożył wniosek o wystąpienie przez UG do Zarządu Dróg Wojewódzkich o zabudowanie świateł na skrzyżowaniu ul. Wodzisławskiej z Wolności, a Radny Alojzy Wita zawnioskował, by zgłosić na policję problem parkujących aut na szerokim chodniku przy wjeździe na autostradę w Mszanie. Radny Piotr Kuczera ponowił wniosek o dokończenie remontu łącznika ul. Przyległej z Centralną.

 • komisja_infrastruktury_01
 • komisja_infrastruktury_02
 • komisja_infrastruktury_03
 • komisja_infrastruktury_04

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ - 19.12.2017

19 grudnia odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, którego tematem była kontrola: dotacji Gminy do Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju oraz Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji  w Wodzisławiu Śl. za lata 2015 – 2016, a także zadania zrealizowane w ramach współpracy z JSW w 2016 roku.
Komisja nie wniosła uwag.


WSPÓLNE  POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY - 11.12.2017

Celem wspólnego posiedzenia była analiza projektu budżetu na 2018 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Skarbnik Gminy Małgorzata Gąsior poinformowała, że projekt budżetu został zgodnie z ustawowym terminem złożony przez Wójta w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Z powodu przeprowadzonych w latach 2015 – 2016 zwrotów podatków do JSW i GDDKiA jeszcze w tym roku Gmina nie spełni wymaganych wskaźników budżetowych, do których wyliczenia bierze się dane ze wspomnianego okresu czasu. Oznacza to, że Rada Gminy nie będzie uchwalać budżetu na 2018 rok, budżet ustali gminie RIO, co nastąpi prawdopodobnie w lutym 2018 r. Niemniej w trakcie roku możliwe będzie wprowadzanie zmian do budżetu przez Radę Gminy, tak jak to miało miejsce w roku obecnym.


W omawianym projekcie budżetu kwotę planowanych dochodów ustala się w wysokości 31.830.585,47 zł. Kwota dochodów obejmuje:
- dochody bieżące w wysokości 31.511.178,10 zł
- dochody majątkowe w wysokości 319.407,37 zł.
Łączną kwotę planowanych wydatków ustalono w wysokości 36.564.656,54 zł. Kwota wydatków obejmuje:
- wydatki bieżące w wysokości 30.214.466,70 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6.350.189,84 zł.
Największe wydatki zaplanowano w dziale oświata – 12,1 mln zł (w tym środki unijne), w dziale rodzina (w tym wypłata świadczenia 500+), GOS – 1,4 mln zł. Dotacja dla GOKiR wyniesie 700 tys. zł, dla Biblioteki Gminnej – 250 tys. zł, na rozwój sportu – 145 tys. zł, na działalność w ramach pożytku publicznego – 45 tys. zł, na zadania związane z ochroną środowiska – 50 tys. zł. Na 2018 rok został również wyodrębniony fundusz sołecki – zaplanowana kwota to 100.350,60 zł.
Deficyt budżetu ustalono na kwotę 4.734.071,07 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.
Następnie Pani Skarbnik omówiła temat kosztów obsługi obligacji w 2017 roku. Wykup obligacji rozpocznie się w 2020 roku i potrwa do 2026 r.


Na wspólnym posiedzeniu radni w poszczególnych komisjach opracowywali plany pracy komisji na 2018 r. Omówiono też projekt uchwały ws. planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 r. Projekt radni zaopiniowali pozytywnie.


Komisja wspólna pozytywnie zaopiniowała także projekty uchwał w sprawie:
- uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mszana na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r.
- w sprawie zmiany budżetu Gminy Mszana na 2017 rok.
- w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2017 – 2026.
- w sprawie wydatków budżetowych, których realizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 r.
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/56/2017 z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Mszana na 2018 rok.
- w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLI/32/2010 Rady Gminy Mszana z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.


POSIEDZENIE KOMISJI INFRASTRUKTURY I ROZWOJU GOSPODARCZEGO - 27.11.2017

Komisja dyskutowała o możliwości udzielania dotacji mieszkańcom na wymianę pieców. Przewodniczący Komisji Jarosław Wala zaproponował, aby zastanowić się nad możliwością refundacji kosztów poniesionych przez mieszkańców, którzy wymieniają piece w okresie, gdy w budżecie nie ma środków na dotacje.


Wójt Mirosław Szymanek przypomniał, że w latach 2015 – 2016 Gmina wypłacała dotacje z pożyczki z WFOŚ. Zostały przeprowadzone ankiety wśród mieszkańców, chętnych na wymianę pieca było sporo, ale gdy w 2016 roku okazało się, że WFOŚ dofinansowuje już wyłącznie piece klasy V, pracownicy Urzędu Gminy musieli sami dzwonić do mieszkańców, którzy złożyli ankiety i przekonywać ich do realizacji zadania, bo chętnych było coraz mniej. Nie każdy chciał mieć piec, w którym nie można spalić nawet gałązki lub papierka. Teraz sytuacja się zmieniła – w związku z wejściem w życie uchwały antysmogowej znacznie wzrosło zainteresowanie wymianą pieców.


Wójt dodał, że będzie szukał środków, aby w przyszłym roku Gmina znów udzielała dotacji, byłoby jednak błędem udzielanie ich na tych samych zasadach, co do tej pory. Mieliśmy bowiem jedne z najwyższych dofinansowań wśród okolicznych gmin.

Następnie komisja była na wizji terenowej na ulicy Szymborskiej w Mszanie, gdzie radni mogli zapoznać się ze stanem nawierzchni drogi. Mieszkańcy otrzymali już pismo, że droga zostanie doraźnie naprawiona, a w przyszłorocznym budżecie zaplanowano środki na budowę nowej nawierzchni wraz z odwodnieniem.

Następnie przedstawiciele firmy Helis zapoznali radnych z przygotowaną przez nich na zlecenie Gminy wstępną koncepcją zagospodarowania centrum Gogołowej, w ramach rewitalizacji tej miejscowości.
Na komisji omówiono także temat rozstrzygniętych przetargów w 2017 r. oraz stan realizacji zadań finansowanych z Funduszu Sołeckiego w latach 2016 – 2017.

 • infrastruktura_listopad_2017_01
 • infrastruktura_listopad_2017_02

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW - 23.11.2017

Tematami posiedzenia były:
- Inwestycje na terenie Gminy w 2017 roku – stan realizacji i finansowanie.
- Realizacja funduszu sołeckiego w 2017 roku.
- Sprawy bieżące.
Informacje przedstawiła Pani Aleksandra Tkocz, Kierownik Referatu Planowania i Inwestycji UG w Mszanie. Zwróciła uwagę, że środki z funduszu sołeckiego muszą być wykorzystane w danym roku kalendarzowym.


Radna Jolanta Cieślik zwróciła uwagę na fatalny stan cieku Mszanka, zadała pytanie odnośnie Spółki Wodnej, a mianowicie co należałoby zrobić, aby takowa spółka powstała na terenie Sołectwa Mszana. Po dyskusji uznano, że temat należy poruszyć na zebraniu wiejskim.


POSIEDZENIE KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH -  20.11.2017

Tematami posiedzenia były:
- Informacje o stanie realizacji zadań placówek oświatowych za rok 2016/2017.
- Edukacja ekologiczna na terenie gminy – działania proekologiczne.

Na Komisji obecni byli dyrektorzy wszystkich gminnych placówek oświatowych, którzy w skrócie przedstawili informacje o wynikach egzaminów gimnazjalnych i maturalnych w 2017 roku.  Pani Grażyna Chachulska, Dyrektor Zespołu Szkół w Gogołowej poinformowała, że wyniki egzaminu gimnazjalnego w szkole były na podobnym poziomie, jak w województwie, powiecie i gminie. Badanie przyrostu wiedzy wyszło pozytywnie. Natomiast złe były wyniki egzaminów maturalnych. Komisja dyskutowała, co było tego powodem.
Wyniki egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum w Mszanie omówiła Dyrektor SP w Mszanie, Pani Dorota Pukowiec. Były one na podobnym, a nawet wyższym poziomie niż w województwie. Końcowa analiza przeprowadzona w szkole wykazała, że nastąpił przyrost wiedzy.
Dyrektorzy szkół przedstawili także informacje o działaniach proekologicznych realizowanych w placówkach, a jest ich naprawdę dużo.


Informację na temat działań proekologicznych prowadzonych przez Gminę przedstawiła Pani Dorota Rajszys, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Funduszy Zewnętrznych UG. W 2016 r. były to:
1. Dotacje dla mieszkańców z budżetu gminy na następujące zadania: budowa odcinka systemu kanalizacji sanitarnej, budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, usuwanie materiałów zawierających azbest.
2. Dotacje dla mieszkańców ze środków WFOŚiGW w Katowicach, na zadania związane z wymianą istniejących źródeł ciepła na kotły c.o. V klasy lub kotły gazowe oraz montaż instalacji solarnych.
3. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci.
4. Akcje edukacyjne.

W sprawach bieżących Komisja dyskutowała nad kształtem Regulaminu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. Do prac nad Regulaminem Komisja powróci na jednym z kolejnych posiedzeń.


POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ - 13.11.2017

 Przedmiotem kontroli komisji były:
1. Drogi przejęte w zarząd przez Gminę – kontrola całej dokumentacji z tym związanej.
2. Kontrola Funduszu Sołeckiego za lata 2015 – 2016.
Komisja wysunęłą wnioski:
- Komisja Rewizyjna wnioskuje, aby Gmina odeszła od przejmowania prywatnych dróg w zarząd, na rzecz ich przejmowania na własność. Procedura powinna być następująca: wydzielenie działki drogowej, wykupienie terenu od prywatnych mieszkańców, przejęcie na własność gminy i dopiero taką drogę można remontować.
- Komisja Rewizyjna wnioskuje, aby wszystkie inwestycje na drogach w zarządzie, o które wnioskują mieszkańcy, były wcześniej omawiane na Komisji Infrastruktury i sesji Rady Gminy z podaniem uzasadnienia inwestycji.

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY -  26.10.2017

Głównym tematem łączonego posiedzenia wszystkich komisji Rady Gminy było omówienie propozycji stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2018 rok.
Radni pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał w sprawie podatku rolnego i leśnego. Propozycją Wójta było, aby stawki podatku od nieruchomości podnieść o 1,9 % (o tyle wzrósł wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017). Na dotychczasowym poziomie miałaby pozostać tylko stawka podatku za budynki pod działalnością gospodarczą. Większość radnych opowiedziała się za tą propozycją.


Stawkę opłaty targowej po głosowaniu Radni, zgodnie z propozycją Wójta, pozostawili na poziomie 15 zł za mb., a podatek od psa w wysokości 25 zł. Przegłosowano także pozostawienie tegorocznych stawek podatku od środków transportu, oprócz kwoty od przyczep, którą zmniejszono z 1100 zł do 500 zł.
W sprawach bieżących Wójt Mirosław Szymanek poddał pod dyskusję temat rewitalizacji centrum Gogołowej. W trakcie rozmów z Jastrzębską Spółką Węglową pojawił się temat współpracy w sprawach inwestycyjnych. Gmina musi jednak przedstawić Spółce konkretne projekty. Wójt i Radni skłaniali się ku budowie normalnej sali gimnastycznej zamiast dużej hali. W związku z tym na sesję przygotowany został projekt zmiany uchwały budżetowej, wprowadzający środki na przeprojektowanie hali na salę i uzyskanie zmiany pozwolenia na budowę. Koszt ma wynieść ok. 57 tys. złotych.


Na posiedzeniu Pan Wójt poddał również pod dyskusję plan rozbudowy Przedszkola Gminnego w Mszanie.
Następnie Pan Z-ca Wójta przedstawił do zaopiniowania projekt uchwały przygotowany na najbliższą sesję Rady Gminy w sprawie nowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Radni większością głosów przegłosowali konieczność podniesienia stawki za odbiór odpadów komunalnych z 10 zł do 12 zł od osoby.


Omówiono także projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Wodzisławskiego zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Gminy Mszana w zakresie letniego i zimowego utrzymania nawierzchni chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej. Radni większością głosów pozytywnie zaopiniowali projekt.

 • komisja_wspolna_01
 • komisja_wspolna_02
 • komisja_wspolna_03
 • komisja_wspolna_04

POSIEDZENIE KOMISJI INFRASTRUKTURY I ROZWOJU GOSPODARCZEGO - 23.10.2017

Głównymi tematami posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego były: założenia projektu „Udostępnienie Odry i Olzy”, dofinansowanego ze środków zewnętrznych oraz Program opieki nad zabytkami w Gminie Mszana.


Omawiano wyniki przetargu na „Utrzymanie zimowe dróg gminnych w Gminie Mszana w sezonie zimowym 2017/2018”, na który wpłynęły oferty tych samych firm, co w ub. roku. Są one jednak wyższe.


Omówiono również wyniki przetargu na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mszana w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 r.” Również oferty były wyższe od ubiegłorocznych, co będzie się wiązało z koniecznością podniesienia opłaty za odbiór śmieci.


W sprawach bieżących radni zostali poinformowani o sprawach związanych z Jastrzębską Spółką Węglową, remontami cząstkowymi dróg. Omawiano też wniosek w sprawie budowy stacji paliw Ekspress sp. z o.o. przy ul. Wodzisławskiej. Gmina stoi przed decyzją, czy dla tej inwestycji wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko czy też nie.  Komisja w głosowaniu opowiedziała się za tym, aby gmina odstąpiła od wymogu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

 • komisja_infrastruktury_01
 • komisja_infrastruktury_02
 • komisja_infrastruktury_03

POSIEDZENIE KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH - 19.10.2017

Głównymi tematami posiedzenia Komisji Spraw Społecznych były:
a/ Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
b/ Program współpracy z organizacjami pozarządowymi.
c/ Dożywianie dzieci i młodzieży.
Na Komisji omówiono i pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok. Komisja również zaznajomiła się i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały ws. Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok. W sprawach bieżących Komisja pozytywnie zaopiniowała 3 projekty uchwał w sprawie przekształceń szkół gminnych od 1 września 2017 roku, związanych z przepisami wprowadzającymi ustawę Prawo oświatowe.


Komisja odniosła się do wniosku radnego Alojzego Wity, który poprosił o przygotowanie projektu uchwały, na podstawie której Gmina przyznawałaby nagrody dla drużyn sportowych za awans. Po dyskusji uznano, że Gmina wspiera klub finansowo w ramach swoich możliwości, na podstawie otwartych konkursów ofert, a także utrzymuje obiekty sportowe, na których te kluby działają, kluby otrzymują również pomoc organizacyjną.


Komisja odniosła się także do wniosku Radnych Jarosława Wala i Piotra Kuczery o zmianę uchwały ws. ustanowienia Nagrody Wójta za osiągnięte wyniki sportowe. Radni wnioskowali o przywrócenie poprzednich wyższych nagród. Po dyskusji wniosek Radnych w sprawie podwyższenia kwot Nagrody Wójta został w głosowaniu odrzucony. Komisja ustaliła natomiast, że wróci do tematu opracowania regulaminu nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Temat ten ma być przedstawiony i omówiony na kolejnym posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych.

 • komisja_spoleczna_01
 • komisja_spoleczna_02
 • komisja_spoleczna_03

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ - 11.10.2017

Przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej z dnia 11 października 2017 r. była dokumentacja finansowa Urzędu Gminy. Informacji i wyjaśnień ze strony jednostki kontrolowanej udzielała Skarbnik Gminy Małgorzata Gąsior. Radni skontrolowali wyrywkowo faktury za 2016 rok, w tym wydatki na promocję w roku 2016. Komisja nie wniosła uwag do skontrolowanych dokumentów.


POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ - 25.09.2017

Przedmiotem kontroli komisji był pobór opłat za śmieci od mieszkańców i kontrola dokumentacji przetargowej na realizację zadania odbioru odpadów komunalnych.  Po zapoznaniu się z dokumentacją Komisja nie wniosła uwag.


POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW - 19.09.2017

Głównymi tematami posiedzenia były: informacja o wykonaniu budżetu Gminy za I półrocze 2017 r. oraz propozycje do projektu budżetu na 2018 r.
Informację o wykonaniu budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku przedstawiła Skarbnik Gminy Małgorzata Gąsior.

W sprawach bieżących Komisja zaopiniowała pozytywnie
2 projekty uchwał:
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/37/2017 Rady Gminy Mszana z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Połomi.
- w sprawie zmiany budżetu Gminy Mszana na 2017 rok.

 • budzetowa_wrzesien_01
 • budzetowa_wrzesien_02
 • budzetowa_wrzesien_03

 POSIEDZENIE KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH - 18.09.2017

Sport w gminie oraz stypendia i wyprawki szkolne były głównymi tematami posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 18 września br. Informacje o bazie sportowej przedstawił Dyr. GOS Adam Antończyk, a Kierownik Referatu AEI Katarzyna Bylicka, poinformowała o kwotach, które Gmina przeznacza na dotacje dla sportu. Oprócz dotacji do klubów sportowych, Wójt Gminy przyznaje również nagrody za osiągnięcia sportowe.


Szczegółowo omawiano stypendia naukowe dla najzdolniejszych studentów. Odczytano skierowane do Rady Gminy pismo studentki w sprawie kryteriów przyznawania stypendiów dla najzdolniejszych studentów. Kryteria są jednakowe wobec studentów z różnych uczelni, które mają odrębne systemy oceniania. Sekretarz Gminy Joanna Szymańska zaznaczyła, że nie da się stworzyć regulaminu, który dla wszystkich będzie sprawiedliwy, gdyż uczelnia uczelni nie jest równa. Ponadto niektóre uczelnie, oprócz ocen z egzaminów i ćwiczeń stosują tak zwane oceny końcowe modułu (OKM).

Po dyskusji Komisja Spraw Społecznych sformułowała wniosek o przygotowanie zmian w Regulaminie poprzez:
- podwyższenie średniej z 4,5 na 4,8 oraz z 5 na 5,3 w zależności od obowiązującej na danej uczelni skali ocen, aby stypendium trafiało do najzdolniejszej młodzieży
- wydłużenie terminu składania w 2017 roku wniosków o przyznanie stypendium do 30 listopada.
Komisja uznała także, że do obliczania średniej ocen należy brać pod uwagę tak jak do tej pory oceny z egzaminów (nie OKM).

 • spoleczna_wrzesien_01
 • spoleczna_wrzesien_02

POSIEDZENIE KOMISJI INFRASTRUKTURY I ROZWOJU GOSPODARCZEGO - 13.09.2017

Głównymi tematami komisji były: współpraca z ZDW i PZD, stopień realizacji zadań współfinansowanych ze środków Gminy oraz zasady „Akcji zima” na rok 2018. W tym ostatnim temacie ustalono, że Radni mogą wnosić swoje uwagi, jeśli je mają, do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


W sprawach bieżących omawiano temat budowy boiska wielofunkcyjnego przy SP w Mszanie. Inwestycja ma być realizowana z dofinansowaniem w ramach projektu LGD „Morawskie Wrota”. W budżecie na to zadanie zaplanowano 400 tys. złotych. Ogłoszono dwa przetargi na wybór wykonawcy, w obydwu najtańsze oferty przekraczają zabezpieczone środki w budżecie. Po dyskusji Komisja opowiedziała się za opcją przesunięcia realizacji inwestycji, tj. ogłoszenia przetargu na początek przyszłego roku.


Komisja zaopiniowała pozytywnie uchwały:
- w sprawie uchwalenia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszana w 2017 r.
- w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Mszana do podpisania Porozumienia o współpracy w ramach projektu "Udostępnienie Olzy i Odry" przeznaczonego do realizacji ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 – 2020.


Komisja zapoznała się też z projektem uchwały w sprawie zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Mszana a Gminą Marklowice - dotyczył wspólnej realizacji drogi na pograniczu Marklowic i Połomi. Dyskusję zakończono deklaracją dopracowania porozumienia z Gminą Marklowice. Ma ono zostać przedstawione Radnym na kolejnej Komisji Infrastruktury.

 • infrastr_wrzesien_01
 • infrastr_wrzesien_02
 • infrastr_wrzesien_03
 • infrastr_wrzesien_04
 • infrastr_wrzesien_05

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ - 24.08.2017

Przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej z dnia 24 sierpnia br. była dokumentacja przetargowa za I półrocze 2017 r. Po zapoznaniu się z dokumentacją Komisja nie wniosła uwag.

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH ORAZ KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW - 21.08.2017

Na wspólnym posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu omawiano przede wszystkim przygotowanie placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego i realizację zadań remontowych w szkołach, przedstawiono również informację na temat realizacji programów rządowych i unijnych przez placówki oświatowe.


W sprawach bieżących Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała wniosek Wójta Gminy o przyznanie nagrody w wysokości 1000 złotych za osiągnięte wyniki sportowe dla Pani Klaudii Mitko - za zdobycie II miejsca w Mistrzostwach Polski Seniorów w jiu-jitsu.


Radni obu Komisji pozytywnie zaopiniowali 2 projekty uchwał w sprawie:
a/ zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Mszana na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;
b/ zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Mszana na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Obie komisje zaopiniowały również pozytywnie dwa projekty uchwał w sprawie:
a/ zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2017 – 2026;
b/ zmiany budżetu Gminy Mszana na 2017 rok.

 • kom_wspolna_szkoly_01
 • kom_wspolna_szkoly_02
 • kom_wspolna_szkoly_03
 • kom_wspolna_szkoly_04

POSIEDZENIE KOMISJI INFRASTRUKTURY I ROZWOJU GOSPODARCZEGO - 09.08.2017

Głównymi tematami posiedzenia były: informacja na temat stopnia realizacji inwestycji i remontów w I półroczu 2017 r. oraz utrzymanie infrastruktury sportowej i infrastruktury ośrodków kultury. Informacji udzielali dyrektor GOS Adam Antończyk i Beatat Pogorzelska z GOKiR Mszana.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała dwa projekty uchwał, które będą procedowane na najbliższej sesji Rady Gminy:
a/ w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu;
b/ w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska obejmujących w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczenia.
W uchwale ustala się zasady udzielania dla osób fizycznych dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska, m.in. zadania polegające na budowie przyłączy kanalizacyjnych, przydomowych oczyszczalni ścieków lub zdjęcie i utylizacja materiałów budowlanych zawierających azbest. Wprowadza ona przepisy przejściowe, których nie ma w obecnie obowiązującej uchwale, pozwalające na refundację kosztów przyłącza kanalizacyjnego mieszkańcom, którzy wykonają tę inwestycję od 1 stycznia br. do czasu wejścia w życie nowej uchwały, nawet jeśli nie mają podpisanej z Gminą umowy na dotację.
W tym roku na dotację do podłączeń kanalizacyjnych podpisano 25 umów, gdyż na tyle było środków w budżecie. Złożonych jest jednak jeszcze 27 wniosków. Z tymi mieszkańcami umów nie podpisano, bo nie było środków w budżecie. Jeśli projekt uchwały zostanie przegłosowany i zatwierdzony przez nadzór prawny, możliwe będzie dofinansowanie budowy przyłączy tym mieszkańcom oraz kolejnym osobom, które złożą wniosek, pod warunkiem dostępności środków w budżecie.

W tym temacie wynikła dyskusja wśród radnych, zwracano uwagę, że mieszkańcy, którzy od pięciu - ośmiu lat mieli okazję skorzystać z dotacji, a do tej pory się nie podłączyli, nie powinni skorzystać na nowych przepisach. Ostatecznie po dyskusji, Komisja stosunkiem głosów 6 "za", 1 "wtrzymujący się", zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
 
 • kom_infrastr_sierpien_01
 • kom_infrastr_sierpien_02


POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ - 21.06.2017 r.

 

Przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu w dniu 21 czerwca były:
1. Kontrola koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy w latach 2015 – 2016.
2. Wydatkowanie środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w latach 2015 - 2016.


Informacji i wyjaśnień na temat koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy w latach 2015 – 2016 udzielała Pani Renata Studzińska, insp. ds. działalności gospodarczej i zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W gminie Mszana obowiązuje limit 45 punktów (25 – sklepy, 20 – bary), a koncesje obecnie wydane są dla 23 punktów. Limit określiła Rada Gminy uchwałą z 2003 roku. Wydawane są także koncesje jednorazowe. Obecnie nie trzeba na nie uzyskać zgody Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kiedyś taka zgoda była potrzebna. O koncesje jednorazowe może ubiegać się przedsiębiorca posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki OSP. Aby OSP mogło prowadzić sprzedaż na podstawie koncesji jednorazowej potrzebna jest kasa fiskalna.

Wydatkowanie środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w latach 2015 – 2016:
- Punkt Konsultacyjny, w ramach którego działa prawnik oraz certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Z porad mogą skorzystać osoby mające problemy z uzależnieniem, członkowie ich rodzin oraz każda inna osoba, która chce uzyskać informacje o uzależnieniach i sposobach ich zwalczania. Specjalista psychoterapii pełni dyżur raz w tygodniu naprzemiennie raz w Urzędzie Gminy Mszana i siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Połomi. Dyżury odbywają się w godzinach popołudniowych. Wynagrodzenie specjalisty to kwota 500,00 zł miesięcznie tj. 6.000,00 zł rocznie).
Prawnik udziela porad raz w miesiącu, w każdym sołectwie. Wynagrodzenie wynosi 1.500,00 zł.  Roczny koszt wynagrodzenia prawnika to kwota  18.000,00 zł.  
- GKRPA prenumeruje także czasopisma specjalistyczne z przeznaczeniem dla młodzieży naszych szkół – koszt to ok. 1.340,00 zł rocznie.
- GKRPA pokrywa także koszty wydawanych opinii biegłych sądowych (zespół składa się z lekarza psychiatry i psychologa – oboje zatrudnieni w WOLO w Gorzycach). Wydawane opinie określają stopień uzależnienia od alkoholu badanych osób i sugerują kierunek dalszego leczenia. Koszt jednej opinii to kwota 400, 00 zł. W roku 2016 przeprowadzono 14-krotnie takie badania. Koszt razem - 5.600,00 zł.

Ze środków GKRPA sfinansowano także:
- 14-ro dzieci, będących podopiecznymi Świetlicy Środowiskowej w Połomi skorzystało
w sierpniu 2016 r. z kolonii profilaktycznych – promujących zdrowy tryb życia,
w miejscowości Murzasichle. Koszt kolonii to kwota 9.786,00 zł;       
- zakupiono materiały promocyjne – plakaty i ulotki, w ilości 1.100 sztuk, które rozdysponowano do szkół, OPS i Ośrodków Zdrowia – za kwotę 831,80 zł;
- zakupiono materiały do prowadzenia zajęć w świetlicy środowiskowej w Połomi, w okresie wypoczynku letniego (tunel do ćwiczeń, materiały do zajęć związanych z ceramiką, materiały papiernicze). Razem koszt - 897,83 zł; - sfinansowano szkolenie w zakresie pomocy dziecku krzywdzonemu, zorganizowane przez Centrum Psychoedukacji, Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Katowicach, przeznaczone dla nauczycieli, pedagogów, pracowników socjalnych, policji i innych osób stykających się z przemocą. Koszt - 1.310,00 zł;
- udzielono dotacji dla Fundacji FENIX z Wodzisławia Śl. na realizację zadania „Narkotyki, dopalacze – droga donikąd”. Zadanie było realizowane dla uczniów Zespołu Szkół w Gogołowej. Kwota - 8.900,00 zł;
- finansowanie działania świetlicy środowiskowej w Połomi - 55.290,39 zł;
- opłaty sądowe - 206,00 zł;        
- wynagrodzenie komisji GKRPA - 19.480,50 zł;

Po dyskusji Komisja Rewizyjna przegłosowała wniosek (stosunkiem głosów 4 „za”, 1 „wstrzymujący się”), aby więcej środków z GKRPA przeznaczyć na profilaktykę, tj, wyjazdy i zajęcia dla dzieci, aby maksymalnie wykorzystać środki z puli na profilaktykę.


POSIEDZENIE KOMISJI INFRASTRUKTURY I ROZWOJU GOSPODARCZEGO - 20.06.2017 r.
 

Na posiedzeniu radni zapoznawali się z informacjami na temat rozstrzygniętych przetargów w I półroczu 2017 r., a także analizowano gospodarkę odpadami komunalnymi.

Sprawozdanie z zamówień publicznych realizowanych w roku 2017 przedstawiła Pani Aleksandra Tkocz, Kierownik Referatu Planowania i Inwestycji. Poinformowała m.in., że przetarg na koszenie skarp rowów i poboczy drogowych rozstrzygnięto dopiero za trzecim podejściem - poprzednie przetargi trzeba było unieważnić, gdyż ceny ofertowe przekraczały środki zaplanowane w budżecie.

Temat gospodarki odpadami komunalnymi oraz zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy przedstawiła Pani Dorota Rajszys, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Funduszy Zewnętrznych UG w Mszanie. Firma świadcząca usługi odbioru i zagospodarowania odpadów od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych w 2017 roku to Janusz Kuczaty Eko – Glob ul. Raciborska 37, 44-362 Bełsznica. Umowa z firmą została zawarta w dn. 25.10.2016 r. na okres 1 roku na kwotę 708 321,60 zł brutto, wypłacaną w 12 równych miesięcznych ratach po 59 026,80 zł brutto.
Ilość złożonych deklaracji na dzień 01.06.2017 r. – 1847.


Pani Kierownik omówiła działalność Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK - Mszana, ul. Tuskera 1): czynny w każdą sobotę, z wyjątkiem dni świątecznych od godz. 11:00 do 15:00. W PSZOK są nieodpłatnie odbierane dostarczone przez mieszkańców gminy następujące selektywnie zbierane odpady: odpady zielone i biodegradowalne, metal, odpady wielkogabarytowe, szkło, tworzywa sztuczne, plastik, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, opony, baterie i akumulatory, świetlówki, przeterminowane leki i chemikalia, odpady budowlano-remontowe.
Odpady są odbierane z posesji:
Zmieszane - 2 /m-c  
Popiół – zima 2/ m-c, lato 1/ m-c
Segregowane -1/ m-c
Zielone – zima 1/ m-c, lato 2/ m-c
Akcja „wystawka” – 1/rok wrzesień (18.09 -25.09.2017 r.)

W sprawach bieżących Kierownik Dorota Rajszys przedstawiła Komisji do zaopiniowania projekt uchwały ws. zmiany nazwy ul. 22 Lipca w Mszanie. Konieczność zmiany nazwy jest podyktowana przepisami ustawy dekomunizacyjnej.
Pani Kierownik poinformowała, że do mieszkańców tej ulicy zostały wysłane pisma z informacją i prośbą o propozycje nowej nazwy, jednak do Urzędu Gminy nie przyszła ani jedna odpowiedź. Nie wpłynęły też żadne wnioski i uwagi podczas konsultacji społecznych, przeprowadzonych w dniach 12 do 16 czerwca.

W toku dyskusji na posiedzeniu padły cztery propozycje: Przemysłowa, Szyby Zachodnie, Zachodnia, Spokojna. Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie propozycji nazwy. 6 na 8 członków Komisji opowiedziało się za nazwą „Szyby Zachodnie”, która nawiązuje do przeszłości ul. 22 Lipca, będącej dojazdem do nieistniejących już szybów zachodnich kopalni Moszczenica.

 

 • czerwiec_infrastr_01
 • czerwiec_infrastr_02
 • czerwiec_infrastr_03
 • czerwiec_infrastr_04

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW - 19.06.2017 r.
 

Na posiedzeniu omawiano głównie: planowane remonty w placówkach oświatowych podczas okresu wakacyjnego oraz realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.


W szkołach nie planuje się tego lata większych remontów, jedynie drobne naprawy. największym remontem będzie malowanie pomieszczeń części budynku szkoły oraz przedszkola w Połomi. Koszt - ok. 60 000,00 zł. Malowanie pomieszczeń szkolnych planowane jest w lipcu, a przedszkolnych do 16.08.2017 r. Remont został podyktowany zaleceniami sanepidu po ostatniej kontroli, środki na ten cel zostały zabezpieczone w tegorocznym budżecie.

Zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie:
Firma świadcząca usługi odbioru i zagospodarowania odpadów od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych w 2017 roku to Janusz Kuczaty Eko – Glob ul. Raciborska 37, 44-362 Bełsznica. Umowa z firmą została zawarta w dn. 25.10.2016 r. na okres 1 roku na kwotę 708 321,60 zł brutto, wypłacaną w 12 równych miesięcznych ratach po 59 026,80 zł brutto. Ilość złożonych deklaracji na dzień 01.06.2017 r. – 1847.

Za 2016 rok wpływy z tytułu „opłat śmieciowych” wyniosły 818 tys. złotych. Zwolnione z opłat są rodziny mające zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej, obecnie są to 34 rodziny. Saldo jest dodatnie, Gmina nie dopłaca do odbioru śmieci, na razie nie ma zagrożenia, że stawka opłaty wzrośnie, choć dzieje się tak w wielu gminach.
Zaległości w opłatach śmieciowych na koniec maja 2017 roku wynoszą ok. 56 tys. złotych, jest to 1,64 % w stosunku do przypisu za okres lipiec 2013 – maj 2017. Pracownicy referatu finansów za pośrednictwem strony internetowej, „Naszych Wieści Gminnych” i ogłoszeń w parafiach przypominają mieszkańcom o upływających terminach opłat za śmieci.

W toku dyskusji o budżecie, Radny Piotr Kuczera ponownie złożył wniosek o głosowanie nad projektem uchwały ws. zasad przyznawania diet radnym. Przewodnicząca Komisji Beata Wieszołek poddała pod głosowanie wniosek Radnego Piotra Kuczery, aby projekt uchwały ws. zasad przyznawania diet skierować jako wniosek Komisji na najbliższą sesję Rady Gminy. „Za” opowiedziało się 6 Radnych, 1 był „przeciw”, 1 „wstrzymał się” od głosu. Komisja przegłosowała wniosek o skierowanie projektu uchwały na sesję Rady Gminy.


POSIEDZENIE KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH - 13.06.2017

Posiedzenie miało niecodzienną formę, ponieważ w I części było połączone z obradami Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój. Tematem obrad było współdziałanie służb ratowniczych gmin Jastrzębie-Zdrój i Mszana na wypadek zdarzeń nadzwyczajnych.


Grzegorz Osóbka, komendant Straży Miejskiej w Jastrzębiu Zdroju poinformował o zmianach organizacyjnych w zakresie zarządzania kryzysowego w Jastrzębiu Zdroju. Od 1 czerwca Biuro Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój zostało włączone w struktury Straży Miejskiej, co wg pana Komendanta znacznie skraca czas reakcji w sprawach zdarzeń nadzwyczajnych. Komendant zadeklarował chęć ścisłej współpracy i pomoc dla naszej gminy. Przekazał też informację o corocznych ćwiczeniach zgrywających organizowanych w Jastrzębiu i zaproponował udział naszych jednostek OSP w tym ćwiczeniu.


Omawiano też konieczność wypracowania wspólnych rozwiązań w zakresie skrócenia czasu reakcji służb ratowniczych w sytuacjach zagrożenia i działaniach kryzysowych, głównie w zakresie reagowania przez PSP i OSP.


Z-ca wójta Błażej Tatarczyk przypomniał, że gmina stara się o wejście OSP w Połomi do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Radni obu gmin zaproponowali temat podpisania porozumienia w zakresie wspólnych szkoleń i wzajemnego korzystania z zasobów magazynów obrony cywilnej miasta i gminy. Radni z Jastrzębia podnosili również kwestie mieszkań kryzysowych i granic działania służb ratowniczych.


Po zakończeniu obrad radni z Jastrzębia wraz z wójtem Mirosławem Szymankiem pojechali do Połomi w celu oględzin remizy Straży Pożarnej wybudowanej w ramach Rewitalizacji Centrum Połomi.


Następnym punktem obrad był temat wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w czasie wakacji. Propozycje letnich zajęć stałych oraz wycieczek i imprez przedstawili kolejno: Mirela Ledwoń – kierownik OPS, Rafał Jabłoński, dyrektor GOKiR i Adam Antończyk – dyrektor GOS.

Pani Mirela Ledwoń poinformowała dodatkowo, że 14 dzieci z rodzin najbiedniejszych lub borykających się z różnymi problemami społecznymi z terenu naszej gminy w tym roku uda się na kolonie letnie nad morze. Koszty pokrywa gmina.


Pan Adam Antończyk poinformował radnych o tegorocznej przerwie technologicznej związanej z wymianą wody basenowej od 16 sierpnia – 3 tygodnie.
Do Rady Gminy, jak co roku wpłynęły informacje ze szkół. Żadna szkoła nie prowadzi zorganizowanych form wypoczynku przez wakacje.

 

 • czerwiec_spoleczna_1
 • czerwiec_spoleczna_2
 • czerwiec_spoleczna_3
 • czerwiec_spoleczna_4
 • czerwiec_spoleczna_5

 POSIEDZENIE KOMISJI INFRASTRUKTURY I ROZWOJU GOSPODARCZEGO - 29.05.2017 r.

Tematami posiedzenia były:
1. Planowane działania w zakresie melioracji oraz na ciekach wodnych.
3. Sprawozdanie z Akcji Zima oraz pozimowego sprzątania dróg i chodników.
4. Zapoznanie z zasadami finansowania i możliwościami pozyskania środków z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia.

Planowane działania w zakresie melioracji oraz na ciekach wodnych omówiła Pani Dorota Rajszys – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Funduszy Zewnętrznych. Poinformowała członków komisji, że w dniu 10.10.2016 Gminna Spółka Wodna Mszana złożyła wniosek o udzielenie pomocy finansowej na zadanie: odbudowa i konserwacja rowu Nr R-6 Sołectwo Połomia na dł. 875mb. Zadanie przewidziano do realizacji do 30.06.2017. Gmina przekaże GSW dotację w wysokości 90% kosztów zadania, jednak nie więcej niż 15.000zł. Rozliczenie dotacji nastąpi w drugim półroczu br.
Radny Łukasz Mura, pełniący funkcję przewodniczącego Gminnej Spółki Wodnej przedstawił członkom komisji zakres prac wykonywanych przez spółkę. Poinformował również, że zwrócił się z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. o dotację, jednak uzyskał odpowiedź negatywną.

Sprawozdanie z Akcji Zima oraz pozimowego sprzątania dróg i chodników - wzorem lat ubiegłych, w przetargu nieograniczonym dopuszczono do składania ofert częściowych, na każde sołectwo osobno. Na utrzymanie zimowe dróg gminnych w Gminie Mszana w sezonie zimowym 2016/2017 wyłoniono następujące firmy tj:
Sołectwo Mszana – Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Wodzisławiu Śląskim,
Sołectwo Połomia – Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Antoni Rduch,
Sołectwo Gogołowa – Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Mszanie z siedziba w Gogołowej.
Przedmiotem zamówienia zgodnie z umową było odśnieżanie, posypywanie dróg gminnych i chodników oraz montaż płotków przeciw śniegowych z podziałem na sołectwa. Umowa spisana była na okres zimowy tj.; od listopada 2016 do końca kwietnia br. Koszty poniesione podczas akcji zima za sezon 2016/2017 na wszystkie 3 sołectwa wyniosły 277 789,68 zł brutto, natomiast w sezonie 2015/2016 była to kwota 191 375,01 zł brutto, a 2014/2015 kwota 256 292,28 zł brutto.
Celem zwiększenia kontroli nad pojazdami spisano umowę z firmą Navisoft Wojciech Szymik z siedzibą w Jankowicach na wynajem 8 sztuk urządzeń typu GPS, a także świadczenia usług aktualizacji i przetwarzania danych.
Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację zamówienia wyniosło 2400 zł netto (2952 brutto) na cały sezon (50 zł netto na jeden ciągnik na jeden miesiąc).

Pozimowe sprzątanie dróg wykonała na zlecenie Gminy firma Dromet s.c. z Jastrzębia-Zdroju. Usługa została wykonana za kwotę 16 254 zł brutto tj; sprzątanie chodników wzdłuż dróg powiatowych 8 602,55 zł brutto oraz drogi i chodniki gminne 7 651,45 zł . Jednocześnie sprzątaniem dróg gminnych zajmowała się brygada z Gminy z uwagi na niska kwotę w budżecie przeznaczoną na pozimowe sprzątanie. Zakres wykonanych prac:
- chodniki powiatowe – 18 524 m2,
- drogi gminne - 16 475 m2 (Mszana 7495 m2, Połomia 1813 m2, Gogołowa 7167 m2).

Zasady finansowania i możliwości pozyskania środków z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia omówiła kierownik Dorota Rajszys. Gmina złożyła wniosek „Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia-etap 1”. Projekt realizowany jest w partnerstwie.


POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW - 22.05.2017 r.

Głównymi tematami posiedzenia były: sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r. oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych za 2016 r.
Skarbnik Gminy Małgorzata Gąsior odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Mszana sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok oraz pozytywną opinię RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mszana w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium absolutorium za 2016 rok.


Do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok Radni nie mieli pytań. W głosowaniu "za” zatwierdzeniem sprawozdania opowiedziało się 6 Radnych, bez głosów „przeciw”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.


ŁĄCZONE POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY - 15.05.2017 r.

15 maja 2017 r. w sali narad Urzędu Gminy w Mszanie odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mszana poświęcone analizie przedstawionego przez JSW S.A. wstępnego projektu połączenia bryły zwałowiska Pochwacie z terenem rekultywowanym w rejonie rzeki Szotkówki.

Więcej tutaj


POSIEDZENIE KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH - 11.05.2017 r.

Tematem posiedzenia była realizacja Programu 500+ oraz Karta Dużej Rodziny oraz wyniki rekrutacji do przedszkoli.


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Mirela Ledwoń poinformowała m.in., że od kwietnia do grudnia 2016 złożono 622 wnioski na świadczenie 500+, w tym 101 drogą elektroniczną. Programem zostało objętych 804 dzieci. Łączna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 3.336.458 zł.


Wyniki rekrutacji do przedszkoli omówiła Sekretarz Gminy Joanna Szymańska. Zaznaczyła, że są to wstępne dane, ponieważ komisje rekrutacyjne jeszcze pracują. Na rok szkolny 2017/2018 w Mszanie jest 125 miejsc w przedszkolu, w Połomi – 150 miejsc. Podanie o kontynuację wychowania przedszkolnego złożyli rodzice 80 dzieci w Mszanie i 111 w Połomi. Faktycznie więc wolnych miejsc na nowy rok szkolny jest 45 w Mszanie i 39 w Połomi. Do Przedszkola Gminnego w Mszanie w czasie rekrutacji wpłynęło 65 wniosków, do Połomi – 49. Gmina będzie prowadzić działania, aby wszystkie dzieci znalazły miejsce w przedszkolach. Już od kilku lat przedszkola były dobrze przygotowane na przyjęcie 3-5-latków. Gdyby nie zmieniły się przepisy oświatowe i 6-latki nie pozostałyby w przedszkolach, w tym roku w gminnych przedszkolach byłyby wolne miejsca nawet po przyjęciu wszystkich chętnych dzieci. Wójt Mirosław Szymanek przypomniał, że decyzję o rozbudowie przedszkola w Mszanie podjął na podstawie ówczesnych przepisów i prognoz demograficznych. Gdyby nie zmiana przepisów, dziś nie byłoby potrzebne nawet przedszkole w salkach. Teraz trzeba temat podjąć na nowo i zastanawiać się, gdzie zaadaptować dodatkowe oddziały.
Pani Sekretarz dodała, że powstanie dodatkowego oddziału będzie się wiązało z kosztami adaptacji i zatrudnienia kadry, ale jeśli Gmina tego zaniecha, i tak będzie ponosić koszty związane z pobytem dzieci w przedszkolach poza gminą oraz związane z mniejszą subwencją od Wojewody.

Komisja Spraw Społecznych zaopiniowała pozytywnie wniosek o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Mszana Panu Franciszkowi Sławikowi. Pozytywnie zaopiniowała też projekt uchwały w sprawie nadania rondu na terenie Gminy Mszana nazwy „Rondo Obrońców Bożej Góry”.

 • maj_spoleczna_01
 • maj_spoleczna_02
 • maj_spoleczna_03
 • maj_spoleczna_04

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ - 10.05.2017 r.

Przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu dnia 10.05.2017 r. było:

1. Kontrola dokumentacji finansowej GOS – w siedzibie Gminnego Ośrodka Sportu.
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016.
3. Skierowanie wniosku do RIO w Katowicach w/s udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mszana za 2016 rok.
4. Kontrola wydatkowania środków z budżetu Gminy na realizację zadań w porozumieniu z PZD, związanych z budową i remontami chodników w 2016 roku przy drogach powiatowych.
5. Kontrola dotacji do klubów sportowych i UMKS Delfin.
6. Kontrola dokumentacji powykonawczej remontów wykonywanych na obiektach rewitalizacji centrum Połomi.

Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia, informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana za 2016 r., informacją o kształtowaniu się przedsięwzięć wieloletnich za 2016 rok, informacją o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury. Badali także sprawozdania finansowe: bilans z wykonania budżetu, bilans łączny jednostek budżetowych, łączny rachunek zysków i strat oraz łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek.


Po analizie sprawozdania Komisja przygotowała wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2016 rok. Wniosek o udzielenie absolutorium jest wynikiem ustaleń z przeprowadzonych w trakcie roku budżetowego kontroli dokumentacji finansowej w Urzędzie Gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych.


Wniosek Komisja sformułowała na podstawie przeprowadzonego głosowania, w wyniku którego 3 członków opowiedziało się „za” udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2016, 2 członków było „przeciw”, bez głosów „wstrzymujących się”.


POSIEDZENIE KOMISJI INFRASTRUKTURY I ROZWOJU GOSPODARCZEGO - 25.04.2017 r.

Omówienie wstępnego projektu połączenia bryły zwałowiska Pochwacie z terenem rekultywowanym w rejonie rzeki Szotkówki było jednym z najważniejszych tematów kwietniowego posiedzenia Komisji Infrastruktury. Temat omówili przedstawiciele JSW S.A. i firmy Midach, która jest autorem opracowania. Radni mieli do projektu wiele pytań i wątpliwości, ponowna analiza tego tematu zostanie przeprowadzona na łączonym posiedzeniu Komisji, by każdy Radny mógł zapoznać się z problemem.


Na posiedzeniu zostały też szczegółowo omówione zasady funkcjonowania i finansowania oraz stanu technicznego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy oraz zadania inwestycyjne planowane do dofinansowania w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT) i w ramach Lokalnej Grupy Działania „Morawskie Wrota” (LGD).


W ramach RIT są to:
- Termomodernizacja budynku szatni sportowej w Mszanie;
- Budowa systemu wentylacji wraz z odzyskaniem ciepła (rekuperacja) w krytej pływalni w Połomi;
- Termomodernizacja wraz z ograniczeniem zużycia energii i niskiej emisji w budynku Zespołu Szkół w Mszanie. Poziom dofinansowania wynosi 85 proc. kosztów kwalifikowanych - związanych z termomodernizacją. Termin złożenia wniosków mija 30 maja.


W ramach Lokalnej Grupy Działania „Morawskie Wrota” (LGD). Gmina ma gotowy do złożenia projekt na budowę boiska ogólnodostępnego przy szkole w Mszanie. Dofinansowanie z PROW może wynieść 63,63 %. Gmina planuje złożyć wniosek na 400 tys. zł. Dofinansowanie może wynieść 254 tys., wkład własny Gminy – 145 tys. zł. Termin złożenia wniosku upływa 9 maja.

 

 • infrastruktura_kwiecien_01
 • infrastruktura_kwiecien_02
 • infrastruktura_kwiecien_03
 • infrastruktura_kwiecien_04
 • infrastruktura_kwiecien_05
 • infrastruktura_kwiecien_06

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW - 20.04.2017 r.

Działania proekologiczne, analiza kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 r. i analiza kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy Mszana za 2016 r. były głównymi tematami kwietniowego posiedzenia Komisji Budżetu.
Informację na temat działań proekologicznych przedstawiła Pani Dorota Rajszys, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Funduszy Zewnętrznych. Działania proekologiczne prowadzone przez gminę w 2016 r. to:
 1. Dotacje dla mieszkańców z budżetu gmin: na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest, na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i budowę przyłączy kanalizacyjnych.
2. Dotacje dla mieszkańców ze środków WFOŚiGW w Katowicach – w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji, na: montaż kotłów gazowych, montaż kotłów węglowych V klasy i montaż instalacji solarnych.
W związku koniecznością spłaty przez Gminę zaciągniętej na ten cel pożyczki z WFOŚiGW oraz mając na uwadze sytuację finansową Gminy i brak możliwości zaciągnięcia kolejnych pożyczek, w roku 2017 nie planuje się udzielania dotacji na powyższe zadania.


Radny Piotr Kuczera złożył wniosek, żeby posiedzenia Komisji Budżetu odbywały się regularnie co miesiąc, nawet jeśli w danym miesiącu odbywają się także łączone posiedzenia komisji. Rozgorzała dyskusja na ten temat. Wniosek poddano pod głosowanie. „Za” wnioskiem Radnego Kuczery opowiedziało się 2 Radnych, 2 „wstrzymało się” od głosu, 4 członków Komisji było „przeciw”. Wniosek nie został przyjęty.

 

 • budzetowa_kwiecien_01
 • budzetowa_kwiecien_02
 • budzetowa_kwiecien_03

POSIEDZENIE KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH - 10.04.2017 r.

Na posiedzeniu komisji dnia 10 kwietnia głównymi tematami były: bezpieczeństwo na terenie gminy oraz współpraca gminy z Powiatowym Urzędem Pracy.
Temat bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, działalności policji i służb ponadnormatywnych oraz zarządzania kryzysowego przedstawił Pan Władysław Bielasiński, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego w UG Mszana.
Temat współpracy Gminy z Powiatowym Urzędem Pracy przedstawiła Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim, Pani Anna Słotwińska-Plewka. Podała, że obecnie rynek pracy dla pracowników jest najlepszy od wielu lat, każdy kto ma chęci, znajdzie pracę. Jest to natomiast mniej korzystny czas dla pracodawców, w niektórych zawodach bardzo trudno znaleźć pracowników – praktycznie nie ma bezrobotnych kierowców samochodów ciężarowych czy budowlańców.

Komisja wybrała Z-cę Przewodniczącego, w miejsce Radnego Romana Bura, który zrezygnował z prac w tej komisji. Nowym Wiceprzewodniczącym został jednogłośnie wybrany Radny Rafał Bura.


Komisja zajęła się również ustną interpelacją Radnego Alojzego Wita, złożoną na sesji 27 marca 2017, którą Przewodniczący RG skierował do prac w komisji: czy ze środków z funduszy alkoholowych, które rozdysponowuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, można wesprzeć kluby sportowe działające w gminie, tj. KS Płomień Połomia i Start Mszana. Członkowie Komisji dyskutowali na temat form i wielkości przeznaczenia środków z funduszu na ww. działalność klubów zgadzając się, że nie można przekazać gotówki klubom do swobodnego rozdysponowania, ale na konkretny, z góry wskazany cel. W sprawie interpelacji Radnego Alojzego Wity Komisja zajęła następujące stanowisko:
Na rok obecny w funduszu antyalkoholowym nie ma zabezpieczonych środków na dodatkowe wsparcie klubów piłkarskich działających w Gminie Mszana, zwłaszcza że otrzymały już one dotację z budżetu Gminy w wysokości 65 tys. złotych każdy. Do tematu dotowania klubów sportowych z funduszy antyalkoholowych można podejść pod koniec roku na etapie prac nad nowym Programem Profilaktyki i podziałem środków na przyszły rok. Komisja stoi
na stanowisku, aby środki te kluby spożytkowały na działania profilaktyczne, ukierunkowane głównie na dzieci i młodzież.

 • spoleczna_kwiecien_01
 • spoleczna_kwiecien_02
 • spoleczna_kwiecien_03
 • spoleczna_kwiecien_04

POSIEDZENIE KOMISJI INFRASTRUKTURY I ROZWOJU GOSPODARCZEGO - 20.03.2017 r.

Temat działek będących własnością Gminy i wnioski stanowiące podstawę do podjęcia działań z zakresu komunalizacji oraz rozliczenie i wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego za rok 2016 oraz planów na rok 2017 - to były główne tematy marcowego posiedzenia Komisji Infrastruktury.


Podnoszono również problem zalewania wodą z drogi powiatowej posesji na skrzyżowaniu w Połomi (były bar Bocian) oraz temat zagrażającego bezpieczeństwu mostu nad rzeką Szotkówką. Ustalono, aby zwrócić się Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, aby orzekł, czy obiekt powinien zostać przez właściciela, JSW, wyburzony lub zabezpieczony.


ŁĄCZONE POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY - 09.03.2017 r.

Analiza kosztów funkcjonowania instytucji kultury za 2016 r.  była głównym tematem posiedzenia łączonego Komisji Rady Gminy dnia 9 marca. Radni rozpatrzyli też i zatwierdzili sprawozdania finansowe za 2016 r. Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji oraz Gminnej Biblioteki Publicznej.


Na łączonym posiedzeniu Wójt Mirosław Szymanek przedstawił także Radnym koncepcję nazwania ronda na granicy Mszany i Jastrzębia Zdroju im. Obrońców Bożej Góry, zorganizowania sesji i uroczystego odsłonięcia tablic z nazwą ronda. Radni jednogłośnie poparli tę inicjatywę.

 

 • wspolna_marzec_2017_01
 • wspolna_marzec_2017_02

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ - 28.02.2017 r.

Kontrola dokumentacji Ochotniczych Straży Pożarnych za lata 2014 – 2016 w zakresie otrzymanej dotacji z gminy, kontrola sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych Prezesa RIO po kompleksowej kontroli Gminy Mszana za lata 2012 – 2016 oraz kontrola dokumentacji będącej w posiadaniu UG dotyczącej inwestycji prowadzonych przez firmy telekomunikacyjne - były tematami Komisji Rewizyjnej, która odbyła się 28 lutego w Urzędzie Gminy. Na posiedzeniu wybrano także Z-cę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - został nim Radny Piotr Kuczera.


Zaplanowany początkowo na ten sam termin punkt obrad: GOKiR Mszana – kontrola kompleksowa dokumentacji finansowej oraz kontrola całej dokumentacji związanej z organizacją wszystkich imprez i wyjazdów za 2016 rok, z powodu wcześniej zaplanowanego urlopu dyrektora placówki został przełożony na 10 marca.

 • reziwyjna_luty_00
 • reziwyjna_luty_01

POSIEDZENIE KOMISJI INFRASTRUKTURY I ROZWOJU GOSPODARCZEGO - 27.02.2017 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych za rok 2016 w zakresie stopnia realizacji zaplanowanych inwestycji i remontów oraz stopnia wykorzystania zaplanowanych środków finansowych, a także omówienie przyjętych do realizacji w roku 2017 remontów dróg powiatowych i wojewódzkich oraz chodników wzdłuż tych dróg i omówienie planów na rok 2017 w zakresie rozwoju gospodarczego yły tematami posiedzenia komisji dnia 27 lutego 2017 r.

Realizacja zadań inwestycyjnych za rok 2016 ze stopniem wykorzystania zaplanowanych środków finansowych. W 2016 wykonano m.in.:
- budowa parkingu przy GOKiR Połomia /fundusz sołecki/ wykonanie: 25.886,72 zł - 86,29 %
- budowa drogi do boiska w Gogołowej /fundusz sołecki/ wykonanie: 57.713,90 zł - 96,19 %
- remont chodnika przy ul. Boryńskiej w Gogołowej/ wykonanie: 130 381,55 zł - 60,64 %
- remont chodnika przy ul. Jastrzębskiej w Gogołowej/ wykonanie: 352 830,90 zł  -  59,43%
- adaptacja budynków magazynowych przy ul. Tuskera w Mszanie/ wykonanie: 231.052,44 zł - 98,32 %
- budowa oświetlenia ulicznego/ wykonanie: 4920,00 zł - 12,30 %
- przełożenie kostki brukowej na wjeździe do szkoły w Mszanie/ wykonanie: 11.475,25 zł - 79,77 %
- termomodernizacja budynku szatni sportowej w Mszanie (RIT), projekt/ wykonanie: 49.900,00 - 58,82 %

Zadania remontowe na drogach za rok 2016:
- budowa kanalizacji deszczowej na ul. Krótkiej w Mszanie wraz z remontem nawierzchni. Wykonanie: 58.696,41 zł + 3700 zł (nadzór inwestorski);
- remont drogi ul. Centralnej (boczna za Lewiatanem). Wykonanie: 47.879,18 zł;
- przebudowa drogi na ul. Ks. Pisuli. Wykonanie: 60.770,31 zł;
- przebudowa ul. Cichej (łącznik ze Słoneczną). Wykonanie: 153.166,43 zł;
- roboty remontowe na drogach gminnych. Wykonanie: 197.294,82 zł (w tym chodnik na ul. Sportowej - 38.405,02 zł);

W ramach umowy zawartej pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Gminą Mszana w roku 2016 zrealizowano następujące zadania:
- Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Gogołowej: wkład finansowy Gminy - 34.862,50 zł
- Budowa chodnika w ciągu ul. Centralnej w Połomi: wkład finansowy Gminy - 37.800,71 zł
- Przebudowa chodnika przy ul. 1 Maja w Mszanie:  wkład finansowy Gminy - 77.138,63 zł
Ponadto w ramach porozumienia z Powiatem Wodzisławskim na utrzymanie letnie i zimowe chodników oraz poboczy wzdłuż dróg powiatowych, wykonano miejscową przekładkę chodnika i regulację studzienek kanalizacyjnych na ul. 1 Maja w Mszanie. Koszt wykonanych robót wyniósł 10.378,92 zł i pokryty został z dotacji celowej przekazanej przez Powiat, która w roku 2016 wyniosła 30.000 zł.

Następnie temat przyjętych do realizacji w roku 2017 remontów dróg powiatowych i wojewódzkich oraz chodników wzdłuż tych dróg w ramach zadań współfinansowanych ze środków budżetu Gminy omówił Z-ca Wójta Pan Błażej Tatarczyk.
Połomia:
- przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Centralnej wraz z przebudową słupów oświetleniowych w kierunku Gminy Marklowice, jako kolejny etap;
Mszana:
- przekładka chodnika przy skrzyżowaniu ul. 1 Maja z Turską obok marketu Dino,
w kierunku piekarni – stan tego odcinka jest fatalny;
- przekładka odcinka chodnika na ul. 1 Maja od wiaduktu autostradowego w kierunku ul. Moszczeńskiej;
Gogołowa:
- w tym sołectwie dużo chodników zostało zrobionych lub poprawionych, chodniki są obecnie w dobrym stanie. Obserwacji poddany jest odcinek chodnika w rejonie skrzyżowania ulic Wiejska - Boryńska z racji wystąpienia szkód górniczych.

Na temat działań w kierunku budowy chodników wzdłuż dróg wojewódzkich głos zabrał Wójt Mirosław Szymanek, przypominając, że priorytetem jest obecnie doprowadzenie do decyzji o remoncie drogi wojewódzkiej DW 933 – ul. Wodzisławskiej w Mszanie, gdyż rozwiąże to wiele problemów mieszkańców, w tym wzdłuż drogi pojawią się chodniki, których obecnie nie ma. Jest duża szansa, że remont DW 933 uzyska dofinansowanie, bez którego inwestycja będzie niemożliwa do przeprowadzenia. Koszt przebudowy całego odcinka, od Wodzisławia Śląskiego za Pawłowice (bez Jastrzębia) oszacowano na 127 mln złotych. Gminy, przez które przebiega DW 933 muszą jak najbardziej lobbować za tą inwestycją, bo pieniędzy do podziału w konkursie jest znacznie mniej, niż złożonych projektów.
Co do ul. Wolności w Połomi, także drogi wojewódzkiej, działania władz Gminy są obecnie nakierunkowane na poprawę bezpieczeństwa poruszania się pieszych – po licznych interwencjach Zarząd Dróg Wojewódzkich utwardził pobocze od skrzyżowania z ul. Wiejską w kierunku Świerklan, pobocza zostały także w ubiegłym roku wykoszone, a drzewa i pnie wykarczowane. Pan Wójt dodał, że od wielu lat podczas wszystkich rozmów z Zarządem Województwa interweniuje w sprawie chodnika na ul. Wolności, zwraca uwagę, że inwestycja ta jest bardzo oczekiwana przez mieszkańców i potrzebna i w województwie zdają sobie z tego sprawę. Dwa lata temu poinformowano go, że nowe zadania współrealizowane z gminami zostały wstrzymane, ponieważ było bardzo dużo już podpisanych umów do realizacji z samorządami.

W ostatnim punkcie posiedzenia plany na rok 2017 w zakresie rozwoju gospodarczego Gminy Mszana omówił Doradca Wójta ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Pan Jacek Wnuk. Zrelacjonował m.in. swoje spotkania z przedsiębiorcami, planującymi rozwój działalności na terenie Gminy, a także działania samorządu mające na celu pomoc przedsiebiorcom mającym firmy lub działki wzdłuż ulicy Wodzisławskiej, w celu uregulowania legalności zjazdów.

 

 • kom_infrastruktury_01
 • kom_infrastruktury_02
 • kom_infrastruktury_03

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY - 06.02.2017 r.

Na łączonym posiedzeniu Komisji Rady Gminy dnia 6 lutego omawiano temat wdrażania w Gminie nowych przepisów Prawa Oświatowego i tworzenia nowej sieci szkół. Dyrektorzy i księgowe ze szkół przedstawili też realizację planów finansowych jednostek oświatowych za 2016 rok.


Kierownik Referatu Edukacji, Katarzyna Bylicka omówiła, jakie są warianty przekształceń istniejącej sieci szkół w perspektywie dwóch najbliższych lat, czyli w tzw. okresie przejściowym:


- Zespół Szkół w Mszanie od 1.09.2017 r. do 31.08.2019 r. (oraz po 31.08.2019 r.) staje się
z mocy prawa Szkołą Podstawową o strukturze klas I-VIII. Do 30 listopada br. Rada Gminy musi podjąć uchwałę tworzącą formalnie SP w Mszanie. Dyrektor Zespołu Szkół staje się Dyrektorem SP. W szkole pozostaną wygasające oddziały gimnazjum, ale nie będzie go już
w nazwie.

- Odnośnie przekształcenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Połomi – omawiane i przedstawiane w kuratorium były trzy warianty:
Wariant 1. – W ZS-P będzie działać: Gminne Przedszkole w Połomi, Szkoła Podstawowa w Połomi o niepełnej strukturze klas I – VI oraz SP w Gogołowej o niepełnej strukturze klas VII – VIII. Wariant ten został negatywnie zaopiniowany przez Kuratorium Oświaty.
Wariant 2. - W ZS-P będzie działać: Gminne Przedszkole w Połomi oraz Szkoła Podstawowa w Połomi o strukturze klas I – VIII, ale w budynku w Połomi uczą się klasy I – VI, a klasy VII – VIII w budynku w Gogołowej. Ma to być rozwiązanie na najbliższe dwa lata, tzw. okres przejściowy wprowadzania reformy.
Wariant w ub. tygodniu zyskał wstępną akceptację Kuratorium Oświaty. 3 lutego pracownicy Kuratorium telefonicznie poinformowali władze Gminy, że po dodatkowych szkoleniach okazało się, iż ten wariant nie spełnia wszystkich wymogów nowych przepisów. Po wizycie w Kuratorium dn. 6 lutego br. zmodyfikowano ten wariant na następujący:
Wariant 3. -  W ZS-P będzie działać: Gminne Przedszkole w Połomi oraz Szkoła Podstawowa w Połomi o strukturze klas I – VIII. Oddziały klas VII – VIII zostaną w drodze odrębnej uchwały Rady Gminy przesunięte do budynku Szkoły Podstawowej w Gogołowej, powstałej z przekształcenia Gimnazjum. Na takie przesunięcia pozwalają przepisy.

- Odnośnie przekształcenia Zespołu Szkół w Gogołowej – omawiane i przedstawiane w kuratorium były trzy warianty:
Wariant 1. – Będzie działać Zespół Szkół złożony z LO i Szkoły Podstawowej w Gogołowej o niepełnej strukturze klas. Wariant ten został negatywnie zaopiniowany przez Kuratorium.
Wariant 2. – Będzie działać LO w Gogołowej z wygaszanymi oddziałami gimnazjalnymi oraz SP w Połomi o strukturze klas I – VIII, ale klasy VII – VIII będą uczyły się w Gogołowej. Do zeszłego tygodnia ten wariant miał pozytywną opinię Kuratorium. Obecnie, po ostatnich rozmowach, przygotowano zmodyfikowany wariant:
Wariant 3. – Będzie działać Zespół Szkół w Gogołowej złożony z LO i SP w Gogołowej o strukturze klas I – VIII, która powstanie z przekształcenia gimnazjum. Obecnie będą do niej dołączane tylko klasy wygasającego gimnazjum, na co pozwalają przepisy.

W uzupełnieniu prezentacji Sekretarz Gminy Pani Joanna Szymańska dodała, że końcowy efekt tych zmian będzie taki sam, jaki wypracował zespół ekspercki, natomiast forma przekształcenia będzie inna.


Rada Gminy będzie musiała w najbliższym czasie podjąć uchwałę ws. projektu dostosowania sieci szkół do nowego Prawa Oświatowego. W uchwale musi być ustalony plan sieci szkół i granice obwodów na okres od 1.09.2017 do 31.08.2019, plan sieci gimnazjów na okres od 1.09.2017 do 31.08.2019, warunki przekształcania gimnazjów w ośmioletnie SP oraz projekt planu sieci publicznych szkół podstawowych od 1.09.2019 r. Uchwała ta nie będzie stanowić aktu prawa miejscowego, będzie natomiast przedstawiona do Kuratora Oświaty w celu zaopiniowania. Opinia Kuratora, który musi ją wydać w terminie 21 dni, będzie wiążąca dla Gminy. Uchwałę Gmina przekazuje także do związków zawodowych oświaty do zaopiniowania.
Po opinii Kuratora Rada Gminy ponownie musi podjąć uchwałę, która będzie już aktem prawa miejscowego, a więc będzie poddana konsultacjom społecznym.  Uchwała ta musi zostać podjęta do 31 marca br.

 

 • kom_wspolna_01
 • kom_wspolna_02
 • kom_wspolna_03
 • kom_wspolna_04
 • kom_wspolna_05
 • kom_wspolna_06

POSIEDZENIE KOMISJI INFRASTRUKTURY I ROZWOJU GOSPODARCZEGO - 31.01.2017 r.

Założenia do przetargów organizowanych w roku 2017 na pozimowe sprzątanie dróg, bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz letnie utrzymanie pasa zieleni dróg gminnych były głównym tematem posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego dnia 31 stycznia 2017 r.


Omawiano zakres koszenia poboczy przez wybrane w przetargu firmy. - Oprócz koszeń wykonywanych przez firmę, także pracownicy służb technicznych UG wykaszają skarpy, skwery przy cmentarzach itp. W okresie wegetacji trawy jest tego bardzo dużo. Niektórzy mieszkańcy także wykaszają pobocza przy swoich posesjach, za co im bardzo dziękuję - mówił wójt Mirosław Szymanek.
W projekcie budżetu na rok 2017 zaplanowane jest na ten cel 70 tys. złotych. Pobocza są koszone na szerokość przynajmniej 1 metra.


Następnie omawiano zakres sprzątania dróg po zimie: przedmiot zamówienia obejmuje sprzątanie pozimowe dróg gminnych, chodników wzdłuż dróg gminnych i powiatowych, placów i parkingów. Szacunkowa ilość dróg i chodników przewidziana do pozimowego sprzątania to 35.000 m2 (zależne od ilości środków w budżecie), w tym ilość chodników powiatowych – 18.524,25m2.
W budżecie Gminy na pozimowe sprzątanie przeznaczono 25 tys. złotych.

Na posiedzeniu omówiono także projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Program ten musi zostać podjęty przez Radę Gminy w terminie do 31 marca każdego roku. Przed podjęciem stosownej uchwały Program podlega zaopiniowaniu przez Powiatowego Inspektora Weterynarii oraz Koła Łowieckie działające na naszym terenie.


WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY - 30.01.2017 r.

30 stycznia 2017 r. odbyło się łączone posiedzenie komisji Rady Gminy, na którym najważniejszymi tematami było omówienie przyjętych do realizacji w roku 2017 zadań inwestycyjnych i remontowych oraz planowane zmiany w sieci szkół. Omawiano także plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.


Wśród przyjętych do realizacji w roku 2017 zadań inwestycyjnych i remontowych są m.in.:
- budowa kanalizacji na ul. Granice w Połomi - gmina będzie starać się o dofinansowanie z PROW, które jest możliwe w wysokości 63,63 %;
- budowa drogi do boiska w Gogołowej - w tegorocznym budżecie zaplanowano na ten cel 100.000,00  zł. Planowany zakres: 26 miejsc postojowych 5x2,5 m, 3 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, droga manewrowa o szerokości 5,00, dł. 88 m, utwardzone dojście  do istniejącego placu zabaw o szerokości 2,0 m, dł. 32 m, oświetlenie uliczne wzdłuż budowanych miejsc postojowych 3 sztuki  – oprawy LED słupy aluminiowe.
- przebudowa odcinka drogi ul. Ks. Pisuli w Połomi, kwota w budżecie - 60.000,00 zł.
- przebudowa ul. Szkolnej w Połomi w kierunku pól w ramach środków pochodzących z budżetu województwa śląskiego, kwota w budżecie - 200.000,00 zł.
- rewitalizacja centrum Gogołowej, kwota zaplanowana w budżecie na ten rok - 100.000,00 zł.
- boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół w Mszanie - remont istniejącego boiska trawiastego, kwota w budżecie - 400.000,00 zł. Na inwestycję Gmina chce pozyskać środki z LGD Morawskie Wrota. Nabór wniosków będzie najprawdopodobniej w końcówce I półrocza. W ramach planowanej inwestycji przewiduje się: wykonanie nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 28,26x47,06 m zakończonej obrzeżami betonowymi, na której zlokalizowane zostanie boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią dwukolorową oraz dwu torowa bieżna lekkoatletyczna o szerokości torów 1,22 m. Na nawierzchni wyznaczone zostaną: boisko do gry w piłkę ręczną o wym. 20x40 m, dwa boiska do gry w piłkę siatkową o wym. 9,0x18,0 m, dwa boiska do koszykówki o wym. 15,0x28,0 m, bieżnia lekkoatletyczna dwutorowa o szerokości torów 1,22 m. Planowany jest montaż piłkochwytów i wykonanie dojścia do boiska, chodników oraz wykonanie niwelacji terenu, montaż koszy na śmieci, tablicy informacyjnej, 20 szt. ławek, wykonanie instalacji odwodnienia boiska.
- modernizacja boiska przy ZS w Gogołowej. W ramach planowanej inwestycji przewiduje się: wykonanie nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 22,16 x 44,16 m. Na nawierzchni wyznaczone zostaną: boisko do gry w piłkę ręczną o wym. 20x40 m, dwa boiska do gry w piłkę siatkową o wym. 9,0x18,0m, boisko do koszykówki o wym. 15 x 28 m. Gmina będzie się starać o dofinansowanie z programu Ministerstwa Sportu i Turystyki.
- ograniczenie zużycia energii i niskiej emisji w szkołach – w ramach RIT. Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Ograniczenie zużycia energii i niskiej emisji poprzez termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Mszanie przy ul. Sportowej 3 wraz z przebudową budynków.
- projekt i wykonanie punktów oświetleniowych - na odnodze ulicy Centralnej w Połomi, kwota zaplanowana w budżecie - 45.000 zł.
- termomodernizacja budynku szatni sportowej w Mszanie - w ramach RIT, kwota zaplanowana w budżecie to 100.000,00. Wniosek należy złożyć do końca maja. Gmina jest w posiadaniu dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego.
- budowa systemu wentylacji wraz z odzyskaniem ciepła na Krytej Pływalni w Połomi, kwota zaplanowana w budżecie - 50.000,00 zł. Wniosek powinien zostać złożony do końca maja. Jest przygotowywana specyfikacja przetargowa. Na opracowanie dokumentacji zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony.

W trakcie dyskusji władze gminy podkreślały, że to, które inwestycje będą ostatecznie realizowane, zależy od Regionalnej Izby Obrachunkowej, która ustali budżet Gminy na 2017 rok, a także od możliwości pozyskania dotacji zewnętrznych.

W drugiej części posiedzenia dyskutowano o założeniach zmian w sieci szkół w gminie po wejściu w życie nowych przepisów Prawa Oświatowego. Wójt poinformował o ty, że został powołany zespół ekspercki, którego zadaniem jest wspólne wypracowanie najkorzystniejszego dla uczniów i nauczycieli oraz samorządu wariantu nowej sieci szkół. W skład zespołu, oprócz Wójta i pracowników Urzędu Gminy weszli też dyrektorzy szkół, przedstawiciele związków zawodowych oświaty, Rad Pedagogicznych, Rad Rodziców i przedstawicieli Rady Gminy. Zaznaczył, że wariant nowej sieci szkół, wypracowany w gminie, musi zostać zaakceptowany przez Kuratorium Oświaty.

Radni przeanalizowali także punkt po punkcie Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok i po przegłosowaniu poszczególnych zmian skierowali projekt na najbliższą sesję Rady Gminy.

 


POSIEDZENIE KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH - 10.01.2017 r.

Oferta placówek kultury i sportu na ferie zimowe, bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w trakcie ferii, a także plan doskonalenia zawodowego nauczycieli były tematami posiedzenia Komisji Spraw Społecznych 10 stycznia 2017 r.


Dyrektor GOKiR Rafał Jabłoński przedstawił bogatą ofertę Ośrodków Kultury na ferie zimowe - GOKiR oferuje w ferie zarówno zajęcia stałe, jak i wyjazdy oraz imprezy. Do wyjazdów do kina czy Parku Trampolin GOKiR dopłaca – pokrywając koszty transportu i ubezpieczenia, uzyskuje także zniżkę
na bilety grupowe. - Do Parku Trampolin pojadą dwa autokary, lista chętnych zapełniła się błyskawicznie, na długo przed rozpoczęciem ferii, co oznacza, że mieszkańcy są zainteresowani ofertą Ośrodka i śledzą ją na stronach internetowych i facebooku - powiedział R. Jabłoński.
Wspomniał także o ciekawej inicjatywie Ośrodka Kultury w Gogołowej, gdzie organizowane będą ferie pod znakiem rzemiosła. Chętne dzieci odwiedzą z opiekunem miejscową kuźnię (planowane jest grillowanie), stolarnię, piekarnię i stadninę koni. Dyrektor podziękował mieszkańcom Gogołowej, którzy są otwarci na takie inicjatywy.


Ofertę Gminnego Ośrodka Sportu na ferie zimowe przedstawił z kolei dyr. Adam Antończyk. Poinformował m.in., że w poniedziałki będą organizowane wyjazdy
na lodowisko, we wtorki, środy i czwartki - zajęcia na basenie, a w piątki - wyjazdy na narty na stok Złoty Groń. W środy również odbędą się zajęcia z tenisa stołowego w szatni sportowej w Połomi. Jeśli dopisze pogoda, GOS planuje również zorganizować kulig na terenie wokół boiska w Połomi.
Ofertę Świetlicy Środowiskowej w Połomi na ferie zimowe przedstawiła kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, pod który podlega placówka, Mirela Ledwoń. Świetlica w ferie będzie czynna od godz. 7.30 do 15.30, zajęcia dla dzieci będą się odbywać od poniedziałku do piątku od 9.00 do 13.00 i mają charakter otwarty – są przeznaczone nie tylko dla wychowanków Świetlicy, ale i pozostałych dzieci zamieszkujących Gminę. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Organizowane będą m.in. zajęcia plastyczne, gry i zabawy, a wszystko w ramach zajęć profilaktycznych, mających na celu propagowanie zdrowego stylu życia i utrwalanie postaw abstynenckich.


Następnie radni omawiali Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 r. Zgodnie z przepisami, w tym roku w budżecie placówek musi być wyodrębniona kwota na dofinansowanie doskonalenia zawodowego w wysokości 1 procenta środków na wynagrodzenia dla nauczycieli. W poprzednich latach mogło to być od 0,5 %, do 1 %. W ubiegłym roku kwota ta wyniosła 33,9 tys. zł i stanowiła 0,75 % kwoty bazowej. Z tej puli nie wykorzystano 3 tys. zł – środki te przeszły do nadwyżki budżetowej. W tym roku wspomniane 1 % wyniesie 45,7 tys. zł.


POSIEDZENIE KOMISJI INFRASTRUKTURY I ROZWOJU GOSPODARCZEGO - 22.12.2016 r.

Remonty dróg w zarządzie w latach 2014-2016 były głównym tematem posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego dnia 22 grudnia 2016 r. Począwszy od roku 2014 Gmina, na wniosek mieszkańców, na podstawie umów zarządu remontowała następujące drogi: boczna odnoga ul. Ks. Styry w Mszanie, boczna odnoga ul. Wodzisławskiej w Mszanie (obok ul. Dębowej), odnoga ul. Centralnej w Połomi, boczna odnoga ul. Wesołej w Mszanie, odnoga ul. Centralnej w kierunku p. Salamon w Połomi, ul. Nowa w Mszanie (zrobiona jako droga w klińcu), łącznik ul. Wodzisławskiej z ul. 1 Maja w Mszanie, boczna odnoga ul. Centralnej w Połomi (kierunek p. Wilk i p. Salamon), odnoga ul. Centralnej za Lewiatanem w Połomi.

Obecnie są jeszcze złożone wnioski na:
MSZANA:
- odnoga ul. Wodzisławskiej w Mszanie, w kierunku p. Gonsior
- odnoga ul. Wodzisławskiej w kierunku p. Bura, prowadząca do łącznika z ul. 1 Maja
- odnoga ul. Wodzisławskiej obok p. Pawera
- łącznik ul. Spacerowej z Ks. Styry (w kierunku p. Pawlas, niedaleko MOP Mszana)
- odcinek odnogi ulicy Skrzyszowskiej
POŁOMIA:
- odcinek na tzw. Bernatowcu w rejonie posesji p. Rduch – I etap jest zrobiony, do wykonania są kolejne;
- kolejny odcinek na tzw. pięciodrodze – górna część jest na etapie wydzielania, niektóre odcinki na etapie komunalizowania

Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Jarosław Wala podważał zasadność remontowania dróg w zarządzie, mówiąc że Gmina nie powinna przeznaczać środków na drogi prywatne. Zdaniem Radnego należy najpierw teren odkupić, a potem remontować. Zgłosił wniosek, aby w pierwszej kolejności remontować drogi gminne. Wójt gminy Mirosław Szymanek i z-ca wójta Błażej Tatarczyk podkreślali, że wątpliwości Radnego Wali to problem interpretacji przepisów. Wójt również zastanawiał się, czy Gmina może, na korzyść mieszkańców, remontować drogi w zarządzie. - Po rozmowach z prawnikiem podjąłem decyzję, że taką politykę będzie prowadził, ponieważ jest bardzo dużo problemów drogowych, o które mieszkańcy interweniują od wielu lat. Dlatego też drogi te są brane w zarząd i remontowane – dla dobra i na wniosek mieszkańców - wyjaśniał wójt Mirosław Szymanek.


POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ - 13.12.2016 r.

Komisja Rewizyjna spotkała się 13 grudnia 2016 r. w Urzędzie Gminy Mszana. Zakres kontroli: Dokumentacja przetargowa w Urzędzie Gminy Mszana za lata 2015 – 2016. Komisja nie wniosła żadnych uwag.


Na posiedzeniu ustalano także Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 r.


POSIEDZENIE KOMISJI WSPÓLNEJ - 12.12.2016 r.

12 grudnia odbyło się łączone posiedzenie komisji Rady Gminy w sprawie budżetu na 2017 rok. Wójt poinformował Radnych, że tak jak to sygnalizował już od wiosny, wskaźniki budżetowe z powodu zwrotów podatku do JSW i GDDKiA nie zostaną spełnione i w związku z tym budżet nie może zostać uchwalony w trybie normalnej procedury - a więc uchwalony przez Radę Gminy.


Gdyby niedochowanie wymaganych wskaźników wynikało z zadłużenia gminy lub złego zarządzania, Regionalna Izba Obrachunkowa narzuca budżet naprawczy. Jednak sytuacja naszej gminy jest inna: obniżenie wskaźników wynikło ze zwrotów podatku w roku 2015 i 2016 za lata 2003 - 2010 do JSW i GDDKiA.

- Zwroty kwot na sumę 17 milionów złotych doprowadziły do niespełnienia zasad określonych w artykule 243 ustawy o finansach publicznych. Nie ma możliwości dokonania zmian, które skorygowałyby niekorzystne wskaźniki, ponieważ do obliczenia wskaźnika bierze się okres trzech lat poprzedzających rok budżetowy, w tym wykonanie budżetu za 2015 rok- wyjaśnia skarbnik gminy Małgorzata Gąsior. - Niespełnienie wskaźników wiąże się z brakiem możliwości uchwalenia budżetu na rok 2017 przez Radę Gminy. Zgodnie z artykułem 240b ustawy o finansach, budżet jednostki samorządu terytorialnego ustala RIO i w tym przypadku może on być ustalony bez zachowania wspomnianych wskaźników - dodaje skarbnik.


Oprócz budżetu na przyszły rok, wspólne obrady komisji zdominował temat budowy odcinka chodnika przy ulicy Wolności w Połomi, od skrzyżowania z ul. Wiejską w stronę Świerklan. Na posiedzenie przyszło małżeństwo, miezkające przy tej drodze.


Urząd Gminy już na początku grudnia wysłał pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich, w sprawie chęci zawarcia porozumienia, by Gmina mogła partycypować w kosztach budowy, np. poprzez opracowanie dokumentacji projektowej. 12 grudnia przyszła odpowiedź, w której zarządca drogi przyznaje, że budowa chodników wzdłuż dróg wojewódzkich z uwagi na bezpieczeństwo pieszych jest zasadna, jednocześnie informuje, że "warunkiem budowy jest zapewnienie finansowania, poprzez umieszczenie inwestycji w planie rzeczowo - finansowym inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich". ZDW dodaje, że w ostatnich latach środki na inwestycje i remonty zostały znacznie ograniczone, ostateczną decyzję o zadaniach, które będą realizowane na drogach wopjewódzkich podejmie Zarząd Województwa Śląskiego.


- Chciałbym, ale nie da się wszystkich spraw rozwiązać od razu. Problemy na drogach wojewódzkich mamy nie tylko w Połomi, ale i na ulicy Wodzisławskiej w Mszanie, gdzie przecież wcale nie ma chodnika. Etapami staramy się realizować wnioski mieszkańców - mówi wójt Mszany Mirosław Szymanek. Przypomnina, że w 2016 roku odbyło się na ul. Wolności kilka wizji lokalnych z udziałem przedstawicieli ZDW. Gmina uzyskała od zarządcy drogi wykoszenie poboczy, które przez lata były zaniedbane, poprawiono także odwodnienie. - Mamy obietnicę, że do końca roku pobocze na feralnym odcinku ulicy Wolności ma zostać utwardzone zdrapką asfaltową, co na pewno poprawi tam sytuację pieszych - mówi wójt.

 

 • komisja_wspolna_grud_01
 • komisja_wspolna_grud_02
 • komisja_wspolna_grud_03
 • komisja_wspolna_grud_04
 • komisja_wspolna_grud_05
 • komisja_wspolna_grud_06

POSIEDZENIE KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH - 28.11.2016

Głównymi tematami posiedzenia Komisji Spraw Społecznych 28 listopada były: informacja o stanie realizacji zadań oświatowych placówek za rok 2015/2016, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminu oraz dożywianie dzieci.


Informację o stanie realizacji zadań oświatowych placówek za rok 2015/2016 przedstawiła Pani Katarzyna Bylicka, Kierownik Referatu Administracji, Edukacji i Informacji Urzędu Gminy w Mszanie.


Informację o wynikach sprawdzianu na zakończenie Szkoły Podstawowej i egzaminu kończącego Gimnazjum przedstawiły: Pani Janina Krzyżok, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Połomi, Pani Grażyna Chachulska, Dyrektor Zespołu Szkół w Gogołowej oraz Pani Renata Gałaszek, Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół w Mszanie.


O skali dożywiania dzieci w Gminie mówiła z kolei kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie, Mirela Ledwoń.

 

 • komisja_spoleczna_01
 • komisja_spoleczna_02
 • komisja_spoleczna_03

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY - 22.11.2016

Omówienie spraw związanych z opracowaniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana było głównym tematem łączonego posiedzenia komisji Rady Gminy. Gościem posiedzenia był urbanista z firmy, która opracowuje dla Gminy studium.

Radni, po zapoznaniu się z wszystkimi problemami i ewentualnymi zagrożeniami związanymi z nowymi procedurami, podjęli wniosek o kontynuowaniu prac nad zmianami w Studium. Wniosek został przegłosowany jednogłośnie.


Na wspólnym posiedzeniu Radni przyjęli także wniosek, aby Gmina zleciła opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację krytej pływalni w Połomi oraz termomodernizację Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Połomi. Projekty te powinny czekać w gotowości, jeśli będzie możliwość sięgnięcia po dofinansowanie ze środków zewnętrznych na realizację tych inwestycji.

 

 • komisja_wspolna_01
 • komisja_wspolna_02
 • komisja_wspolna_03

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW - 17.11.2016

Na posiedzeniu omawiane były informacje na temat stanu realizacji i finansowania inwestycji na terenie Gminy oraz realizacja funduszu sołeckiego w 2016 r.  Na posiedzeniu dokonano również wyboru Z-cy Przewodniczącego Komisji. Został nim jednogłośnie wybrany Radny Marek Kotula.


Komisja pozytywnie zaopiniowała także projekt uchwały ws. zmiany Uchwały Nr XIII/112/2015 Rady Gminy Mszana z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Mszana na 2016 rok, która ma być procedowana na obecnej sesji.

 • budzet_listopad_01
 • budzet_listopad_02
 • budzet_listopad_03

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ - 16.11.2016

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się 16 listopada 2016 r. w Zespole Szkół w Gogołowej. Zakres kontroli: Dokumentacja finansowa oraz remonty i inwestycje w latach 2014 – 2015.


POSIEDZENIE KOMISJI INFRASTRUKTURY I ROZWOJU GOSPODARCZEGO - 15.11.2016

Na posiedzeniu omawiane były informacje na temat rozstrzygniętych przetargów w zakresie Akcji Zima 2016/2017 oraz odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy w roku 2017, a także remonty dróg w zarządzie w latach 2014-2016.

W przetargu nieograniczonym  na utrzymanie zimowe dróg gminnych w Gminie Mszana w sezonie zimowym 2016/2017 (otwarcie ofert nastąpiło 05.10.2016) złożone zostały 3 oferty, dla poszczególnych części zamówienia: Sołectwo Mszana – 1, Sołectwo Połomia – 1, Sołectwo Gogołowa – 1. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty. Wybrane oferty są na poziomie cenowym podobnym do ubiegłorocznych i zostały złożone przez te same firmy, co w ubiegłym roku. Przedmiotem zamówienia było odśnieżanie, posypywanie dróg gminnych i chodników oraz montaż płotków przeciw śniegowych z podziałem na sołectwa. Umowa spisywana jest na okres zimowy od listopada br. do końca kwietnia przyszłego roku.
Sołectwo Mszana będzie odśnieżane przez SKR w Wodzisławiu Śląskim, oferta wynosi 113.648,40 zł brutto; Sołectwo Połomia – PHU Antoni Rduch w Połomi za cenę 110.905,20 zł brutto; Sołectwo Gogołowa – SKR Mszana z/s w Gogołowej za cenę 50.349,60 zł brutto. Jest to wartość szacunkowa, końcowe rozliczenie zależeć będzie od ilości faktycznie wykonanych usług i zużytego materiału.


Odpowiedzialność za wyjazdy spoczywa na firmach, jednak w godzinach pracy urzędu w przypadku zgłoszeń od mieszkańców on i jego referat również mogą wydać decyzję co do wyjazdu. Firmy muszą dołączyć do oferty przetargowej polisy ubezpieczeniowe, z których mogą być regulowane ewentualne roszczenia kierowców, jeśli zostanie udowodnione, że zdarzenie drogowe było spowodowane złym utrzymaniem nawierzchni drogowej.


Na posiedzeniu zapoznano Radnych z przetargiem na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy w roku 2017. Otwarcie ofert nastąpiło 26.09.2016 r. Wpłynęły 2 oferty:
- Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO – GLOB” Janusz Kuczaty z Bełsznicy na kwotę brutto 708 321,60 zł,
- „EKO” Sp. jawna z Rybnika na kwotę 826 914,87 zł.
Druga oferta była droższa o 118 tys. złotych od pierwszej. Tańsza, firmy „EKO – GLOB” pozwoli na utrzymanie dotychczasowej stawki odbioru śmieci od mieszkańców. Nowa firma jeszcze w listopadzie zacznie dostarczać swoje kubły do segregowania popiołu do każdej posesji, natomiast firma „EKO”, która obecnie obsługuje gminę, będzie odbierać swoje kubły po zakończeniu ostatniego wywozu popiołu.

Na posiedzeniu omawiano także remonty dróg w zarządzie Gminy Mszana lata 2014-2016. Gmina ma wzięte w zarząd 12 dróg, w tym 8 w Mszanie i 4 w Połomi. Przejmowanie w zarząd polega na wydzieleniu działek i spisaniu umów z właścicielami każdej z działek w pasie drogi,
na podstawie art. 8 ust. 2 i 3 Ustawy o drogach publicznych.
W roku 2016 remontowane były: boczna odnoga ul. Centralnej za Lewiatanem;
W roku 2015: boczna odnoga ul. Skrzyszowskiej II etap;
W roku 2014: boczna odnoga ul. Centralnej; boczna odnoga ul. Skrzyszowskiej I etap; łącznik ul. Wodzisławskiej z ul. 1 Maja; ul. Nowa (droga w klińcu); boczna odnoga ul. Centralnej; boczna odnoga ul. Wesołej; boczna odnoga ul. Centralnej.
Z remontów cząstkowych:
- boczna odnoga ul. Wodzisławskiej (obok Dębowej); boczna odnoga ul. Ks. Styry.

 • infrastruktura_listopad_01
 • infrastruktura_listopad_02
 • infrastruktura_listopad_03

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY - 27.10.2016


Propozycje stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2017 rok były głównym tematem łączonego posiedzenia wszystkich Komisji Rady Gminy Mszana dnia 27 października 2016. Wypracowane po długiej dyskusji propozycje stawek będą uchwalane na najbliższej sesji Rady Gminy.


Podatek rolny i leśny ma być w przyszłym roku nieco niższy niż obecnie, co wynika z obniżki średniej ceny skupu żyta oraz średniej ceny skupu drewna.

Większość podatków od nieruchomości ma wzrosnąć o 1,4 %, czyli w przypadku domów mieszkalnych o 1 grosz za metr kwadratowy. W przypadku podatku od nieruchomości przeznaczonych pod działalność gospodarczą wójt zaproponował pozostawienie aktualnej stawki 18,54 zł za m kw. co było podyktowane chęcią przyciągania do Gminy nowych inwestorów i ułatwienia działalności już istniejącym firmom. Ostatecznie większość radnych zdecodowała, że podatek ten powinien wzrosnąć, tak jak podatek od budynków mieszkalnych, o 1,4 % - czyli do stawki 18,80 zł za m kw. Tak samo procentowo mają wzrosnąć inne stawki - za budynki pozostałe i budynki gospodarcze oraz garaże wolnostojące i w budynkach gospodarczych.

Stawki podatkowe odnośnie środków transportu maja pozostać na tym samym poziomie, co w roku obecnym. - Analizując możliwości przyciągania inwestorów doszliśmy do wniosku, że największy atut gminy w oczach przedsiębiorców to bliskość węzła autostrady, dlatego nasza gmina jest atrakcyjna głównie dla firm transportowo-logistycznych i niższe stawki od środków transportu być może zachęcą je do rozpoczęcia działalności właśnie na naszym terenie - wyjasniał wójt Mirosław Szymanek.


Wójt podkreślił, że w porównaniu z gminami ościennymi, podatki u nas nie są zbyt wysokie. Zauważył też, że Gmina Mszana ma niewielką powierzchnię, dodatkowo duży pas zajęty pod autostradę nie przynosi żadnych dochodów podatkowych, a podatki od gruntów, gdzie są zwałowiska górnicze lub zalewiska są znacznie niższe, niż gdyby były tam działki budowlane, więc z tego tytułu Gmina ponosi straty.


Przewodniczący Rady Gminy podsumował, że podwyżka stawki o 1 grosz to dobry kierunek zmian, żeby w przyszłości nie trzeba było drastycznie podnosić podatków.


Na dotychczasowym poziomie 25 złotych ma pozostać opłata za psa (w gospodarstwach rolnych powyżej 1 ha użytków rolnych można mieć 2 psy, za które nie trzeba płacić podatku, z opłaty są także zwolnione osoby starsze, mieszkające samotnie). Również na dotychczasowym poziomie ma pozostać stawka opłaty targowej – 15 zł za metr. Opłata jest pobierana głównie przy odpustach przez sołtysów.

 

 • wspolne_posiedzenie_komisji_01
 • wspolne_posiedzenie_komisji_02

 


 

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ - 26.10.2016


26 października 2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mszana. Radni spotkali się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mszanie. Tematem posiedzenia była kontrola gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie w latach 2013-2015.


POSIEDZENIE KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH - 25.10.2016


Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie w 2016 roku była głównym tematem posiedzenia Komisji Spraw Społecznych dnia 25 października. Obecnie na terenie Gminy funkcjonują 23 punkty sprzedaży alkoholu, w tym:


17 ze sprzedażą napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 6 ze sprzedażą napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.


Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016 wyniosły 94.413,06 zł. Wydatkowano do tej pory 49.150,53 zł. Część środków przeznaczana jest na działania świetlicy środowiskowej w Połomi. W roku bieżącym przeznaczono na jej działanie 50.163,85 zł.


Corocznie opracowywany jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jednym z założeń programu jest powołany Punkt Konsultacyjny, w ramach którego działa prawnik oraz certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Z porad mogą skorzystać osoby mające problemy z uzależnieniem, członkowie ich rodzin oraz każda inna osoba, która chce uzyskać informacje o uzależnieniach i sposobach ich zwalczania. Specjalista psychoterapii pełni dyżur raz w tygodniu naprzemiennie - w Urzędzie Gminy Mszana i siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Połomi. Prawnik udziela porad (obecnie trzy godziny, raz w tygodniu, w każdym sołectwie).


GKRPA także m.in. prenumeruje czasopisma specjalistyczne tj. ANTIDOTUM oraz FENIX PSYCHOTERAPIA, pokrywa koszty wydawanych opinii biegłych sądowych, których opinie określają stopień uzależnienia od alkoholu badanych osób i sugerują kierunek dalszego leczenia. W stosunku do osób, które pomimo wezwań nie zgłosiły się na badania, wszczyna się procedurę o wydanie sądowego nakazu poddania się badaniu, poprzez doprowadzeniu przez policję.


Do GKRPA wpłynęło do tej pory 20 zgłoszeń o leczenie uzależnionej od alkoholu osoby (w tym 11 z Zespołu Interdyscyplinarnego tzn. po założeniu Niebieskiej Karty, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie istnienia przemocy w rodzinie), a 4 osoby zostały skierowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.


Komisja Spraw Społecznych zapoznała się także z projektami uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy i zaopiniowała je pozytywnie. W związku z nowymi zapisami w Statucie Gminy, został wybrany Z-ca Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych. Został nim Radny Roman Bura.

 

 • komisja_spoleczna_01
 • komisja_spoleczna_02
 • komisja_spoleczna_03

POSIEDZENIE KOMISJI INFRASTRUKTURY I ROZWOJU GOSPODARCZEGO - 24.10.2016


Posiedzenie rozpoczęło się od wizji w terenie na parkingu przy Zespole Szkół w Mszanie. Członkowie Komisji oglądali realizację zadania związanego z utwardzeniem terenu. Następnie posiedzenie kontynuowano w sali narad Urzędu Gminy. Tematami posiedzenia były:


1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego z dnia 22.08.2016 r. i 26.09.2016 r.
2. Bieżące sprawozdanie ze współpracy z PZD i ZDW w 2016 r.  
3. Informacja dotycząca modernizacji i remontów dróg gminnych oraz pozostałych prac
w zakresie infrastruktury finansowanych ze środków własnych w 2016 r.
4. Sprawy bieżące.

Bieżące sprawozdanie ze współpracy z Powiatowym Zarządem Dróg w Wodzisławiu Śl. i Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach w 2016 r.  złożyła Pani Dorota Rajszys, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Funduszy Zewnętrznych.


Na propozycję Przewodniczącego J. Wali Komisja podjęła wniosek, aby Urząd Gminy wystosował do ZDW pismo ws. chęci zawarcia porozumienia umożliwiającego partycypację gminy w kosztach budowy chodników, na przykład poprzez sfinansowanie dokumentacji projektowej. Wniosek przegłosowano jednogłośnie.


Informację dotyczącą modernizacji i remontów dróg gminnych przedstawił Pan Tomasz Gierczyk, Insp. ds. Dróg w Referacie GKiFZ. Poinformował on, że w drodze przetargu na remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie gminy Mszana wyłoniono na początku roku firmę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „HiM” s.c. z siedzibą w Raciborzu. Koszt brutto to 131,5 tys. zł. Do dnia dzisiejszego firma wykonała podstawowe remonty cząstkowe we wszystkich sołectwach za całą kwotę. Planowane remonty na drogach w ramach dodatkowych 50%, które gmina może wykonać w ramach umowy to: przekładka chodnika na ul. Sportowej w Mszanie (już została wykonana) oraz nakładka na ul. Chabrowej, Konopnickiej i Leśnej. Ponadto remont drogi wewnętrznej w kamieniu – droga boczna ul. Centralnej na długości około 90 mb. Zakres ww. nakładek zostanie określony po wykonaniu remontów cząstkowych, które planuje się wykonać jeszcze przed okresem zimowym. Wcześniej zostanie dokonany objazd z wykonawcą wszystkich dróg na terenie Gminy.

Informację na temat pozostałych prac w zakresie infrastruktury finansowanych ze środków własnych w 2016 r. przedstawiła Kierownik PI Pani Aleksandra Tkocz.


Zgodnie z nowym statutem Rady Gminy wybrano również wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury. Został nim Radny Łukasz Mura.

 

 • komisja_infrastruktury_01
 • komisja_infrastruktury_02
 • komisja_infrastruktury_03

POSIEDZENIE KOMISJI INFRASTRUKTURY I ROZWOJU GOSPODARCZEGO - 26 WRZEŚNIA 2016

Utrzymanie infrastruktury sportowej oraz infrastruktury ośrodków kultury na terenie Gminy Mszana było głównym tematem ostatniego posiedzenia komisji.

O wydatkach na utrzymanie krytej pływalni i boisk sportowych w Mszanie, Połomi i Gogołowej mówił dyrektor GOS Adam Antończyk. GOS administruje również budynkiem "starej szkoły" w Połomi, remizy strażackiej oraz sceny plenerowej. Radni pytali m.in. czy będzie w najbliższym czasie budowana druga sauna na basenie, bo takie informacje krążą wśród mieszkańców. Dyrektor zaprzeczył - nie ma na razie mowy o nowej saunie, gdyż brak środków na taką inwestycję. Faktem jest natomiast, że ta, która istnieje, cieszy się bardzo dużą popularnością.


O utrzymaniu trzech Ośrodków Kultury mówił z kolei dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji Rafał Jabłoński. W tym roku w żadnym z obiektów nie były prowadzone duże remonty. Radni pytali m.in. o dochód z wynajmu sal. Od stycznia do września 2016 było to: 15,7 tys. zł w Mszanie, 15,4 tys. zł w Połomi i 5,5 tys. zł w Gogołowej. - Sala w Gogołowej jest najczęściej wynajmowana. Jest mała, odmalowana, praktycznie co tydzień w weekendy odbywają się tam urodziny i inne uroczystości - mówił dyr. Jabłoński.


Tematem posiedzenia były także aktualne programy dofinansowań oraz sprawy bieżące.

 • komisja_infrastruktury_01
 • komisja_infrastruktury_02
 • komisja_infrastruktury_03

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW - 22 WRZEŚNIA 2016

Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 r. oraz propozycje do projektu budżetu na 2017 r. były głównymi tematami ostatniego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Mszana.


Informację z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 r. przedstawiła skarbnik, Małgorzata Gąsior.


W dalszej części posiedzenia radni przedstawiali swoje propozycje do budżetu na 2017 rok, głównie dotyczące zwiększenia środków finansowych na remonty dróg i chodników, boiska przyszkolnego, szatni sportowej itp.

 • komisja_01
 • komisja_02
 • komisja_03

POSIEDZENIE KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH - 20 WRZEŚNIA 2016

Głównymi tematami posiedzenia były informacje o stypendiach szkolnych oraz wyprawce szkolnej dla uczniów, a także działania proekologiczne w gminie.


Informację o stypendiach i wyprawce szkolnej przedstawiła Pani Katarzyna Bylicka, kierownik Referatu Administracji, Edukacji i Informacji UG w Mszanie. Do stypendium szkolnego uprawnieni są uczniowie z rodzin, których dochód nie przekracza ustawowego minimum. Generalnie jest to więc pomoc dla gorzej sytuowanych materialnie dzieci. - Od września do grudnia 2015 roku wypłaciliśmy stypendia szkolne w kwocie ponad 10 tys. zł, od stycznia do czerwca 2016 - ponad 7 tys. złotych. Do 15 września tego roku wpłynęło 21 wniosków o stypendium szkolne, obecnie sa one rozpatrywane. 80 procent środków na stypendia szkolne dostajemy od wojewody, pozostałe 20 procent pochodzi z budżetu własnego gminy - wyjaśniała Katarzyna Bylicka.


Z kolei środki na wyprawkę szkolną gmina w 100 procentach otrzymuje w formie dotacji. Ta forma pomocy jest już jednak coraz rzadsza, w związku z wprowadzaniem w szkołach darmowych podręczników.


Dorota Rajszys, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Funduszy Zewnętrznych UG w Mszanie przedstawiła informację na temat edukacji ekologicznej i działań proekologicznych na terenie Gminy Mszana. Gmina udziela dotacji do budowy przyłączy kanalizacyjnych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest. Dotacja jest udzielana na pisemny wniosek, a realizacja zadania objętego wnioskiem i umową o dofinansowanie musi zakończyć się w terminie do 30 listopada roku, w którym złożono wniosek. W przypadku budowy przyłącza kanalizacyjnego gmina dofinansowuje 70%, nie więcej niż 2000 zł, przy założeniu, że pierwszy 1000 zł stanowi wkład własny dotacjobiorcy. Na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków dofinansowanie wynosi 50% kosztów zadania, nie więcej niż 2000 zł. Dotacja jest możliwa, jeśli na danym terenie nie ma kanalizacji sanitarnej oraz gmina nie planuje budowy w terminie 1 roku od zgłoszenia przez wnioskodawcę zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, lub zlokalizowanych w odległości nie mniejszej niż 100m od miejsca, w którym podłączenie do kanalizacji sanitarnej byłoby możliwe. Na usunięcie azbestu dofinansowanie wynosi 70% kosztów realizacji zadania, nie więcej niż 2000 zł.


W roku 2015 dotację na usuwanie azbestu otrzymało 5 mieszkańców, na łączną kwotę 7.398,60 zł, a na kanalizację 34 osoby (suma wypłaconych dotacji – 57.269,92 zł).
W tym roku podpisano już 6 umów na dotację do usuniecia azbestu (wypłacono 7.500,12 zł), 2 umowy na przydomowe oczyszczalnie (w trakcie realizacji) i 25 umów na przyłącze kanalizacyjne (11 umów już rozliczono, suma wypłaconych dotacji – 18.700,63 zł).
Gmina realizuje także Program Ograniczania Niskiej Emisji, z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zadania z zakresu ograniczenia niskiej emisji, tj.: zakup i montaż ekologicznych źródeł ciepła w istniejących budynkach (kotły c.o. na eko-groszek, kotły gazowe) oraz zakup i montaż instalacji solarnych.
W roku 2015 w ramach PONE zrealizowano 73 inwestycje (na terenie 64 posesji) na łączną kwotę 907 234 zł. Środki pochodzące z pożyczki wynoszą 604 734,68 zł, w tym: 6 kotłów gazowych na łączną kwotę udzielonej dotacji 49 760,00 zł oraz 49 kotłów węglowych na łączną kwotę dotacji 404 389,32 zł oraz zainstalowanych 18 zestawów solarnych na łączną kwotę udzielonej dotacji 150 585,36 zł.
Pożyczka wykorzystana w 2015 roku zostanie spłacona w 36 ratach (od kwietnia 2016r. do marca 2019r.).


Na rok 2016 gmina pozyskała środki z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 713.247,00zł na realizację zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji dla Gminy Mszana w latach 2015-2016-etap II”. Do dofinansowania przewidziano 84 inwestycje polegające na zmodernizowaniu źródeł ciepła lub montażu instalacji solarnej. Dofinansowanie do każdej inwestycji wynosi 70%, nie więcej niż 8.491,00 zł. Dofinansowanie w roku 2016 obejmuje modernizację źródeł ciepła na:
- kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania lub kocioł gazowy kondensacyjny;
- kocioł węglowy retortowy lub tłokowy (kocioł spełniający wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN 303-5:2012, potwierdzonych certyfikatem lub sprawozdaniem z przeprowadzonych badań, które zostały wykonane przez laboratorium, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji. Kocioł w dniu złożenia sprawozdania końcowego musi być zamontowany w sposób trwały i umożliwiający jego prawidłową eksploatację);
- oraz montaż instalacji solarnej (urządzenie posiadające certyfikat wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, nie starszy niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, potwierdzający: a) zgodność z normą PN-EN 12975-1 wraz ze sprawozdaniem z badań przeprowadzonych zgodnie z normą PN-EN 12975-2 lub PN-EN ISO 9806; lub b) europejski znak jakości „Solar Keymark”. Instalacja solarna w dniu złożenia sprawozdania końcowego musi być zamontowana w sposób trwały i umożliwiający jego prawidłową eksploatację).


Do połowy września podpisano: 17 umów na zakup i montaż instalacji solarnej, 9 umów na zakup i montaż kotła gazowego oraz 47 umów na zakup i montaż kotła węglowego.


W ramach działań proekologicznych gmina prowadzi także na własny koszt likwidację dzikich wysypisk śmieci. - W budżecie gminy brak jest wydzielonej puli środków finansowych na ten cel, jednakże pracownicy urzędu z brygad interwencyjnych starają się na bieżąco usuwać powstające wysypiska, a zebrane odpady gromadzone są w kontenerach ustawionych za urzędem i na bieżąco odbierane przez firmę, z którą Urząd Gminy posiada podpisaną umowę. Koszty likwidacji dzikich wysypisk obciążają budżet gminy i wliczone są w koszty usuwania odpadów komunalnych powstających w urzędzie. Na bieżąco przez pracowników obsługi uprzątane są również przydrożne rowy, przystanki komunikacji publicznej, place, parkingi oraz inne miejsca publiczne - poinformowała Dorota Rajszys.


Kierownik Referatu AEI Katarzyna Bylicka uzupełniając informację o edukacji ekologicznej poinformowała, iż gmina co roku występuje do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w sprawie dofinansowania do „zielonej szkoły”. W 2015 roku z takiego wyjazdu skorzystali uczniowie klas III zarówno szkoły w Mszanie, jak i w Połomi. Dofinansowanie wynosi 170 zł na ucznia lub 400 zł, jeśli rodzina ucznia korzysta z zasiłku rodzinnego.


W roku obecnym z dofinansowania skorzystała tylko szkoła w Połomi, gdyż wyjazd na „zieloną szkołę” trzecioklasistów z Mszany został przesunięty na maj-czerwiec 2017 roku.

 • komisja_20_wrzesnia_2016_01
 • komisja_20_wrzesnia_2016_02
 • komisja_20_wrzesnia_2016_03

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY MSZANA - 23 MAJA 2016

Wczoraj odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mszana, pod kierownictwem przewodniczącego Rady Andrzeja Kaperczaka. Najważniejszym tematem była analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych za 2015 r. przed zbliżającą się sesją, na której radni będą głosować nad udzieleniem wójtowi absolutorium za wykonanie budżetu.

Informacje na temat finansów przekazała skarbnik Małgorzata Gąsior. Przedstawiła też uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z 7 kwietnia z pozytywną opinią w sprawie wykonania budżetu gminy Mszana za 2015 r. Pozytywną opinię wydała także Komisja Rewizyjna Rady Gminy.
Po analizie sprawozdań radni zaopiniowali je pozytywnie. Wniosek o absolutorium będzie głosowany na sesji 6 czerwca.


Na łączonym posiedzeniu radni zapoznali się także z wynikami rekrutacji do przedszkoli na rok 2016/2017. Zgodnie z przewidywaniami, większość rodziców dzieci sześcioletnich zdecydowała się na pozostawienie maluchów w przedszkolu.
W mszańskiej placówce pozostanie 51 6-latków oraz 64 dzieci młodszych, które już uczęszczały do tutejszego przedszkola. W sumie to 115 dzieci, a więc wolnych miejsc pozostało 10. W czasie rekrutacji złożono 32 wnioski, w Mszanie zabraknie więc ponad 20 miejsc.
W Połomi naukę w przedszkolu będzie kontynuować 107 dzieci (w tym 46 6-latków). Na pozostałe 18 wolnych miejsc złożono 35 wniosków. Zabraknie więc 16 miejsc dla dzieci 3-letnich, których oboje rodziców pracuje.


- Ten rok będzie trudny, a trudności te spowodowały zmiany w ustawie oświatowej. Chcemy jednak wyjść naprzeciw potrzebom rodziców, dlatego zastanawiamy się, czy i gdzie uda się uruchomić dodatkowe oddziały. Z decyzją musimy jednak czekać do końca czerwca, bo w systemie oświaty są szykowane kolejne zmiany, które mogą mieć wpływ na sytuację w naszych szkołach - wyjaśniał wójt Mirosław Szymanek.


Na wczorajszym posiedzeniu były też omawiane planowane zmiany w Statucie Gminy i Regulaminie Rady Gminy, który stanowi jego załącznik. W sprawach bieżących omawiano możliwość udzielenia dotacji dla naszych jednostek OSP oraz dotacji na zakup karetki pogotowia dla wodzisławskiego szpitala.

 • komisja_laczona_01
 • komisja_laczona_02
 • komisja_laczona_03
 • komisja_laczona_04
 • komisja_laczona_05
 • komisja_laczona_06

POSIEDZENIE KOMISJI INFRASTRUKTURY I ROZWOJU GOSPODARCZEGO - 21 MARCA 2016 

Stan oświetlenia ulicznego na terenie gminy oraz Lokalny Program Rewitalizacji były najważniejszymi tematami wczorajszego posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego.


W pierwszej części obrad uczestniczyli  Jerzy Cichoń i Janusz Kolbusz - przedstawiciele firmy Tauron. Wraz z pracownikami urzędu gminy przedstawili radnym szczegóły umowy oraz harmonogram konserwacji oświetlenia ulicznego i wymiany najstarszych opraw.


Umowa, podpisana w październiku 2015 będzie obowiązywać trzy lata. W ramach tej umowy zostanie dobudowanych na istniejących sieciach 15 nowych punktów oświetleniowych, w miejscach, o które najczęściej wnioskowali mieszkańcy (m.in. na ul.Krótkiej, Szymborskiej i Dębowej w Mszanie, Centralnej, Wolności i Szybowej w Połomi oraz ul. Słonecznej w Gogołowej.


Obecnie na terenie naszej gminy mamy łącznie 1049 punktów oświetlenia ulicznego przy drogach, chodnikach i parkingach. - Stan techniczny tych urządzeń ocenić możemy jako dobry. Sieć oświetleniowa jest w większości siecią skojarzoną, to znaczy na  słupach obsługujących linie  NN zawieszane są przewody i oprawy oświetlenia zewnętrznego. Na przełomie roku 2011/2012 wykonana została modernizacja oświetlenia, w ramach której wymienionych zostało 857 lamp na energooszczędne z obniżonym poborem mocy w godzinach nocnych, dobudowanych zostało 3393m sieci oświetleniowej  i utworzono 46 nowych punktów oświetleniowych - relacjonowała Urszula Rduch - Kołeczko z Referatu Gospodarki Komunalnej i Funduszy Zewnętrznych.


W ramach modernizacji oświetlenia ulicznego zostały również zdemontowane lampy na najbardziej oświetlonych ulicach - Wodzisławska w Mszanie, czy Folwark w Połomi. Działania prowadzone w ramach modernizacji  doprowadziły do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o około 1/3.


Kierownik Referatu GKiFZ Dorota Rajszys omówiła Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mszana, przyjęty uchwałą Rady Gminy Mszana Nr VII/57/2015 z dnia 29 czerwca 2015r. Środki finansowe na opracowanie dokumentu pozyskane zostały z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w ramach projektu partnerskiego „Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego”. Dotacja wyniosła ponad 15 tys. zł, wkład własny - niespełna 1,7 tys. zł


LPR jest dokumentem niezbędnym do aplikowania o środki unijne w ramach działania 10.3 Rewitalizacja. W roku 2016 ogłoszony zostanie pierwszy konkurs z tego działania. Kolejne otwarte konkursy będą prawdopodobnie ogłaszane w latach następnych.W związku tym, że ustawa o rewitalizacji weszła w życie 9 października 2015r., wszystkie Lokalne Programy Rewitalizacji opracowane przed dniem wejścia ww. ustawy (opracowywane były na podstawie projektu wytycznych), zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego celem weryfikacji ich zgodności z obowiązującą w chwili obecnej ustawą.

- Oczekujemy zatem na weryfikację naszego dokumentu i informacje dotyczące konieczności ewentualnych korekt lub aktualizacji - mówiła Dorota Rajszys.   


WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY MSZANA - 14 STYCZNIA 2016

Zmianom w Statucie Gminy Mszana było poświęcone łączone posiedzenie komisji Rady Gminy dnia 14 stycznia 2016 r. Nowe zapisy, wynikające między innymi ze zmiany przepisów prawa, proponowała sekretarz Joanna Szymańska, swoje propozycje składali również radni.

Najwięcej zmian dotyczyło Regulaminu Rady Gminy, który jest  załącznikiem do Statutu. Radni głównie dyskutowali o sposobie protokołowania posiedzeń komisji.


Wszystkie zaproponowane uwagi będą poddane pod głosowanie na kolejnym wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji.

 

 • komisja_statut_01
 • komisja_statut_02
 • komisja_statut_03

 


POSIEDZENIE WSPÓLNE KOMISJI RADY GMINY MSZANA - 21 GRUDNIA 2015

Analizie projektu budżetu na 2016 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2026, a także omówieniu innych projektów uchwał było poświęcone łączone posiedzenie komisji Rady Gminy 21 grudnia.

Radni zaopiniowali pozytywnie projekty uchwał budżetowych. Pozytywnie zaopiniowano też projekt uchwały ws. Regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Mszana oraz określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Na sesję trafi również projekt uchwały ws. wprowadzenia zwolnień w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi. - Chodzi o zwolnienie z opłat za śmieci najbiedniejszych mieszkańców, korzystających z pomocy społecznej. Będziemy jedną z nielicznych gmin w Polsce, która się na to decyduje. Obiecałem, że będziemy pracować nad ulgami w opłatach śmieciowych po tym, jak okazało się, że po przetargu na wybór firmy odbierającej odpady trzeba było podnieść stawkę za wywóz odpadów - wyjaśniał wójt Mirosław Szymanek.

Na łączonym posiedzeniu komisji omówiono też projekt uchwały ws. przyjęcia od Powiatu Wodzisławskiego zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Gminy Mszana w zakresie letniego i zimowego utrzymania nawierzchni chodników oraz zieleni przydrożnej oraz uchwały ws. przyjęcia i wdrożenia lokalnego programu pomocy społecznej „Program Aktywności Lokalnej dla gminy Mszana na  lata 2016-2017” i inne projekty przygotowywane na najbliższą sesję Rady Gminy.

 • komisja_laczona_o_budzecie_01
 • komisja_laczona_o_budzecie_02
 • komisja_laczona_o_budzecie_03
 • komisja_laczona_o_budzecie_04
 • komisja_laczona_o_budzecie_05
 • komisja_laczona_o_budzecie_06

POSIEDZENIE KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH RADY GMINY MSZANA - 30 WRZEŚNIA 2015

Pomoc materialna dla uczniów była głównym tematem wczorajszego posiedzenia Komisji Spraw Społecznych. Pomoc ta może mieć charakter socjalny albo motywacyjny.


Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, jest przyznawane na podstawie kryterium dochodowego. Miesięczna wysokość stypendium szkolnego wynosi od 120 d0 182 zł. Można je przeznaczyć na zakup podręczników, pomocy naukowych, obuwia i odzieży sportowej, akcesoriów potrzebnych w nauce i szkolnych zajęciach sportowych. Podstawą do wypłaty środków jest okazanie faktur lub rachunków. W roku szkolnym 2014/2015 stypendium szkolne w naszej gminie przyznano 31 uczniom. W tym roku wpłynęło 38 wniosków, już zostało wydanych 20 pozytywnych decyzji, pozostałe wnioski są w toku rozpatrywania, co może trwać do miesiąca od momentu złożenia wniosku.
Środki finansowe na wypłatę stypendiów szkolnych pochodzą w 80 proc. od wojewody, a w 20 proc. z budżetu gminy.


- Zainteresowanie tą formą pomocy mniej zamożnym rodzinom rośnie. Wraz ze szkołami prowadzimy kampanię informacyjną wśród rodziców. Dużą rolę ogrywa tu także Ośrodek pomocy Społecznej. Pracownicy socjalni wiedzą, które rodziny mogą skorzystać ze stypendiów i zachęcają je do składania wniosków - wyjaśniała na komisji Katarzyna Bylicka, kierownik Referatu Administracji, Edukacji i Informacji Urzędu Gminy w Mszanie.
Oprócz stypendium szkolnego może zostać wypłacony zasiłek szkolny - uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. W minionym roku nie było ani jednego takiego przypadku.


W szkołach przyznawane są również stypendia motywacyjne, za osiągnięcia w nauce. Otrzymują je uczniowie, którzy osiągnęli wymaganą średnią ocen i mają co najmniej dobrą ocenę z zachowania. W SP jest to 90 zł, w Gimnazjum - 100 zł, w LO - 120 zł. Można też dostać stypendium za osiągnięcia sportowe: w SP - 60 zł, w G - 80 zł. Stypendia te są przyznawane na koniec każdego semestru.


Kolejną formą pomocy uczniom jest rządowy program "Wyprawka szkolna" - tu również decyduje kryterium dochodowe, z wyprawki mogą też skorzystać uczniowie z orzeczeniem o kształceniu specjalnym. W roku szkolnym 2014/2015 w naszej gminie dofinansowano zakup podręczników dla 22 uczniów Zespołu Szkół w Mszanie, 10 w Zespole szkolno-Przedszkolnym w Połomi oraz 1 w Zespole Szkół w Gogołowej.
Środki na wyprawkę, w łącznej wysokości 8,5 tys. zł, pochodzą od wojewody.


Gmina przyznaje także stypendia dla najzdolniejszych studentów. W ubiegłym roku o taką pomoc wnioskowało 12 studentów. Wnioski składa się po zakończeniu roku akademickiego, jeśli uzyskało się średnią ocen w pierwszym terminie  egzaminów co najmniej 4,50 (przy 5-stopniowej skali ocen) lub co najmniej 5,00 (przy 6-stopniowej skali ocen).  Po zakończeniu poprzedniego roku akademickiego wpłynęło 12 wniosków, 10 zostało rozpatrzonych pozytywnie, 2 wnioski zostały odrzucone (ocena z przedmiotów zakończonych egzaminem - poniżej 4,50). W tym roku wpłynęły na razie 2 wnioski, studenci mają czas do 31 października.

 • posiedzenie_komisji_spolecznej01
 • posiedzenie_komisji_spolecznej02
 • posiedzenie_komisji_spolecznej03

POSIEDZENIE KOMISJI INFRASTRUKTURY I ROZWOJU GOSPODARCZEGO RADY GMINY  MSZANA - 21 WRZEŚNIA 2015

Stan infrastruktury Gminnego Ośrodka Sportu oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mszanie był jednym z tematów posiedzenia Komisji infrastruktury 21 września. Księgowa GOS, Weronika Blokesz przedstawiła radnym temat remontu części dachu na budynku krytej pływalni. W planach na przyszły rok GOS ma jeszcze odmalowanie ścian i wymianę tynków na hali basenowej, by były bardziej odporne na wilgoć. Do remontu są również schody boczne do budynku.

W Ośrodku Kultury w Mszanie w tym roku przeprowadzono remont kuchni przy sali bankietowej, z nową wentylacją, zakupem sprzętów i wyposażenia  m.in. stołów przemysłowych ze stali nierdzewnej.

W Połomi również kuchnia doczekała się wentylacji, jest nowy okap, patelnia przemysłowa i została wymieniona instalacja elektryczna. Remonty w obu kuchniach kosztowały ponad 40 tys. zł.

W Gogołowej w tym roku zakupiono nowe oświetlenie, rolety firanki i inne ozdoby okien. Pracownicy GOKiR-u własnymi siłami odmalowali plac zabaw przy ośrodku. Dyrektor GOKiR podał też roczny dochód z wynajmu sali głównej. W Mszanie jest to ok. 12 tys. zł, w Połomi 10 tys. zł, a w Gogołowej 3 tys. zł.

Druga część posiedzenia komisji miała charakter wyjazdowy. Radni pojechali na ulicę Moszczeńską w Mszanie, gdzie w ramach umowy z powiatem ma być budowany odcinek chodnika.

 • komisja_infrastruktury1
 • komisja_infrastruktury2
 • komisja_infrastruktury3

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY  MSZANA - 15 CZERWCA 2015


Analiza finansowa Gminy była najważniejszym tematem łączonego posiedzenia komisji Rady Gminy. Odbyło się ono 15 czerwca. Oprócz radnych i pracowników urzędu obecni byli również kierownicy jednostek oświatowych, kulturalnych i sportowych z terenu gminy.

- Stan finansów gminy dotyczy wszystkich w równym stopniu, chcieliśmy, by zarówno radni, jak i szefowie placówek mieli dokładny ogląd, jak przedstawia się sytuacja po konieczności spłaty ponad 8 milionów złotych Jastrzębskiej Spółce Węglowej i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Sprawa nie jest beznadziejna, ale trudna, szukamy rozwiązań, by gmina w kolejnych latach nie popadła w regres, ale dalej mogła się rozwijać - mówił wójt Mirosław Szymanek.


W kolejnym punkcie obrad radni zapoznali się w Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Mszana na lata 2015 – 2022. Ten dokument ułatwi nam pozyskiwanie środków zewnętrznych w nowej perspektywie programowania.


Z racji zbliżających się wakacji następnym punktem posiedzenia był wypoczynek letni dzieci i młodzieży. Oferty i propozycje organizacji wakacyjnego wypoczynku przedstawili dyrektorzy: Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji - Rafał Jabłoński oraz Gminnego Ośrodka Sportu - Henryk Niesporek. Omówiono również planowane remonty i inwestycje w placówkach oświatowych.


W sprawach bieżących radni opiniowali projekty uchwał na najbliższą sesję, pozytywnie zaopiniowano również ostateczny projekt Strategii Gminy Mszana na lata 2015 - 2025. Powołano także Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. W jego skład weszli: Łukasz Mura jako przewodniczący, Sebastian Berger (zastępca), Piotr Kuczera i Andrzej Kaperczak. Termin zgłaszania kandydatów na ławników mija 30 czerwca.

 

 • wspolne_posiedzenie_komisji_01
 • wspolne_posiedzenie_komisji_02
 • wspolne_posiedzenie_komisji_03
 • wspolne_posiedzenie_komisji_04
 • wspolne_posiedzenie_komisji_05
 • wspolne_posiedzenie_komisji_06
 • wspolne_posiedzenie_komisji_07
 • wspolne_posiedzenie_komisji_08
 • wspolne_posiedzenie_komisji_09

 


POSIEDZENIE  KOMISJI  INFRASTRUKTURY I  ROZWOJU GOSPODARCZEGO - 1 CZERWCA 2015

Plany pracy i utrzymania rowów melioracyjnych oraz działalność Gminnej Spółki Wodnej w Mszanie były tematem posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego, które odbyło się 1 czerwca. Gościem tej części obrad był Zygmunt Migas z Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Wodzisławiu Śląskim.

Głos zabrał również radny Łukasz Mura, który jest przewodniczącym Gminnej Spółki Wodnej. Jak zaznaczył, są rowy, których remont kosztuje 10 zł za metr, ale i takie, gdzie koszty wynoszą 50 zł za metr.

- Lubię spacerować, więc ostatnio przeszedłem się wzdłuż całego rowu R1 w Połomi. Są odcinki, gdzie wygląda on bardzo fajnie, ale są też odcinki tragiczne. Mieszkańcy powinni dbać o rów na terenie swojej posesji - wykosić, wykarczować, wtedy rowy będą drożne. Niestety, nie wszyscy się do tego przykładają. Podczas mojego spaceru trafiłem na jedną posesję, gdzie było idealnie. Pozostałe pozostawiały sporo do życzenia - mówił Łukasz Mura.

W Połomi jest w sumie 11.130 metrów rowów melioracyjnych, w Gogołowej - 6,7 tys. metrów, a w Mszanie 14,6 tys. m. W tym ostatnim sołectwie spółka wodna kilka lat temu zawiesiła działalność. Mieszkańcy sami muszą dbać o rowy na swoich posesjach.

Kolejnym tematem posiedzenia był stan techniczny dróg gminnych i oświetlenia ulicznego. Po modernizacji oświetlenia ulicznego na przełomie 2011/2012, kiedy to wymieniono żarówki na energooszczędne, wprowadzono ograniczenia poboru prądu, usystematyzowano sieć lamp drogowych, znacznie zmalały koszty oświetlenia. Dodatkowo we wrześniu 2013 gmina przystąpiła do Wspólnej Grupy Zakupowej na zakup prądu, dzięki czemu rachunki za energię elektryczną w Urzędzie Gminy i większości gminnych jednostek są również o kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie niższe.

Zastępca wójta Błażej Tatarczyk przedstawił radnym średnie roczne wydatki na pozimowe remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych. Środki te pochodzą z budżetu gminy oraz z odszkodowania za szkody górnicze (głównie w sołectwie Gogołowa).

 • posiedzenie_komisji_infrastruktury2
 • posiedzenie_komisji_infrastruktury3
 • posiedzenie_komisji_infrastruktury4

 


WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY MSZANA - 14 MAJA 2015

Wersja robocza Strategii Rozwoju Gminy Mszana na lata 2015 - 2025 była tematem wczorajszego połączonego posiedzenia komisji Rady Gminy. Projekt jednego z najważniejszych dokumentów strategicznych gminy przedstawili specjaliści z Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie.

Prace nad strategią rozpoczęły się już w ubiegłym roku. Dokument był tworzony częściowo metodą uczestnictwa, odbywały się spotkania z przedstawicielami społeczności lokalnej, radnymi, pracownikami urzędu gminy i placówek gminnych, a pozostali mieszkańcy mieli możliwość wyrazić swoją opinię w badaniu ankietowym, przeprowadzonym wiosną tego roku.

Radni zapoznali się też z wynikami rekrutacji do przedszkoli gminnych i sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok. Opiniowali również projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.

 


POSIEDZENIE  KOMISJI  BUDŻETU  I  FINANSÓW - 23 KWIETNIA 2015

Posiedzenie komisji Budżetu i Finansów Posiedzenie Komisji  Budżetu i Finansów  odbyło się 23  kwietnia w sali posiedzeń Urzędu Gminy. Głównym tematem obrad była analiza kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy. Informacje na ten temat przekazała skarbnik Małgorzata Gąsior. Omawiano także sprawy bieżące.

 

 

 


 

POSIEDZENIE  KOMISJI  SPRAW  SPOŁECZNYCH - 21 KWIETNIA 2015

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia w Połomi oraz sprawozdanie placówek oświatowych z realizacji planu doskonalenia nauczycieli w 2014 roku były głównymi tematami posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy, które odbyło się 21 kwietnia w sali posiedzeń Urzędu Gminy.

Gośćmi obrad byli przedstawiciele Caritas Archidiecezji Katowickiej, która prowadzi Ośrodek Św. Hiacynta i Franciszek, pod który podlega placówka w Połomi.

 


 

POSIEDZENIE  KOMISJI  INFRASTRUKTURY  - 20 KWIETNIA 2015

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego 20 kwietnia w sali posiedzeń Urzędu Gminy odbyło się Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego. Głównymi tematami obrad były: sprawozdanie z realizacji zadań „Akcji Zima” oraz inwestycje drogowe prowadzone przez gminę we współpracy z Powiatowym Zarządem Dróg w ramach przekazanej dotacji.

Radni ustalili, że spotkają się ponownie na zebraniu wyjazdowym w terenie - na miejscu inwestycji planowanych do realizacji w tym roku.

 


 

POSIEDZENIE KOMISJI INFRASTRUKTURY I ROZWOJU GOSPODARCZEGO - 24 MARCA 2015

Posiedzenie komisji infrastruktury Posiedzenie Komisji Infrastruktury odbyło się 24 marca. Głównym tematem była informacja o rozstrzygniętych i będących w trakcie realizacji przetargach dotyczących robót inwestycyjnych i remontowych.

Radni dyskutowali też o inwestycjach w trakcie realizacji. Sprawy te referowała kierownik Referatu Planowania i Inwestycji Aleksandra Tkocz.

Następnie radni pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał do podjęcia na najbliższej sesji Rady Gminy, która odbędzie się 30 marca.

 

 

 


 

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW Z KOMISJĄ SPRAW SPOŁECZNYCH - 23 MARCA 2015

Działalność placówek kultury wraz z kosztami funkcjonowania jednostek w roku 2014, sprawozdania finansowe instytucji kultury za 2014 rok, a także praca Gminnego Ośrodka Sportu oraz  koszty działalności w roku 2014  były głównymi tematami łączonego posiedzenia Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy.

Spotkanie odbyło się 23 marca. Na pytania radnych odpowiadał Rafał Jabłoński, dyrektor GOKiR, a z ramienia GOS dyr. Henryk Niesporek i księgowa Weronika Blokesz.

Radni zostali też zapoznani przez skarbnik Małgorzatę Gąsior z sytuacją finansową gminy związaną ze zwrotami środków finansowych GDDKiA oraz JSW S.A. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał do podjęcia na najbliższej sesji Rady Gminy, która odbędzie się 30 marca.

   

 


 

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW -  25 LUTEGO 2015

Funkcjonowanie jednostek oświatowych na terenie gminy było głównym tematem posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów. Sytuację finansową za ubiegły rok oraz główne punkty tegorocznego budżetu przedstawiły panie księgowe z poszczególnych szkół i przedszkoli. Na pytania o sytuację placówek odpowiadały też panie dyrektor.

Następnie radni zaopiniowali pozytywnie projekty uchwał na najbliższą sesję: w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok oraz w sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 2 w  Jastrzębiu-Zdroju. Gmina ma przekazać tej placówce dotację w kwocie 3,5 tys. złotych, która zostanie przeznaczona na współfinansowanie zakupu 5 pomp infuzyjnych. W 2014 roku w jastrzębskim szpitalu hospitalizowano 370 pacjentów z terenu naszej gminy, a a 579 udzielono porady w Izbie Przyjęć.

 


 

POSIEDZENIE KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH - 23 LUTEGO 2015

O planach wprowadzenia nowych programów zdrowotnych na terenie gminy, zmianach w Statutach Sołectw i projektach uchwał do podjęcia na najbliższej sesji dyskutowali radni na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych 23 lutego. Władze gminy zastanawiają się nad programem szczepień ochronnych przeciwko rakowi szyjki macicy, skierowanym do młodych dziewcząt z terenu gminy. Żeby jednak taki projekt mógł ruszyć, trzeba stworzyć Program Ochrony Zdrowia, który musi zaakceptować Agencja Oceny Technologii Medycznych.

- Droga to stworzenia programu będzie długa, może potrwać ponad rok i nie wiadomo, czy zakończy się pozytywną opinią. W sąsiednich gminach takie programy jednak funkcjonują, u nas kilka lat wcześniej także działały, więc chcemy znów spróbować - mówiła sekretarz Joanna Szymańska.

Radni pozytywnie odnieśli się do pomysłu.

Na wniosek sołtysów na najbliższej sesji mają zostać wprowadzone zmiany w Statutach Sołectw. Chodzi m.in. o zmniejszenie liczby mieszkańców potrzebnych do tzw. kworum czyli minimalnej liczby członków zgromadzenia, niezbędnej do prowadzenia obrad lub podejmowania uchwał podczas zebrań wiejskich. - Bywa problem z zebraniem odpowiedniej liczby uczestników, choć dzwonimy po wszystkich sąsiadach i znajomych. Szczególnie na jesienne zebrania w sprawie podziału środków z Funduszu Sołeckiego jest trudno zebrać ludzi - mówią zgodnie panie sołtyski z Mszany, Połomi i Gogołowej.

Na komisji omawiano również projekty zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Mszana na obwody głosowania oraz na okręgi wyborcze. Chodzi o dopisanie do właściwego obwodu i okręgu dwóch ulic, którym w ubiegłym roku nadano nowe nazwy: Szymborskiej w Mszanie i Boryńskiej w Gogołowej. - Na razie nie mamy tam jeszcze zameldowanych mieszkańców, ale kilka domów jest już wybudowanych i wkrótce mieszkańcy się pojawią - wyjaśniała sekretarz.

Radni zapoznali się również ze Sprawozdaniem Wójta Gminy Mszana z wykonania Programu Współpracy Gminy Mszana z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014. Sprawozdanie do wglądu w załączniku.

  

 


 

POSIEDZENIE  KOMISJI  INFRASTRUKTURY I  ROZWOJU GOSPODARCZEGO - 19 LUTEGO 2015

Dyskusja nad Regulaminem w sprawie udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2015-2016 była głównym tematem obrad posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Mszana dn. 19 lutego. Gmina w ub. roku przygotowała PONE, na podstawie Programu sporządzono następnie wniosek o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, mieszkańcy będą mogli starać się o dofinansowanie do wymiany starych źródeł ciepła na ekologiczne.

- Informację o wysokości dofinansowania dostaniemy prawdopodobnie na przełomie marca i kwietnia. Wtedy Rada Gminy będzie musiała uchwalić Regulamin udzielania dotacji - wyjaśniała Dorota Rajszys, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Funduszy Zewnętrznych.

W dalszej części posiedzenia wicewójt Błażej Tatarczyk zapoznał radnych z planowanymi na 2015 rok robotami remontowymi na drogach gminnych finansowanymi ze środków własnych. Omawiano też plany remontów dróg  powiatowych oraz chodników w ramach zadań współfinansowanych przez gminę.

 

 


 

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW - 19 STYCZNIA 2015

Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach była tematem obrad ostatniego posiedzenia Komisji Budżetu Rady Gminy. Pracownicy Urzędu Gminy odpowiedzialni za realizację przepisów "ustawy śmieciowej" przedstawili radnym dane o realizacji zadań w 2014 roku, m.in. jakie ilości odpadów oddali mieszkańcy oraz jak wyglądała ściągalność opłat.

 

 


 

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ - 21 STYCZNIA 2015

Posiedzenie komisji rewizyjnej 21 stycznia odbyło się posiedzenie Komisji  Rewizyjnej Rady Gminy Mszana. Tematem obrad była kontrola środków przeznaczonych na inwestycje i inne działania zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za lata 2013 i 2014.

 

 

 


 

POSIEDZENIE KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH - 12 STYCZNIA 2015

Ofercie zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie nadchodzących ferii była poświęcona pierwsza część posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z 12 stycznia.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mszanie, Rafał Jabłoński, przedstawił plan zajęć świetlicowych i wycieczek zaplanowanych na okres zimowej laby. W każdym z ośrodków kultury będą się odbywać zajęcia w dni powszednie od godziny 9.00 do 14.00. Planowane są m.in. bardzo lubiane przez dzieci zajęcia kulinarne, grillowanie w altanie oraz wyjazdy na narty i rozgrywki ping-ponga. GOKiR specjalnie w tym celu zakupił drugi stół i pozostały sprzęt do tenisa stołowego.

Ciekawą ofertę ma też Gminny Ośrodek Sportu. Przedstawiła ją Weronika Blokesz. Dwa razy w tygodniu planowane są wyjazdy na lodowisko (dziecko zapłaci tylko 5 zł ubezpieczenia), dla dzieci ze świetlicy środowiskowej będzie za darmo udostępniony basen. Na pływalni będzie specjalna oferta dla rodzin z dziećmi oraz tak zwane happy hours (wejście na dwie godziny w cenie jednej).

W dalszej części posiedzenia komisji radni wraz z zaproszonymi na obrady dyrektorami placówek oświatowych omawiali Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2015 oraz określenie kryteriów na II etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych.

 


 

ŁĄCZONE POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY - 15 GRUDNIA 2014

Projekt ustawy budżetowej na 2015 rok był głównym tematem wczorajszych połączonych obrad  wszystkich komisji Rady Gminy Mszana. Po dyskusji radni jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie przedstawiony przez wójta projekt budżetu. Jednogłośnie zaakceptowali też projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2019.

Radni zaproponowali też kandydatów na delegatów gminy do związków międzygminnych. W jastrzębskim Międzygminnym Związku Komunikacyjnym ma to być w dalszym ciągu Roman Bura, w Międzygminnym Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu ma nas reprezentować radny Piotr Kuczera. Kandydatury te, jak również projekty uchwał budżetowych będą głosowane na najbliższej sesji Rady Gminy.

Większością głosów radni przychylili się także do propozycji zmiany w sposobie wypłaty diet. Zamiast diety wypłacanej od razu po sesji czy komisji, radni mają otrzymywać miesięczny ryczałt. Za nieobecność na każdym posiedzeniu czy to sesji, czy komisji potrącana ma być kwota 150 zł.

Propozycje omawiane na komisjach zostaną poddane pod głosowanie na sesji, która odbędzie się 22 grudnia 2014 r. o godz. 14.00.

      

 


Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie