Posiedzenie Komisji Budżetu i Infrastruktury w dniu 18 grudnia 2018 r.

1. Temat porozumienia z policją omówił Pan Władysław Bielasiński, Pełnomocnik ds. zarządzania kryzysowego i ochrony informacji niejawnych w UG Mszana.

Podobne porozumienie ws. patroli ponadnormatywnych jest realizowane już od lat. Został przygotowany projekt uchwały, na mocy której Gmina przekaże z dochodów własnych na 2019 rok środki finansowe dla Policji w wysokości 20.000,00 zł. Warunki przekazania tych środków określi porozumienie zawarte pomiędzy Wójtem Gminy Mszana, a Komendantem Powiatowym Policji w Wodzisławiu Śląskim.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

2. Wydatki budżetowe, których realizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 omówiła Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Gąsior. Budżet gminy jest jednoroczny, jednak mogą pojawić się wydatki, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z końcem roku budżetowego i przechodzą na rok następny. Są to: w dziale 60016 - Drogi publiczne:
- Opracowanie projektu technicznego - Przebudowa ul. Szkolnej etap 2, od wiaduktu nad A1 do ul. Centralnej w Połomi - 33.825,00 zł;
- Opracowanie projektu technicznego - Przebudowa ul. Tuskera i Mickiewicza - 37.000 zł.
Ostateczny termin wykorzystania środków - 30 kwietnia 2019 r.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

3. W sprawach bieżących Skarbnik Gminy Małgorzata Gąsior przedstawiła Komisji temat konieczności zmian w budżecie na 2018 rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mszana na lata 2018 – 2026 w związku z koniecznością uwolnienia wolnych środków, z których zostanie pokryty deficyt budżetowy zaplanowany w projekcie budżetu na 2019 rok.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie zmiany budżetu Gminy Mszana na 2018 rok oraz w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2018 – 2026.

Zgodnie ze Statutem Gminy Komisja wybrała również ze swojego grona Wiceprzewodniczącego. Został nim wybrany Radny Marek Kotula.