Po posiedzeniu Komisji Budżetu i Infrastruktury 28.02.2019

Na posiedzeniu w dniu 28 lutego br. Komisja Budżetu i Infrastruktury omawiała tematy:


- Analiza kosztów funkcjonowania OPS za 2018 rok.
- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszana w 2019 roku.
- Działania proekologiczne i dofinansowanie do wymiany urządzeń grzewczych w 2019 roku.
- Przyjęte do realizacji w roku 2019 zadania inwestycyjne i remontowe

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2019 rok.

Po omówieniu możliwości budżetowych i wariantów związanych z udzielaniem pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na zadania ekologiczne, Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawioną przez wójta propozycję, aby ogłosić nabór deklaracji osób chętnych do wymiany kotłów w ramach PONE na 2019 rok. W pierwszej kolejności będą realizowane 53 dotacje, na które środki będą pochodzić z umorzenia starej pożyczki w kwocie 267.732 zł. Zasady dofinansowania będą podobne, jak w roku ubiegłym - po 5 tys. złotych do kotła V generacji na węgiel lub pelet oraz do kotłów gazowych.
Od ilości złożonych deklaracji będzie zależeć, czy Gmina zaciągnie na kolejne dotacje nową pożyczkę i w jakiej wysokości.

Nie będzie natomiast zaciągana w tym roku pożyczka na budowę kanalizacji na ul. Granice w Połomi, co także było wstępnie rozważane. Na ten cel Gmina musiałaby zaciągnąć co najmniej 720 tys. złotych pożyczki, a nie jest to możliwe przy obecnych wskaźnikach finansowych. Budowa kanalizacji na ul. Granice jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej planowana w 2020 roku.

Komisja przeanalizowała i pozytywnie zaopiniowała ujęte w regulaminie zasady i tryb udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Mszana z zakresu ochrony środowiska na 2019 rok.

W sprawach bieżących Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Mszana na 2019 rok.

 

  • budzetowa_02_2019_01
  • budzetowa_02_2019_02
  • budzetowa_02_2019_03