Po posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 4.02.2019

Na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2019 r. Komisja Rewizyjna skontrolowała:

 

wydatki z funduszu sołeckiego za 2018 r. dokumentację przetargową za II półrocze 2018 r. oraz ściągalność i zwolnienia podatków i opłat lokalnych, a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 r.


Radni zapoznali się z zasadami funduszu sołeckiego. W Gminie Mszana na każde sołectwo jest przyznawana taka sama kwota. W 2018 roku było to po 33.450,20 zł. Rozliczenie funduszu w 2018 r. stanowi załącznik do protokołu z posiedzenia Komisji.
Komisja nie wniosła uwag.


Informacji i wyjaśnień na temat przetargów udzieliła Pani Aleksandra Tkocz, Kierownik Referatu Planowania i Inwestycji. W II półroczu 2018 roku Gmina Mszana przeprowadziła 11 postępowań w trybie przetargów nieograniczonych. Dane z postępowań przetargowych są jawne, publikowane w BIP. Komisja skontrolowała dokumentację największego przetargu – na termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Mszanie wraz z przebudową oraz dokumentację przetargową na inwestycję o najniższej wartości - dostawę wraz z montażem tablic informacyjnych
i kasetonów podświetlanych.
Do skontrolowanej dokumentacji Komisja nie wniosła uwag.


Na temat ściągalności i zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatków w 2018 r. informacji i wyjaśnień ze strony jednostki kontrolowanej udzielali pracownicy Referatu Finansów UG Mszana. W celu usprawnienia ściągalności podatków i opłat do podatników są wysyłane sms-y przypominające jeszcze przed upływem terminu wpłaty, informacje są podawane na stronie internetowej i jako ogłoszenia w kościołach. Informacja o zaległościach w podatku jest również umieszczana na nowej decyzji podatkowej na kolejny rok. Po terminie wpłaty najpierw są wysyłane sms-y przypominające o zaległości, następnie wysyłane są pisemne upomnienia, a gdy to nie daje efektu, wszczynane jest postępowanie egzekucyjne.


W 2018 roku dokonano 1 umorzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na kwotę 344 zł, za lata 2014-2017. Zostało udokumentowane, że podatnik jest niewypłacalny. Obecnie ta osoba korzysta z ulgi jako podopieczny pomocy społecznej. Dokonano również 1 umorzenia podatku na kwotę 969 złotych - z powodu trudnej sytuacji finansowej podatnika nie było możliwe ściągnięcie zaległości przez Urząd Skarbowy.
Komisja nie wniosła uwag.