Informacja po 3. posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

12 sierpnia odbyło się posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji. Komisja analizowała skargę pani Anny Melcer z dnia 25.07.2019 na działanie organu wykonawczego.

 

Przedmiotem skargi jest zawarcie umowy na usługę prowadzenia audytu wewnętrznego bez zamieszczenia ogłoszeń na stronach BIP.
Z ramienia organu wykonawczego – Wójta Gminy Mszana – informacji udzielała Sekretarz Gminy Joanna Szymańska. Poinformowała, iż obowiązek zatrudnienia audytora wewnętrznego mają zgodnie z ustawą o finansach publicznych te gminy, które przekroczą 40-milionowy budżet. Audytor wewnętrzny w Urzędzie Gminy Mszana został zatrudniony na umowę – zlecenie. Przed podpisaniem umowy przeprowadzono zapytanie cenowe wśród audytorów, którzy pełnią tę funkcję w pobliskich gminach i otrzymali z nich dobre referencje. Zapytania wysłano do 2 audytorów, wybrano ofertę tańszą.


Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Mszanie - Rozdział III, pkt 7.: „Jeżeli wartość zamówienia znajduje się w przedziale 5.000 – 25.000 zł netto, wskazane jest przeprowadzenie pisemnego, faxowego bądź e-mailowego rozeznania cenowego.
Dopuszczalne jest przeprowadzenie rozeznania cenowego poprzez ogólnodostępne informacje internetowe, w tym cenniki internetowe dostaw i usług udostępniane przez Wykonawców.
Pracownik prowadzący przedmiotowe postępowanie powinien rozważyć umieszczenie ogłoszenia o takim zamówieniu na stronie internetowej Urzędu Gminy w Mszanie.”


W przedmiotowym postępowaniu nie stwierdzono konieczności umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej.


Po analizie przedmiotowej skargi i wyjaśnień organu wykonawczego Komisja Skarg Wniosków i Petycji wnosi do Rady Gminy o odrzucenie skargi jako bezzasadnej. Wniosek został poddany pod głosowanie. „Za” opowiedziało się jednogłośnie 6 członków Komisji.

 

Skarga będzie rozpatrzona na wrześniowej sesji Rady Gminy Mszana.

 

Załączniki:
Pobierz plik (prot ksiw 3.2019.pdf)prot ksiw 3.2019.pdf[ ]1834 kB