Urząd Gminy Mszana

Zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Mszana

Na podst. art. 20 ust. 1 ustawy  z  dnia  8  marca  1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 40) zwołuję sesję Rady Gminy Mszana w dniu 14 września 2023 r. o godz. 15.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie.

Porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
  • a/ odczytanie wniosku Wójta o zwołanie sesji nadzwyczajnej.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • a/ aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Gminy Mszana
  • b/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana.
 5. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Mszana 
/-/ 
Marek Liśnikowski

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności