Urząd Gminy Mszana

Opieka wytchnieniowa - edycja 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie ogłasza nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  • a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Program jest realizowany w dwóch formach:

  • w ramach pobytu dziennego:

a) za uprzednią zgodą gminy/powiatu, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,
b) w ośrodku wsparcia,
c) w domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia krótkoterminowego w formie dziennej,
d) w domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmioty niepubliczne, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2–4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, ze. zm.),
e) w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. b-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc,
f) za uprzednią zgodą gminy/powiatu, w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, o których mowa w ustawie z dnia z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240)

  • w ramach pobytu całodobowego:

a) za uprzednią zgodą gminy/powiatu, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,
b) w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym (z wyłączeniem dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności),
c) w ośrodku wsparcia,
d) w rodzinnym domu pomocy,
e) w domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego,
f) w domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmioty niepubliczne, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
g) w placówce zapewniającej całodobową opiekę, o której mowa w ustawie z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. b-g, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc,
i) za uprzednią zgodą gminy/powiatu, w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, o których mowa w ustawie z dnia z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Program daje możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Realizacja zadania finansowana jest przez Ministerstwo Rodziny  i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wsparcie w ramach Programu jest bezpłatne.

Wnioski dla mieszkańców Gminy Mszana prosimy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie na wzorze zamieszczonym w załączniku do dnia 14 listopada  2023 r. w godzinach pracy Ośrodka.

Dane kontaktowe: Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie, ul. Centralna 93, 44-323 Połomia, telefon: 32 4720042, 783 570 750.

Wnioski złożone w terminie późniejszym zostaną wpisane na listę rezerwową.

Więcej informacji na stronie ministerialnej: TUTAJ

Pliki do pobrania:

Karta zgłoszenia
Format: docx, 25.83 kB
Klauzula RODO
Format: docx, 18.3 kB
Informacje na temat programu
Format: pdf, 312.27 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności