Urząd Gminy Mszana

Po sesji Rady Gminy - wybrano ławników na nową kadencję

Na wczorajszej sesji Rady Gminy Mszana wybrano ławników do sądów powszechnych na nową kadencję, przyjęto program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 r., a także Strategię Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2023 – 2032.

Kto zostanie ławnikiem


Ławnikami na kadencję 2024 - 2027 r. zostały:

  • Renata Sobik, mieszkanka Gogołowej - będzie ławnikiem w Sądzie Okręgowym w Rybniku.
  • Ewa Pukowiec, mieszkanka Mszany - będzie ławnikiem do Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim.
  • Maria Mitko, mieszkanka Mszany - będzie ławnikiem przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Wybory ławników odbywają się na podstawie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Wyborów dokonują rady gmin w głosowaniu tajnym. Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływał 30 czerwca 2023 r. Informacja o terminie oraz sposobie zgłaszania kandydatów została podana na stronie internetowej Gminy Mszana oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Kandydatów mogły zgłaszać uprawnione podmioty lub grupa 50 obywateli. Wpłynęły 3 zgłoszenia, po jednym do każdego sądu.

Uchwalony Program i Strategia

Na sesji Rada podjęła także pięć innych uchwał. Wprowadzono zmiany do WPF i budżetu w związku m.in. z pozyskaniem dodatkowych środków na inwestycje. Został uchwalony Program Współpracy Gminy Mszana z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok, w którym na zadania publiczne realizowane przez NGO przeznaczono 95 tys. zł. Rada przyjęła także opracowaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej Strategię Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mszana na lata 2023 – 2032, a także uchwałę ws. trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Mszana.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności