Urząd Gminy Mszana
Powróć do: Samorząd Gminy

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej

Urząd Gminy Mszana zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://mszana.ug.gov.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2015-05-25.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-06

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, za wyjątkiem wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Treści niedostępne: brak opisu alternatywnego dla Wirtualny spacer.

Udogodnienia

 • Kontrast dla dostępności,
 • Strona internetowa posiada mechanizmy sterowania za pomocą klawiatury,
 • Możliwość skoku do etykiety "treść" przewinięcie informacji do wskazanej sekcji za pomocą mechanizmu sterowania klawiaturą,
 • Strona internetowa skaluje się do szerokości okna wyświetlacza,
 • Alternatywna wersja kolorystyczna ze specjalnym kontrastem dla osób słabowidzących,
 • Możliwość zmiany wielkości czcionki,
 • Obecność widocznego focusa podczas sterowania klawiaturą,
 • Strona internetowa skaluje się do szerokości okna wyświetlacza,
 • Elementy statyczne strony internetowej posiadają natywnie odpowiedni kontrast,
 • Alternatywna wersja kolorystyczna ze specjalnym kontrastem dla osób słabowidzących,
 • Możliwość zmiany wielkości czcionki,
 • Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między wierszami,
 • Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między paragrafami (akapitami),
 • Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między literami,
 • Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między słowami,
 • Możliwość zatrzymywania, wznowienia wyświetlanych informacji za pomocą przewijanego slidera.
 • Od listopada 2020 roku publikowane są nagrania z transmisji obrad sesji Rady Gminy z transkrypcją na tekst. 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Pierwszą deklarację sporządzono dnia: 2020-08-28
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-06
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Błażej Tatarczyk, b.tatarczyk@mszana.ug.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48324759751. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy mieści się w jednym budynku, przy ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana.
Osoby niepełnosprawne ruchowo, przybywające do Urzędu Gminy Mszana otrzymają niezbędną pomoc w celu załatwienia sprawy.

 • Do wnętrza budynku prowadzi wejście główne od ul. 1 Maja, oraz wejście tylne od strony parkingu za budynkiem Urzędu Gminy,
 • Przed samym wejściem głównym do budynku Urzędu Gminy tj. od ul. 1 Maja oraz za budynkiem znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • Przy drzwiach wejściowych głównych klient może skorzystać z dzwonka znajdującego się po lewej stronie drzwi wejściowych w celu wywołania pracownika, który udzieli pomocy,
 • W celu dostania się na parter budynku od strony wejścia tylnego należy pokonać kilkustopniowe schody wewnętrzne,
 • Parking oraz wejście do budynku Urzędu nie są zabezpieczone bramkami,
 • Wejścia do budynku nie są wyposażone w systemy naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • Do budynku Urzędu można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem,
 • W budynku stosuje się udogodnienie w postaci specjalnej pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące,
 • Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub mających problemy z poruszaniem się, dedykowane jest wejście główne od którego poprowadzone są do punktu informacji system poziomych oznaczeń informacyjno-dotykowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i niedowidzącym  z którego to dostępne są korytarze oraz pomieszczenia na parterze, gdzie istnieje możliwość obsługi klienta,
 • Budynek Urzędu nie posiada windy umożliwiającej dostęp do I i II piętra budynku,
 • Budynek Urzędu nie posiada toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
 • Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Usługa ta jest realizowana na wniosek, klient musi poinformować Urząd Gminy przynajmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848