Urząd Gminy Mszana

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mszana i debacie nad Raportem o stanie Gminy

18 czerwca o godz. 14.30 odbędzie się sesja absolutoryjna Rady Gminy Mszana. Będzie na niej rozpatrywany Raport wójta o stanie gminy za 2023 r.

Informacje o raporcie i debacie

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja. 

Raport dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej TUTAJ

Porządek obrad sesji


Sesja odbędzie się 18 czerwca 2024 r. o godz. 14.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie. Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4.  Wręczenie Nagród Gminy Mszana za osiągnięte wyniki sportowe.
 5. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Mszana z dn. 2 maja 2024 r.
 6. Sprawozdania z prac komisji.
 7.  Raport Wójta o stanie Gminy.
 8. Debata o stanie Gminy.
 9. Wotum zaufania dla Wójta Gminy.
 10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Mszana za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mszana za 2023 rok.
 11. Absolutorium dla Wójta Gminy.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:
 •  a/ uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszana w roku 2024,
 • b/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu,
 • c/ wskazania dwóch radnych do udziału w pracach komisji opiniującej wnioski o przyznanie Nagród Gminy Mszana za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury,
 • d/ wskazania dwóch radnych do udziału w pracach komisji opiniującej wnioski o przyznanie Nagród Gminy Mszana za osiągnięte wyniki sportowe.

 13. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
14. Wolne wnioski i zapytania. 
15. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Mszana 
/-/ 
Marek Liśnikowski

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności