Urząd Gminy Mszana
Powróć do: Zarządzanie kryzysowe

Czym jest zarządzanie kryzysowe

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie Gminy Mszana jest Wójt, do którego zadań w tym zakresie ustawodawca przypisał kierowanie działaniami związanymi z :

 • monitorowaniem,
 • planowaniem,
 • reagowaniem,
 • usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy, oraz
 • realizacją zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym realizacją zaleceń do gminnego planu reagowania kryzysowego oraz przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu reagowania kryzysowego.
 • zarządzaniem, organizowaniem i prowadzeniem szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania kryzysowego na potencjalne zagrożenia,
 • wykonywaniem przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy (zadania obronne), 
 • przeciwdziałaniem skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym, oraz ochroną infrastruktury krytycznej.

Wójt Gminy Mszana zapewnia także na obszarze gminy:

 • pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
 • współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
 • nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
 • współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
 • współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
 • stały dyżur na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

Powyższe zadania Wójt Gminy w Mszanie wykonuje przy pomocy komórki organizacyjnej Urzędu Gminy – Pion Ochrony i Zarządzanie Kryzysowe, a także organu pomocniczego, jakim jest Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego.

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego z mocy ustawy jest organem pomocniczym Wójta, właściwym do zapewnienia wykonywania zadań w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie Gminy Mszana. Do zadań Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego należy:

Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;

 • Przygotowanie propozycji działań i przedstawienie Wójtowi Gminy wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie reagowania kryzysowego;
 • Przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;
 • Opiniowanie gminnego planu reagowania kryzysowego.
 W skład Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZK) wchodzą:
 1. Zastępca Wójta Gminy – z-ca przewodniczącego zespołu;
 2. Sekretarz Gminy;
 3. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, obronnych i zarządzania kryzysowego, zwany dalej „Pełnomocnikiem Ochrony”;
 4. Pracownik Urzędu Gminy.

W celu zabezpieczenia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, Wójt Gminy Mszana zapewnia gotowość alarmową GZZK, a w sytuacjach kryzysowych dyżury.

W czasie wystąpienia sytuacji kryzysowej, o której mowa art. 2 ustawy, Zespół wykonuje zadania w trybie ciągłym, z zapewnieniem zmianowej pracy osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych.