Urząd Gminy Mszana

Pomoc socjalna i świadczenia finansowe

Niezbędne informacje jak skorzystać z pomocy, jaką zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przygotowało Państwo Polskie.

Uprawniony do pomocy jest:

 1. Obywatel Ukrainy, który przybył legalnie na terytorium RP bezpośrednio z terenu Ukrainy w okresie od dnia 24.02.2022 r. do dnia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów,
 2. Deklaruje zamiar pozostania na terytorium RP
 3. Został wpisany do rejestru PESEL

Z chwilą nadania PESEL jeśli osoba posiada adres poczty elektronicznej i nr telefonu komórkowego i wyraża zgodę na nadanie profilu zaufanego to minister właściwy do spraw informatyzacji automatycznie potwierdzi profil zaufany dla osoby wnioskującej.

Wydruk profilu zaufanego zawiera:
1. Identyfikator profilu zaufanego,
2. Imię (imiona) i nazwisko’
3. Nr PESEL
4. Adres poczty elektronicznej
5. Numer telefonu komórkowego

Ten profil zaufany jest wpisany do rejestru obywateli Ukrainy, którym nadano nr PESEL, ponadto jest przepustką do składania wniosków o świadczenia na dzieci drogą elektroniczna do ZUS.

Do OPS składają Państwo wniosek o jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł dla każdej osoby. Załącznik nr 1
Pomoc będzie przyznawana w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Wniosek składa:

 • osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Gdy świadczenie będzie przyznane wówczas Ośrodek OPS informuje wnioskodawcę o terminie i formie wypłaty.
Opiekun tymczasowy jest ustanowiony przez sąd opiekuńczy dla małoletnich (dzieci) obywateli UK, którzy przybyli na teren RP bez opieki osób dorosłych. Przede wszystkim sąd opiekuńczy bierze pod uwagę osoby spośród krewnych, powinowatych lub innych osób dających rękojmię należytego wykonywania obowiązków.
Wypłata może być dokonana przelewem bankowym lub na podstawie czeku bankowego to są formy wypłaty, które w sposób szybki i płynny załatwią sprawę.
Inna forma wypłaty to przekaz pocztowy jednak dla odbiorcy czas wypłaty jest znacznie wydłużony (ok. 7 dni)

Profil zaufany i otwarcie konta bankowego

Przede wszystkim umożliwia załatwienie świadczeń.
W instytucji ZUS Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zał. 2

 • Świadczenie wychowawcze 500+
 • Świadczenie Dobry Start – od m-ca lipca 2022 r. (na rok szk 22/23)
 • Rodzinny Kapitał Opiekuńczy RKO dla matek z 2 i więcej dzieci


W Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszanie - OPS

 • świadczenia rodzinne
 • zasiłki rodzinne, becikowe,
 • rodzicielskie brak pr do zasiłku macierzyńskiego
 • świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne i in.)


Pomoc dla Obywateli Ukrainy jest kierowana w pierwszej kolejności jako:

 • Pomoc humanitarna (zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie, opieka medyczna)
 • Dostęp do polskiego rynku pracy (zatrudnienie, status osoby bezrobotnej, poszukującej pracy)
 • Świadczenia społeczne (tj. 500+, dobry start, świadczenia rodzinne, RKO)


Świadczenia z Pomocy Społecznej
Forma doraźna i krótkoterminowa
To wsparcie w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych i zabezpieczenie najpilniejszych wydatków bytowych: osób w podeszłym wieku, osób niepełnosprawnych, matek z małymi dziećmi:

Świadczenia pieniężne i niepieniężne tj.

 1. Posiłek dla dzieci i młodzieży (szkoła i przedszkole)
 2. Zasiłek celowy na żywność
 3. Zasiłek okresowy
 4. Usługi opiekuńcze
 5. Praca socjalna
 6. Poradnictwo specjalistyczne (psycholog) Zał. 3


Wniosek o przyznanie pomocy składa się w OPS. Obywatel Ukrainy składa Oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej, które jest częścią FORMULARZA KWALIFIKUJĄCEGO DO PRZYZNANIA POMOCY Zał. 4
Na podstawie którego jest wydana decyzja administracyjna.

Inną forma pomocy dla Obywateli Ukrainy, którzy spełniają warunki z ustawy może być przyznana pomoc w formie żywności w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Необхідна інформація про те, як використовувати допомогу, надану польською державою відповідно до закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни.

Особа, яка має право на допомогу:

 • Громадянин України, який законно в'їхав на територію Республіки Польща безпосередньо з України в період з 24 лютого 2022 року по дату, визначену постановою Ради Міністрів,
 • Він заявляє про намір залишатися на території Республіки Польща
 • Його внесено до реєстру PESEL

У момент надання номера PESEL, якщо особа має адресу електронної пошти та номер мобільного телефону та погоджується надати довірений профіль, міністр, відповідальний за комп’ютеризацію, автоматично підтвердить довірений профіль для заявника.

Роздруківка довіреного профілю включає:

 1. Ідентифікатор надійного профілю,
 2. Ім'я (імена) та прізвище '
 3. Номер PESEL
 4. Адреса електронної пошти
 5. Номер мобільного телефону


Цей довірений профіль внесений до реєстру громадян України, яким присвоєно номер PESEL, а також є дозволом подавати заяви на отримання допомоги на дитину в електронному вигляді до ZUS. Ви подаєте заяву в OPS на одноразову грошову допомогу в розмірі 300 злотих на кожну особу. Додаток 1

Допомога надаватиметься, зокрема, на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та житло.
Заявка подається: уповноважена особа, її законний представник, тимчасовий опікун або особа, яка фактично опікується дитиною.

Після надання пільги Центр OPS повідомляє заявника про дату та форму виплати.
Тимчасовий опікун призначається судом опіки та піклування неповнолітнім (дітям) громадян Великобританії, які прибули на територію Республіки Польща без нагляду дорослих. Перш за все, суд опіки та піклування бере до уваги осіб із родичів, родичів чи інших осіб, які гарантують належне виконання обов’язків.
Виведення може бути здійснено банківським переказом або на підставі банківського чека, це форми зняття коштів, які швидко та без проблем вирішить питання.
Іншою формою оплати є поштовий переказ, але для одержувача термін оплати значно подовжується (прибл. 7 днів)

Довірений профіль і відкриття банківського рахунку
Перш за все, це дозволяє організувати послуги
В установі ZUS зап. 2

 • Допомога на дитину 500+
 • Послуга Good Start - з липня 2022 року (на 22/23 навчальний рік)
 • Family CPR Care Capital для матерів з 2 і більше дітьми


У Центрі соціальної допомоги в Мшані – OPS
Сімейні пільги
сімейні та дитячі виплати,
батьківський без пр. на допомогу по вагітності та пологах
допомоги по догляду за хворими, допомоги по догляду тощо)

Допомога громадянам України спрямована в першу чергу на:

 • Гуманітарна допомога (проживання, повний пансіон, медичне обслуговування)
 • Доступ до польського ринку праці (працездатність, статус безробітного, шукача роботи)
 • Соціальні виплати (наприклад, 500+, хороший старт, сімейні виплати, CPR)


Соціальна допомога
Тимчасова та короткострокова форма
Це підтримка в подоланні складних життєвих ситуацій та забезпечення найневідкладніших витрат на проживання: людям похилого віку, людям з обмеженими можливостями, матерям з маленькими дітьми:

Грошові та безготівкові виплати, т.е.
1. Харчування дітей та підлітків (школа та дитсадок)
2. Цільова надбавка на харчування
3. Періодична надбавка
4. Послуги по догляду
5. Соціальна робота
6. Консультація спеціаліста (психолога) Доп. 3

Заявка на допомогу подається до OPS. Громадянин України подає Декларацію про особистий, сімейний, доходний та майновий стан, яка входить до Кваліфікаційної ФОРМИ НА НАДАННЯ ДОПОМОГИ. Доп. 4
На підставі якого виноситься адміністративне рішення.
Іншою формою допомоги громадянам України, які відповідають вимогам закону, може бути допомога у вигляді продуктів харчування в рамках Європейського фонду допомоги найбільш знедоленим.

 

Pliki do pobrania:

Zalacznik nr 1_wzor wniosku o swiadczenie.docx
Format: docx, 38.92 kB
Zalacznik nr 2_ZUS.pdf
Format: pdf, 2.01 MB
Zalacznik nr 3_psycholog.docx
Format: docx, 12.95 kB
Zalacznik nr 4_Owiadczenie dla cudzoziemca.docx
Format: docx, 31.94 kB