Urząd Gminy Mszana
Powróć do: strona główna

Kontakt

Urząd Gminy Mszana

Ul. 1 Maja 81, 44 – 325 Mszana, woj. Śląskie

e-mail: urzad@mszana.ug.gov.pl

tel. + 48 32 47-597-54

fax + 48 32 47-597-60

NIP: 647-17-73-271

REGON: 276258687

Adres skrytki e-PUAP: /Mszana/skrytka

Godziny pracy

 • Poniedziałek - 7.30-17.00

 • Wtorek – Czwartek - 7.30-15.30

 • Piątek - 7.30-14.00, Punkt Obsługi Klienta – 7.30-15.30

Język migowy

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1824) Urząd Gminy w Mszanie informuje o usługach pozwalających na komunikowanie się z tutejszym Urzędem osób doświadczonych trwale lub okresowo z trudnościami w komunikowaniu się, zwanych w ustawie "osobami uprawnionymi".

Świadczone usługi będą bezpłatne i realizowane podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Urzędu.

 


Korzystanie z usług tłumacza języka migowego

W celu skorzystania przez osoby zainteresowane z pomocy tłumacza języka migowego PJM, SJM, SKOGN przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy Mszana prosimy o:

 • kontakt telefoniczny pod nr + 48 32 47-597-40

 • fax pod nr + 48 32 47-597-60

 • e-mail na adres: urzad@mszana.ug.gov.pl lub

 • listownie na adres: Gmina Mszana ul. 1 Maja 81, 44 – 325 Mszana z dopiskiem usługa tłumacza języka migowego i wysłać co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym spotkaniem.

Zgłoszenie

Wybierając formę komunikacji należy podać następujące informacje:

 • imię i nazwisko osoby uprawnionej,

 • adres korespondencyjny,

 • sposób komunikowania się z osobą uprawnioną,

 • przedmiot rozmowy.

Gdzie i co możesz załatwić w Urzędzie Gminy Mszana

Urząd Gminy w Mszanie mieści się w budynku wielofunkcyjnym przy ul. 1 Maja 81. Swoje biuro ma tutaj Wójt Gminy, Jego Zastępca, Sekretarz i Skarbnik. Znajdują się one na I piętrze. Ponadto w budynku mieszczą się referaty:

NA PARTERZE:

 • Punkt Obsługi Klienta, którego pracownicy odbierają korespondencję, przekazują podstawowe informacje na temat działalności Urzędu oraz kierują do poszczególnych Referatów.

 • Urząd Stanu Cywilnego wraz z Salą Ślubów, gdzie można zawrzeć cywilny związek małżeński, zgłosić urodzenie dziecka lub zgon osoby oraz uzyskać odpisy aktów stanu cywilnego, a także załatwić sprawy związane ze zmianą imion i nazwisk.
 • Referat Administracji, Edukacji i Informacji, gdzie można załatwić sprawy związane z ewidencją ludności, wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją działalności gospodarczej i wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 • Na parterze budynku wielofunkcyjnego, oprócz biur Urzędu Gminy, mieści się także lokal Poczty Polskiej, bank i biuro geodety.

NA I. PÓŁPIĘTRZE ORAZ I. PIĘTRZE:

 • Biuro Rady Gminy oraz Sala Posiedzeń, na której odbywają się stacjonarne sesje i posiedzenia Komisji Rady Gminy Mszana.

 • Biuro ds. Promocji i Rozwoju Gospodarczego, którego pracownik odpowiada także za kontakty z przedsiębiorcami i inwestorami.

 • Referat Finansów, który zajmuje się obsługą finansowo - księgową budżetu gminy, naliczaniem i egzekucją podatków i opłat lokalnych oraz innych należności publiczno - prawnych należnych gminie.

 • Referat Administracji, Edukacji i Informacji, który zajmuje się sprawami związanymi z zapewnieniem bieżącej obsługi klientów Urzędu, zatrudnieniem pracowników, obsługą Wójta Gminy i Rady Gminy Mszana, obsługą informatyczną Urzędu, realizuje zadania związane z edukacją dzieci i młodzieży, w tym nauczaniem indywidualnym, kształceniem specjalnym i pomocą psychologiczno - pedagogiczną oraz zapewnieniem właściwego funkcjonowania na terenie gminy przedszkoli i szkół podstawowych, dowozem uczniów do szkół, w tym uczniów niepełnosprawnych, przyznawaniem uczniom stypendiów motywacyjnych i socjalnych, ponadto obsługą prasową i promocją gminy. Prowadzi współpracę z organizacjami pozarządowymi, klubami sportowymi i innymi organizacjami społecznymi. 

NA II. PÓŁPIĘTRZE ORAZ II. PIĘTRZE:

 

 • Referat Gospodarki Komunalnej i Funduszy Zewnętrznych, który realizuje zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami, dotacji ekologicznych, drogownictwa, oświetlenia ulicznego, rolnictwa i łowiectwa, pozyskiwaniem i rozliczaniem środków unijnych i innych środków pozabudżetowych na realizację zadań własnych gminy.

 • Punkt obsługi programu „Czyste Powietrze”, w którym można uzyskać informacje na temat dotacji związanych z termomodernizacją budynku przyznawanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 • Referat Planowania i Inwestycji, który zajmuje się tematami budownictwa, realizacją inwestycji i remontów oraz przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych, gospodarowaniem mieniem komunalnym, w tym nabywaniem, zbywaniem, wydzierżawianiem, oddawaniem w trwały zarząd, użyczenie, czy użytkowanie wieczyste gruntów i budynków gminnych. Prowadzi sprawy związane z podziałami nieruchomości, ich rozgraniczaniem i scalaniem, komunalizacją mienia.

 • Pion Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Informacji, który zajmuje się m.in. zarządzaniem kryzysowym, obroną cywilną, ochroną przeciwpożarową i współpracą z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi oraz ochroną informacji niejawnych.

Informacje o dostępności architektonicznej

Urząd Gminy mieści się w jednym budynku, przy ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana
Osoby niepełnosprawne ruchowo, przybywające do Urzędu Gminy Mszana otrzymają niezbędną pomoc w celu załatwienia sprawy.

 • Do wnętrza budynku prowadzi wejście główne od ul. 1 Maja, oraz wejście tylne od strony parkingu za budynkiem Urzędu Gminy,

 • Przed samym wejściem głównym do budynku Urzędu Gminy tj. od ul. 1 Maja znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,

 • Przy drzwiach wejściowych głównych klient może skorzystać z dzwonka znajdującego się po lewej stronie drzwi wejściowych w celu wywołania pracownika, który udzieli pomocy,

 • W celu dostania się na parter budynku od strony wejścia tylnego należy pokonać kilkustopniowe schody wewnętrzne,

 • Parking oraz wejście do budynku Urzędu nie są zabezpieczone bramkami,

 • Wejścia do budynku nie są wyposażone w systemy naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących,

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,

 • Do budynku Urzędu można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem,

 • W budynku nie stosuje się udogodnień w postaci specjalnej pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące,

 • Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub mających problemy z poruszaniem się, dedykowane jest wejście główne z którego to dostępne są korytarze oraz pomieszczenia na parterze, gdzie istnieje możliwość obsługi klienta,

 • Budynek Urzędu nie posiada windy umożliwiającej dostęp do I i II piętra budynku,

 • Budynek Urzędu nie posiada toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych ruchowo.